แถลงข่าวการจัดงานมหกรรม ICT 2013     “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2556 นี้ ศูนย์ฯ กำหนดจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12”  ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยเป็นการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT จากเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม ได้แก่


1. การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The Fifteenth National Software Contest: NSC 2013) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชม 130 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อม โปรแกรม Open Source และ โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ Mobile Application สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย

2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Young Scientist Competition: YSC 2013) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ เมืองฟินิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12 (The Twelfth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2013) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ สร้างสรรค์อุปกรณ์ “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society)

4. การแข่งขันโค้ดจม (Thailand Code Jom) ครั้งที่ 3 การแข่งขันเขียนโปรแกรมที่เน้นความสามารถด้านความเร็วในการพัฒนา เป็นความพยายามหนึ่งที่จะทำให้การแข่งขันเขียนโปรแกรมมีความน่าตื่นเต้น และสามารถเข้าถึงได้จากผู้คนทั่วไป ดำเนินการโดย คณะกรรมการวิชาการ โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกนานาชาติ (IOI 2011) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโจทย์จำนวนหลายข้อ โดยระบบจะทยอยปล่อยโจทย์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน จำนวนโจทย์ที่แต่ละทีมยังไม่สามารถแก้ได้ในแต่ละขณะเวลา จะเป็น “น้ำหนัก” ของทีมในเวลานั้นๆ และทีมจะ “จม” ลงไปในน้ำตามน้ำหนักที่มี ทีมที่จมลงไปมากกว่าระดับหนึ่งจะต้องออกจากการแข่งขัน    นอกจากนี้ ในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านยังมีโอกาสพิเศษจากมูลนิธิสยามกัมมาจลในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทยอีกด้วย

จัดโดย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนโดย  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                  บริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                  มูลนิธิสยามกัมมาจล
                  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด