เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 (EYH 2013)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
เปิดรับสมัคร โครงการขยายขอบข่ายความรู้ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5
(Expanding Your Horizons Thailand 2013: EYH 2013)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08:30-16:30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยสามารถสมัครได้ที่ [ใบสมัคร Online]
จากนั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์นี้ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. คะ