บทคัดย่อ (Abstract) ผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาิติ