ประกาศเรื่องการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน

การส่งข้อเสนอโครงการ NSC 2014
1. ผู้ส่งข้อเสนอโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ “GENA”
และอัพโหลดข้อเสนอโครงการที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA
2. ส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด
ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  - ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
- ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร