ประกาศเรื่องการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน

การส่งข้อเสนอโครงการ YSC 2014
ส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น
ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  - ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์