ประกาศแล้วครับ สำหรับผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2014

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่ผ่านการพิจารณา
โดยสามารถดูรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ต้นเดือนมกราคม 2557 โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน
ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557
หรือวันอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานนั้นๆ กำหนด
ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรกครับ
*** ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการพิจารณาครับ ^^ ***