ประกาศด่วน! จากคณะกรรมการ การแข่งขัน YECC 2014

กำหนดให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันต้องไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น
หรือหากจำเป็นต้องให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียนคนนั้นๆ
จะต้องเข้าค่าย eCamp ในขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.3 และเลื่อนระดับการศึกษาเป็นชั้น ม. 4
ในช่วงที่มีการแข่งขัน YECC 2014 พอดีเท่านั้น

ทั้งนี้ หากท่านประสบปัญหาในการนำส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน โปรดติดต่อที่ คุณนิรมล
ประทีปะจิตติ โดยเร็วที่สุดหรือภายในน้อย 5 วันก่อนแข่งขัน
เพราะหากพบการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันที่ผิดกติกาในวันแข่งขัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันทีมของท่านได้ตามดุลยพินิจ

ทั้งนี้ จากข้อกำหนดในคู่มือการแข่งขันที่ระบุให้ [คู่มือการแข่งขัน]
"คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดให้ใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรม
ตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ภาคผนวก ข. เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม”
หรือเครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่อนุญาตเพิ่มเติมเท่านั้น
คณะกรรมการสามารถให้การสนับสนุนหรือคำปรึกษาสำหรับเครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
สำหรับเขียนโปรแกรมที่กำหนดไว้เท่านั้น" คณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบว่า
ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายตลอดการแข่งขัน