ประกาศเกี่ยวกับการรับเงินรางวัลของโครงการ/โครงงาน ที่ชนะเลิศในการแข่งขันฯ

สำหรับการรับเงินรางวัลนั้น กำหนดให้หัวหน้าโครงการ/โครงงาน หรือผู้พัฒนาภายในทีมเป็นตัวแทน
ในการรับเงินรางวัล โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายในชื่อของผู้ที่เป็นตัวแทนในการรับเงินรางวัล
คือ 1. ใบสำคัญรับเงิน ของศูนย์ฯ [ใบสำคัญรับเงิน NSC 2014] [ใบสำคัญรับเงิน YSC 2014]
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) เท่านั้น 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ซึ่งเอกสารในข้อ 2. และข้อ 3. ต้องลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย และในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษา
มีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ
พร้อมทั้งแนบ หนังสือมอบอำนาจ แก่ผู้ที่เป็นตัวแทนในการรับเงินรางวัลด้วย
โดยศูนย์ฯ ขอให้จัดเตรียมเอกสารข้างต้น ส่งทางไปรษณีย์มาที่

งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (เอกสารับเงินรางวัล)

รบกวนขอให้ส่งเอกสารประกอบการรับเงินรางวัล ตามข้อ 1-3 ส่งมายังศูนย์ฯ
ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2557 ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการทำเรื่องเบิกจ่ายครับ