ประกาศเกี่ยวกับการรับเงินรางวัลของการแข่งขัน YECC 2014

การรับเงินรางวัล กำหนดให้ตัวแทน 1 คน (ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา) ภายในทีมเป็นตัวแทน
ในการรับเงินรางวัล โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายในชื่อของผู้ที่เป็นตัวแทนในการรับเงินรางวัล
คือ 1. ใบสำคัญรับเงิน ของศูนย์ฯ [ใบสำคัญรับเงิน YECC2014]
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) เท่านั้น 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ซึ่งเอกสารในข้อ 2. และข้อ 3. ต้องลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย

โดยศูนย์ฯ ขอให้จัดเตรียมเอกสารข้างต้น ส่งทางไปรษณีย์มาที่
นางสาวนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์
งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
(เอกสารับเงินรางวัล YECC2014)