ผลการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9

 

ผลการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9
(Youth Electronics Circuit Contest: YECC 2010)
ทีมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จาก ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน สถานะ รางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 นายจิรวัฒน์ เจิดจำรัส โครงงานเกษตรอัจฉริยะพอเพียง ผู้เข้าแข่งขัน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000 บาท
2 นายวิศรุต ทั่งเพชร ผู้เข้าแข่งขัน
3 นายพีรพล วิมลสันติรังษี ผู้เข้าแข่งขัน
4 นายพีพัฒน์ ม่วงตานี ผู้เข้าแข่งขัน
5 อาจารย์แสงเดือน โปธา อาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 นายมังกร สีแสด โครงงานฟาร์มสุกรอัจฉริยะ ผู้เข้าแข่งขัน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท
7 นายพิชยุตม์ ตรุวรรณ์ ผู้เข้าแข่งขัน
8 นายกฤษดา ทองหล้า ผู้เข้าแข่งขัน
9 นายจักรกฤษณ์ จุลทุม ผู้เข้าแข่งขัน
10 อาจารย์สมนึก เวียนวัฒนชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 นายสุชน แก้วบางกระพ้อม โครงงานฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าแข่งขัน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท
12 นายภูรินทร์ พวงใจศรี ผู้เข้าแข่งขัน
13 นายอ้อมกาญจน์ เฟื่องฟุ้ง ผู้เข้าแข่งขัน
14 เด็กชายธรรมจีระ เกียรติศิลปิน ผู้เข้าแข่งขัน
15 อาจารย์ดุสิต ธนเพทาย อาจารย์ที่ปรึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 นายกรวิชญ์ นิยมเสถียร โครงงานคู่กิ๊กพริกกับช้าง ผู้เข้าแข่งขัน รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
17 นายฐิตินันท์ ศิริประภาวัฒน์ ผู้เข้าแข่งขัน
18 เด็กหญิงชนกนารถ หวังมหาพร ผู้เข้าแข่งขัน
19 นายดิลกธรรม สิชฌรังษี ผู้เข้าแข่งขัน
20 อาจารย์เอกชัย ลีลารัศมี อาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21 นายนพพร วิทยาสมบูรณ์ โครงงานเกษตรกรรมอัจฉริยะ ผู้เข้าแข่งขัน รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5,000 บาท
22 นายวีรนันท์ สงสม ผู้เข้าแข่งขัน
23 นางสาวอมรรัตน์ ตันตินิจกุล ผู้เข้าแข่งขัน
24 นางสาวฐิติพร เหล่าอิสชัยกุล ผู้เข้าแข่งขัน
25 อาจารย์สาวิตร์ ตัณฑะนุช อาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 26 นายมังกร สีแสด โครงงานฟาร์มสุกรอัจฉริยะ ผู้เข้าแข่งขัน รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท
27 นายพิชยุตม์ ตรุวรรณ์ ผู้เข้าแข่งขัน
28 นายกฤษดา ทองหล้า ผู้เข้าแข่งขัน
29 นายจักรกฤษณ์ จุลทุม ผู้เข้าแข่งขัน
30 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมนึก เวียนวัฒนชัย อาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด