G-CON 2014

โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
"Geo-informatics Applications Contest : G-CON"
เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย สำนักงานัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าแข่งขัน ออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ (Application)
แสดงผลข้อมูลการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ
(Smart Phone Application) อาทิ Android, iOS, Windows Phone โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเข้าร่วมคัดเลือก พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน
โดยคณะกรรมการจาก สทอภ. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม work shop จากผู้ทรงคุณวุติ
ทางด้านโปรแกรมประยุกต์ (Application) ก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://learn.gistda.or.th/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gistda.or.th
หรือโทร 0 2564 4504-05 ต่อ 441 ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2557 นี้ครับ