เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม การรับรู้ และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานของเนคเทค ประจำปี 2557

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ขอความกรุณาจากทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม
การรับรู้ และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานของเนคเทค ประจำปี 2557
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ [คลิก]

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลงาน รวมถึงการวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์การดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป และเพื่อขอบคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า
ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก (ท่านละ 1 ชิ้น) ได้แก่
- HDD 1 Terabyte จำนวน 2 ชิ้น
- Wristband Thumb Drive สวทช. จำนวน 20 ชิ้น
- กระเป๋าผ้า Nano จำนวน 10 ชิ้น
- ของที่ระลึกจากสวทช. จำนวน 20 ชิ้น