กำหนดส่งมอบผลงาน ทางไปรษณีย์ และ อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค โครงการ NSC 2015

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดส่งมอบผลงาน ทางไปรษณีย์
และ อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบ GENA
ของ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
*** ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ***
และกำหนดการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค
โดยทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่แต่ละโครงการสังกัด ดังนี้ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานที่โครงการของท่านสังกัด
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2015
ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ