กำหนดส่งมอบผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ ของ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดส่งมอบผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์
ของ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015
*** ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 ***
และการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค
โดยทุกโครงงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่แต่ละโครงงานสังกัด ดังนี้ [คลิก]
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดโครงงาน YSC 2015
ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของการประกวดครับ