ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YECCC 2017

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยค่ะ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนิสิต นักศึกษา และ รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนักเรียน
พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ตามกำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งค่ะ
***แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะคะ***

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ NSC 2017

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ตาม
กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะครับ ***

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2017

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ตาม
กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันครับ***

หนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์" ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

มาแล้วครับ สำหรับหนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์"
ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แบ่งเป็น 8 บท ประกอบด้วยเนื้อหาด้านทฤษฏี แอนาล็อก ดิจิทัล และไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยจะกำหนดให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน การเรียนการสอนของโครงการ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp" ต่อไป
ทั้งนี้ สามารถจัดพิมพ์เป็นเอกสาร หรือส่งเป็นไฟล์เพื่อนำไปเผยแพร่ยังผู้เข้าร่วมค่ายฯ
หรือส่งต่อแก่ผู้ที่สนใจได้ [คลิก] พร้อมกันนี้ คณะผู้จัดทำใคร่ขอรบกวนผู้ใช้หนังสือเล่มนี้
ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์"
(อยู่ในหนังสือหน้า 135) หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิก] ภายใน 30 มิถุนายน 2560
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหนังสือเล่มนี้ต่อไป ในการนี้ คณะทำงานฯ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ

ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ "ประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ "การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"
ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม.
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

    

*** ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วรอประกาศในการเตรียมตัวเข้าร่วมอีกครั้งนะครับ ***