ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ของโครงการ NSC 2017

 

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)
ที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ | ภาคอีสาน | ภาคใต้ | ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก | ภาคกลาง และสามารถเข้าดูรายนามโครงการที่ผ่านได้ที่นี่ [คลิก]

สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค
จะจัดพิธีมอบทุน ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
พร้อมทั้งข่าวประกาศต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ

หรือที่ Facebook ของโครงการครับ
*** เป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาผลงานทุกท่าน และยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ *** 

ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ของโครงการ YSC 2017

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 19 (YSC 2017)
ที่ผ่านการพิจารณาของ ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนารี)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) | ภาคเหนือ | ภาคกลาง

หรือสามารถโหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่ [คลิก]
ทุกท่านสามารถดูผลการตัดสินและข้อคิดเห็นของกรรมการ
ได้ทางระบบ GENA โดยใช้ User Account เดิมที่ได้รับ

สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค
มีกำหนดจัดพิธีมอบทุนและค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
*** เป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาโครงงานทุกท่าน และยินดีด้วยกับทุกๆ โครงงานที่ผ่านเข้ารอบ ***

ประกาศ การแก้ไขปัญหากรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไข เพิ่ม หรือลดสมาชิกในทีม

กรณีที่น้องๆ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ
YSC 2017 ในระบบ GENA และได้รับรหัสโครงการ
และ Password เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
เพิ่ม/ลด สมาชิกในทีมด้วยตนเองได้

หากต้องการแก้ไข ขอให้น้องๆ แจ้งข้อมูลดังนี้ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ พร้อมระบุข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ต้องการเพิ่ม/ลด ดังนี้ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปี เกิด
ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถาบันการศึกษา ที่อยู่สถาบันการศึกษา
และหมายเลขโทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน (พร้อมเบอร์ต่อ)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และ eMail address

โดยติอต่อไปยังศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด หรือ ส่งข้อมูลมาที่
eMail:  รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ YSC 2017

ประกาศ การแก้ไขปัญหากรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไข เพิ่ม หรือลดสมาชิกในทีม

กรณีที่น้องๆ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ
NSC 2017 ในระบบ GENA และได้รับรหัสโครงการ
และ Password เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
เพิ่ม/ลด สมาชิกในทีมด้วยตนเองได้

หากต้องการแก้ไข ขอให้น้องๆ แจ้งข้อมูลดังนี้ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ พร้อมระบุข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ต้องการเพิ่ม/ลด ดังนี้ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปี เกิด
ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถาบันการศึกษา ที่อยู่สถาบันการศึกษา
และหมายเลขโทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน (พร้อมเบอร์ต่อ)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และ eMail address

โดยติอต่อไปยังศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด หรือ ส่งข้อมูลมาที่
eMail:  รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ NSC 2017

ประกาศ! ขั้นตอนก่อนทำการอัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ NSC 2017

ประกาศ! ก่อนทำการอัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ NSC 2017
โปรดใชัระบบตรวจสอบการคัดลอกและลอกเลียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบ CopyCat เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และเป็นการรับรองว่าข้อเสนอโครงการที่ส่ง
ได้ผ่านการตรวจในระบบแล้ว ซึ่งไม่ได้บังคับปฏิบัติแต่เป็นภาคสมัครใจ
ตามขั้นตอนในลิงค์นี้ [คลิก] โดย นำรายงานผลการตรวจจากระบบ CopyCat
มาแนบต่อจากปกหรือหน้า 2 ของข้อเสนอโครงการ
ทำการอัพโหลดในระบบ GENA และส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์
ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ก่อนกำหนดการปิดรับสมัครนะครับ