ผลการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

ผลการตัดสิน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC 2010)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
รางวัล รหัส โครงการ สถาบัน จังหวัด หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ภาค
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12P11S004 ดีเจแตงโม แตงโมพันธุ์ไทย หัวใจนักดนตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นายชนาสิน ภานุวัฒนากูล นายธนไชย เจริญมรรค นายอนันท์ ชกสุริวงศ์ ใต้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P11N043 ศึกลูกข่างผ่าสยาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายวิสิษฎ์ เดชธาดา นายชนินทร์ ขวัญพฤกษ์ นายรชชานนท์ ขัติยนต์ นางสาวสุธาสินี โทวุฒิกุล เหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P11E005 เกมส์ไก่ชนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา นายธนา จันทร - - นายเชาวลิต ขันคำ ตะวันออก
รางวัลชมเชย 12P11I042 อาจอง - มหาสงครามศึกแผ่นดินผู้กล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี นายธรรมพล อึ้งตระกูล - - นายสัณชัย ยงกุลวณิช ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชมเชย 12P11S008 ว่าวไทยมหาสนุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์ นายศาณศรัณย์ สุขวงศ์วิวัฒน์ นายชวลิต ฉัตรชัยพันธ์ นายสุธน แซ่ว่อง ใต้
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P12N009 การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ผ่านเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายณฐพล บาระมีชัย - - นายนราธิป เที่ยงแท้  เหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P12S007 โปรแกรมติดตามพัฒนาการในการเขียนโปรแกรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายพงศ์ศิริ เตชวิทูรวงศ์ นายชวัล วัฒนากิจจากุล นางสาวประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ นายสุธน แซ่ว่อง ใต้
รางวัลชมเชย 12P12C065 บินทะลุฟ้า ฝ่าทะลุฝัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายพิชญวัฒน์ กาญจนาเวส นายธนาทิพย์ อาชวเมธี นายณพัชร รัตนถาวรกิติ นางอินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ กลาง
โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ระดับนิสิต นักศึกษา
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P13C017 ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทยสำหรับการสร้างหนังสือเสียงนิทานในมาตรฐานเดซี่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์ นายศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ นางสาวณัฐชลัยย์ ซื่อสัตตบงกช นายอติวงศ์ สุชาโต กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P13W003 ระบบฉลาดอ่าน-เขียนภาษาไทยบนโทรศัพท์มือถือ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม นายฐาปัตย์ สุนทรนพคุณ นายติรกร รัตนอร่าม นายณัฐพงษ์ สมสะกิด นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ ตะวันตก
รางวัลชมเชย 12P13C022 9 ช่องมหัศจรรย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นางสาวชยพร ศุภวิไล นายณัฐพงศ์ สุระเสถียร - นายชาคริต วัชโรภาส กลาง
รางวัลชมเชย 12P13S003 เอกสารไพเราะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายธนพฤทธิ์ นันทวุฒิกุล นางสาวรัชฎาพร ทองมาก นางสาวสุรีย์พร อังสุภานิช นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ ใต้
โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12P14C024 โปรแกรมสำหรับสร้างคำบรรยายภาพยนตร์อัตโนมัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ - นายอติวงศ์ สุชาโต กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P14C037 จามจุรีเฟซ เอสดีเค: ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์การรู้จำและค้นหาหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายคมน์สิทธิ์ รัตนะ นายฐานันต์ ไตรองค์ถาวร - นายพิษณุ คนองชัยยศ กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P14C072 ระบบจัดสรรช่องสัญญาณแบบอัตโนมัติและควบคุมกำลังส่งของแอกเซสพอยต์ในเครือข่ายแลนไร้สาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นางสาวภัทร์สินี จารุนุช - - นายอนันต์ ผลเพิ่ม กลาง
รางวัลชมเชย 12P14C020 กริฟฟอน ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนหน่วยประมวลผลกราฟิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี นายพิสิษฐ์ มรรคไพสิฐ - - นางวรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย กลาง
รางวัลชมเชย 12P14C043 การระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่ภายนอกอาคารด้วยกล้องวิดีโอแบบออมนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายสุขุม สัตตรัตนามัย - - นายนัทที นิภานันท์ กลาง
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12P15C012 เฟซสปอต : การกำหนดป้ายชื่อของรูปถ่ายแบบกึ่งอัตโนมัติโดยวิธีรู้จำใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายกนิษฐ์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ นายธีรภัทร์ เจริญศรีพงษา - นายสุำกรี สินธุภิญโญ กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P15C007 การสั่งงานด้วยนิ้วมือบนพื้นผิวทรงกลม โดยใช้เทคโนโลยี Multi-touch จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายรุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ - - นายอรรถวิทย์ สุดแสง กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P15C009 เสื้อคลุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายชาญวิทย์ จักรธีรังกูร นายวชภณ ภัทรเหล่าตระกูล นายพรฉัตร เลิศวรรณศิริกุล นายศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ กลาง
รางวัลชมเชย 12P15I452 ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี นางสาววราภรณ์ พวงนาม นางสาวหนึ่งฤทัย สมจันทร์ นายศิวณัต ถุระพัฒน์ นายสุริยะ มูลสิน ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชมเชย 12P15N002 ตู้โทรศัพท์สาขาคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ นายวรพล วงศ์ศุภชาติ - - นายตะวัน ทองพุก เหนือ
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12P21E017 อัศวินแห่งแสงสว่าง โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นายพิชญ วาจาสิทธิ์ นายเสฎฐวุฒิ พิลาฤทธิ์ นายวรัญชิต ชื้อประเสริฐ นายชนารัตน์ คำอ่อน ตะวันออก
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P21E020 ยุทธการพลิกชีวิต โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นายสุทธินันท์ สุคโต นายวริศร์ โรจน์มั่นคง นางสาวศุภลักษณ์ เกื้อทองมาก นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ตะวันออก
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P21E037 มอญซ่อนผ้าประจัญบาน โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นายทินกฤต งามดี นายวโรภาส ชุนณะวงค์ นางสาวกุลธิดา ดุษฎีวงษ์กำจร นายชนารัตน์ คำอ่อน ตะวันออก
รางวัลชมเชย 12P21C075 จ้ำม่ำ ผจญภัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นางสาวอรกมล นิละนนท์ นางสาวชมภัสสร ผลธนะศักดิ์ นางสาวฐิตาภา เขมกวัฒน์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ กลาง
รางวัลชมเชย 12P21N011 ขยะจอมป่วน ชวนกันเก็บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นายวิพิธคุณ กันทรวิชัยวัฒน์ นายณัฐชนันท์ ลุมพิกานนท์ นายกิตติธัช สุริยะป้อ นางรุ่งกานต์ วังบุญ เหนือ
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12P22N020 อภินิหารพิภพเซลล์ทะลุจักรวาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นายจิรวรรธ ทาริยะ นายภัทรกฤต ปทุมาสูตร นายณัฐนนท์ พรพิภาค นางรุ่งกานต์ วังบุญ เหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P22N079 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ นายธีรฉัตร อินถา - - นางสาววริศรา เกิดสว่างกุล เหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P22W012 Zells ToWer Defense : eN*sinB โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายพงศธร ปัญญานิธิสกุล นายพิชัยรัตน์ พรนพรัตน์ นายณัฐสันต์ ลักษณ์อำนวยพร นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ ตะวันตก
ชมเชย 12P22N100 โลกคู่ขนาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นางสาวพันธกานต์ ลออชัยรังษี นางสาวนวินดา เกียรตินิติกุล นายเอกชัย ศรีหิรัญ นางสาวสมรัก ปริยะวาที เหนือ
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12P23E006 ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งผ่านเว็บไซต์สำหรับลีนุกซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ นายศราวุธ รุ่งเจริญกิจ - - นายคุ้มพันธุ์ จันทวัน ตะวันออก
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P23S010 โปรแกรมเปลี่ยนลายมือเขียนภาษาไทยเป็นเสียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา นายล่ำซำ ทองสีนุช - - นายสุนันต์ ทองสีนุช ใต้
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย 12P23C021 ระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร นายจักรพัชร์ ศีละสะนา นายกิตติภัทท์ คุ้นเคยค้า นายวีระพล พฤกษานนทชัย นายวิรัตน์ บุญคล่ำ กลาง
รางวัลชมเชย 12P23S001 เด็กฮับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต เด็กชาย วงศกร เทศยรัตน์ เด็กชาย จารุพงศ์ ธีระประยูร เด็กชาย ยศวีร์ สีหาบัว นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ใต้
หัวข้อพิเศษ Web Contest
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P31I112 ธนาคารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี นายทศพร จันทรสุกรี นายประดิษฐ์ สิทธิมงคล - นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P31C002 เปลี่ยนคุณ เปลี่ยนโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายประยุกต์ เจตสิกทัต นายพงศกร อุชุปาละ นายณัฐนนท์ ธรรมศิรารักษ์ นายจิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P31C006 เว็บไซต์ส่งเสริมการทำเกษตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี นายชวลิต โควีระวงศ์ นายกฤษณะ บุตร์แก้ว - นายเอกวิชญ์ นันทจิวรวัฒน์ กลาง
รางวัลชมเชย 12P31C008 สู้ศึกสภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายธีรเดช ราชรักษ์ นายกฤษดา ทรงประทุม นายสำรอง ไม่มีอยู่จริง นายชัยพร ใจแก้ว กลาง
รางวัลชมเชย 12P31N005 ระบบแสดงสภาพอากาศและรับแจ้งจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติโดยใช้ความสามารถของ Google Maps มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายคเชนทร์ สดโพธิ์ นายคชาพล ทองเลิศ นายเอกชัย อรุโณทอง อ.รสลิน เพตะกร เหนือ
หัวข้อพิเศษ Mobile Application
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P32I152 ระบบแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรถไฟบน iPhone มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี นายอนุชิต คุ้มไพร่ - - นายลักษณ์ เจริญวัฒนา ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P32S001 ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่ออัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายพงศ์ชัย ตั้งบวรวีรกุล นายพิรุณ์วัฒน์ มุตตาหารัช นายณัฐิธัช เลิศจำรัสพงศ์ นายสุธน แซ่ว่อง ใต้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P32C005 ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดผ่านมือถือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายมงคล ตั้งโอฬาร นายเมธี นามสงวน นายธีรศักดิ์ คำรื่น นายวุฒิพงศ์ คำวิลัยศักดิ์ กลาง
รางวัลชมเชย 12P32E002 ระบบบันทึกภาพจาก IP camera และ smart phone มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี นายนพดล บุญมา นายอภิชาติ แสงทอง - นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ตะวันออก
รางวัลชมเชย 12P32I341 ระบบบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลแบบอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม นายจิรพงศ์ โพธิวัฒน์ - - นายสมหมาย ขันทอง ตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวข้อพิเศษ RFID Application for Industry
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12p33w001 หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวด้วยระบบอาร์เอฟไอดี มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม นางสาวสุนันทา แย้มมณฑา นายกนกธัช พฤกษ์สัมพันธ์ นายพชระ เกตุจรูญ นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ตะวันตก
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P33C004 ระบบจัดการร้านอาหารแบบหมุนอัจฉริยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายวีรธรรม คุณากรธรรม นายรัฐพล ศิริชุมพันธ์ นายวุฒิ ตั้งครัชต์ นายเศรษฐา ปานงาม กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12p33w002 โครงการการพัฒนาระบบและความปลอดภัยสำหรับสวนสนุกและสวนน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม นายวรวิทย์ พิพัฒนาไพบูรณ์ นายพีระพัฒน์ ร่มโพธิ์ นายพีระวรรตน์ บุญฤทธิ์วงศ์ นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ ตะวันตก
รางวัลชมเชย 12P33C006 ระบบบัตรสมาชิกกลางสำหรับองค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายเจษฎากานต์ แสงรัตน์ นายอรรณพ วิบูลย์ศิริกุล - นายชัยพร ใจแก้ว กลาง
รางวัลชมเชย 12P33C009 ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตูด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีผ่านเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นางสาวศิรินาถ แตงงาม - - นายอนันต์ ผลเพิ่ม กลาง
รางวัลชมเชย 12P33N001 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมกวาง กรณีศึกษา ศูนย์เพาะพันธุ์กวาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พะเยา นายฐาปนา น้ำค้าง นายชาตรี จะมี - นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น เหนือ
หัวข้อพิเศษ Best 2010 - Thai Word Segmentation
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P34C003 โปรแกรมตัดคำไทยด้วยเทคนิค การจำแนกประเภท สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี นายวิทวัส จิตกฤตธรรม นางสาวธิติมา นุชพิทักษ์ -
กลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P34C002 ตัดคำไทย...ก็คล้ายๆแปลภาษาเลยนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์ - - นายชัยพร ใจแก้ว กลาง
รางวัลชมเชย 12P34S001 การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิดไฮบริด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายวรศักดิ์ ตั้งกุลทวีทรัพย์ นายธนพล จินดาพิทักษ์ นายพีระศักดิ์ รัตนมณี นายสุธน แซ่ว่อง ใต้
รางวัลพิเศษ Open Source Software 12P34C003 โปรแกรมตัดคำไทยด้วยเทคนิค การจำแนกประเภท สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี นายวิทวัส จิตกฤตธรรม นางสาวธิติมา นุชพิทักษ์ -
กลาง
รางวัลพิเศษ Open Source Software 12P34C002 ตัดคำไทย...ก็คล้ายๆแปลภาษาเลยนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์ - - นายชัยพร ใจแก้ว กลาง
รางวัลพิเศษ Open Source Software 12P34S001 การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิดไฮบริด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายวรศักดิ์ ตั้งกุลทวีทรัพย์ นายธนพล จินดาพิทักษ์ นายพีระศักดิ์ รัตนมณี นายสุธน แซ่ว่อง ใต้
ระดับครู อาจารย์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 12P41N004 สร้างโปรแกรมเมอร์น้อยด้วยโปรแกรม ออนไลน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางนุชนาถ กระต่ายทอง นางสุกัญญา เหมืองสอง - เหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 12P41N001 ดาราศาสตร์น่ารู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นายกิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ - - - เหนือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 12P41W002 การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนใช้ในระบบ E-Learning โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง นายวัลลภ คงนะ - - ตะวันตก
รางวัลชมเชย 12P41C004 การเขียนโปรแกรมผ่าน P-Master ด้วย Pascal เพื่อควบคุม LED & 7-Segments โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร นางสาวพันธวี บุญยอม นางสาวอุทัยวรรณ กิจเคยทำ นางสาวสุพีรา ดาวเรือง - กลาง
รางวัลชมเชย 12P41E006 ชีวิตไดโนเสาร์ โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ชลบุรี นายกฤษฎาบุญ หงษ์ไทย - - - ตะวันออก

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด