ศูนย์ประสานงานโครงการในแต่ละภูมิภาค

สถานที่ติดต่อ
1. ภาคเหนือ
ดร.นราธิป เที่ยงแท้ และ ผศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-2024, 0-5394-2071 
โทรสาร 0-5394-2072
E-mail: narathiptt@gmail.com , trasapon@gmail.com
http://www.doc.eng.cmu.ac.th

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park)
อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2426   
โทรสาร 0-4320-2292
E-mail: nsc@esswpark.org
http://www.esswpark.org/nsc

3. ภาคใต้
อ.มัลลิกา อุณหวิวรรธน์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-7358, 0-7428-7075 
โทรสาร 0-7428-7076
E-mail: mallika@coe.psu.ac.th
http://www.coe.psu.ac.th

4. ภาคตะวันออก
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร, อ.ภูสิต กุลเกษม และ อ.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-2045 และ 0-3810-3097
โทรสาร 0-3839-3240
E-mail: ckrisana@gmail.com , pusitk@gmail.com , benchapornj@yahoo.com
http://www.cs.buu.ac.th

5. ภาคกลาง
รศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ และ ดร.ชลวิช นัทธี
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-3505-20 ต่อ 2015, 2100 
โทรสาร 0-2501-3505 ต่อ 2001
E-mail: siitnsc@gmail.com 
http://www.vcharkarn.com/nsc/

6. ภาคตะวันตก
อ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ และ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3427-2923
โทรสาร 0-3427-2923
E-mail: oatcomster@gmail.com , anncenter@gmail.com 
http://www.cp.su.ac.th/

7. รางวัลพิเศษประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนตาบอด
สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000
โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 310, 311 
โทรสาร 0-2644-8347
E-mail: tnib@tab.or.th
http://www.tab.or.th/

8. ดำเนินการโดย
โครงการ NSC
ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2345, 2317, 2327
โทรสาร 0-2564-6757
E-mail: fic@nectec.or.th

และ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
89/2 หมู่ 3 อาคาร 9 ชั้น 11 บมจ.ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ 0-2554-0400
โทรสาร 0-2554-0401