ขั้นตอนในการเสนอโครงการและการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนในการเสนอโครงการ

1. นิสิต นักศึกษา นักเรียน และครู อาจารย์ ต้องส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ ในภูมิภาคที่สังกัด ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ชุด พร้อมซีดีที่บรรจุข้อมูล จำนวน 1 แผ่น โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและหัวหน้าสถาบันลงนามรับรอง

2. ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ศูนย์ฯ แต่งตั้ง และประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ จะได้รับเงินทุนงวดที่ 1 จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโครงการ ภายหลังจากทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2552

3. ผู้รับทุนสนับสนุนต้องดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2552) นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการขอข้อมูลจากศูนย์ฯ หรือการกรอกข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ และต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด ซึ่งประกอบด้วย
3.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบที่ศูนย์ฯ กำหนด)
3.2 คู่มือการติดตั้งและการใช้งานอย่างละเอียด จำนวน 2 ชุด (แนบท้ายรายงานฉบับสมบูรณ์)
3.3 CD-ROM บรรจุข้อมูลดังต่อไปนี้ (พร้อมกล่องใส่ CD) จำนวน 2 ชุด โดยจัดหมวดหมู่ (Directory) เป็น 4 หมวด ดังนี้
     • Source Code : ซอร์สโค้ด
     • Setup Program : ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้งที่สมบูรณ์และใช้งานได้
     • Tools : ระบุ Software Libraries และ/หรือ Tools อื่นๆ ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาและติดตั้ง
     • Document : ไฟล์รายงาน (ยกเว้นรูปภาพ) จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. Pdf และ 2. OpenOffice Writer หรือ Word ประกอบด้วย
            -ไฟล์ข้อเสนอโครงการ
            -ไฟล์แบบสรุปโครงการ/บทคัดย่อ (Abstract)
            -ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
            -ไฟล์คู่มือการติดตั้ง
            -ไฟล์คู่มือการใช้งาน
            -ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)
            -รูปภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรม (Screen captured) ขนาด 640x480 พิกเซล

4. ศูนย์ฯ ดำเนินการพิจารณาผลงานโดยกำหนดให้ผู้พัฒนามานำเสนอผลงานและสาธิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีคณะกรรมการที่ศูนย์ฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณา ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงการละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้รับค่าตอบแทนโครงการละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

5. ผลงานที่ผ่านการตรวจรับจะถูกคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าประกวดแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อชิงชนะเลิศและรับเงินรางวัลแต่ละประเภท โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสิน

6. ผู้พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางศูนย์ฯ ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ จัดทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของผู้พัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการ แก่ศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเอง