คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
2. มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
3. มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
4. สำหรับประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นครูหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาและหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรอง

เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการ

1. ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอเพียงคนละ 1 โครงการ และส่งได้ 1 ประเภท โครงการหนึ่งมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
2. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 4 เดือน ผู้เสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ ต้องส่งผลงานตามเวลาที่ระบุ