รางวัลและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ


รางวัล

โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 12,000 บาท และผลงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศจะได้เงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้

รางวัลที่ 1      60,000 บาท และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
รางวัลที่ 2      40,000 บาท
รางวัลที่ 3      20,000 บาท
รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด มูลนิธิราชสุดา
รางวัลพิเศษ 30,000 บาท จากสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย สำหรับโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อใช้งานบนเครือข่าย IPv6

เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 80% และอาจารย์ผู้ควบคุมงาน 20%
สถาบัน การศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ NSC หรือ YSC และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือ ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ