ประกาศผลโครการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011)
โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ที่ รหัส โครงการ ประเภทโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค
1 13P11C002 เกมเทศกาลสงกรานต์: แสปลชอาวร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ นายเจษฎา เจริญกิจวรวุฒิ นายชนินทร์ ธนาพรวิศาล นายนวกานต์ ประเสริฐเจริญกิจ กลาง
2 13P11C014 ชาวนาจิ๋วหัวใจโต๊ โต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ นางสาวทิพวรรณ อ่อนพงษ์ นางสาวภัทรา นาลอยพงษ์ นางสาววาสนา บัวบุตร นางสาวพลอยไพลิน มะลิวัลย์ กลาง
3 13P11C041 กะทิข้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายเบญจรงค์ กัลยานมิตตา นางสาวณิชนันทน์ ศักดิ์สินธุ์ชัย นายอิทธิพงศ์ ลี้จินดา กลาง
4 13P11C051 หมากกลยุทธ์เก้าจตุรเทพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(ศูนย์การเรียนรางน้ำ) นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายเหมันต์ อยู่เย็น นายกฤศ เพ็งอ้น นายจิรายุส เรืองหิรัญวนิช กลาง
5 13P11C070 เกมกลองประลองฝีมือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายณัฐวุฒิ ยิ้มเจริญ นายทัตตธน เมตตพันธุ์ นางสาวนุชนาถ กาญจนภาชน์ กลาง
6 13P11C079 การพัฒนาเกมพัซเซิลสามมิติมุมมองบุคคลที่สามด้วยอันเรียลเอ็นจิ้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายธันยพงศ์ ไกรศรีวุฒิวงศ์ นายเมษวรา นาคสุข นายประพัฒน์ บริบูรณ์โภคา กลาง
7 13P11C082 มวยไทย ไปไกลถึงมือถือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิศนุ คนองชัยยัศ นายสรวิศ ปรักกมกุล นายเดชา ม่วงศรี - กลาง
8 13P11C104 วิสคาเรีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา นายแสตมป์ เฆษะปะบุตร นายจรรยวรรษ ศรีสมัยกุล นายอารัมภ์ โหรา กลาง
9 13P11E001 สิงห์น้อยผจญภัยในดินแดนแห่งคำถาม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายพรพิพัฒน์ หงษ์ไทย นายพัชระ ชาญเชี่ยว นายธีรวัฒน์ ธีรทีปวิวัฒน์ - ตะวันออก
10 13P11E017 โครงการเกมกำเนิดใหม่นักรบแห่งอยุธยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายเชาวลิต ขันคำ นายธนา จันทร นายเอกอมรินทร์ ศิริพิพัฒน์ นายบวรศักดิ์ แสงมาลี ตะวันออก
11 13P11E022 นายพรานยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี นายพีรพงศ์ ตั้งฉัตรวีรวงศ์ นายบวร มีสุข นายธนศักดิ์ ติรวงศ์กุศล - ตะวันออก
12 13P11I693 คิดไม่ตก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางกานดา สายแก้ว นายทิวากร แฝงฤทธิ์ นายธีรเดช วราอัศววปติ นายพีระศักดิ์ อุ่นสากล ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 13P11I807 เกมจักรยานผาดโผน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายพณิชย์ ทองสมพล นายอาทิตย์ ทองอุ่น - ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 13P11I869 เกมผจญภัยในดินแดนปีศาจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.ทศพร จูฉิม นายสันติ มีชัย - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 13P11I880 เกมพัฒนาทักษะพร้อมอุปกรณ์ Wii อย่างง่าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางสาวดารณี หอมดี นางสาวอัจฉรา เทียนธวัชกุล นายเอกพันธ์ คำพิลา - ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 13P11N010 ควายซิ่งวิ่งทะลุโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพัชรพงษ์ เวียงนาค นายทรรศน์รัตน์ ยาวิชัย นายวัลลภ วัฒนาราโชทัย - ภาคเหนือ
17 13P11N015 เกมเกษตรพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายศุภชัย มุกดาสนิท นายภูริทัศน์ วงศ์เทพ - - ภาคเหนือ
18 13P11N024 จุดโทษมหาสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) วิทยาลัยเชียงราย นายณรงค์เดช หัตถกอง นายศรายุทธ คำแสน นายสุวรรณ นามน้อย - ภาคเหนือ
19 13P11N041 จ๊าดลำ ต๋ำส้ม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธีรเทพ ชนไมตรี นางสาวฐิตาภรณ์ ภิระบรรณ์ นางสาวกันยารัตน์ เอ้ยวัน นางสาววรัญชลี ศรีเลศิลป์ ภาคเหนือ
20 13P11S002 เกมฝูงบินระห่ำฟ้า ภาค 3 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจักพันธ์ สัวบุตร นายปวีร์ ภคเมฆานนท์ นายณัฐวัฒน์ สิงห์เหนียว นายธรรมศาสตร์ วิสุทธารมณ์ ใต้
21 13P11W005 เกม แอนนิเมโทรนิกส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายสุวิทวัท รักเสมอวงศ์ นายธานุวัฒน์ แพลอย - ตะวันตก
22 13P11W006 ศึกผู้พิทักษ์นักษัตร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายพศิน ชวาลทรัพย์ นายสรณัย ฉายอรุณ - ตะวันตก
23 13P12C051 สงครามฟิสิกส์ทะลุอวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายพิชญวัฒน์ กาญจนาเวส นายณพัชร รัตนถาวรกิติ นายธนาทิพย์ อาชวเมธี กลาง
24 13P12C066 สื่อการสอนสำหรับการพัฒนาการสอนในระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นางภคินี เอมมณี นางสาวปิติพร เกียรติประดังกุล นางสาวชาลิสา สัจจพงษ์ นายพิทวัส วสุโสภณ กลาง
25 13P12E002 อาณาจักรแห่งธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) นายณัฎฐ์จีรา ประมาพันธ์ นางสาววันวิสา มาต๊ะพาน นางสาวจันทิมา สวยศรี นางสาวกมลฉัตร พ่วงอ่อน ตะวันออก
26 13P12E014 นักฟิสิกส์น้อยผจญภัยในโลกไซเบอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ นายกฤติเดช ปราการยานนท์ นายณัฐชานนท์ เมืองทอง นายจักรพันธ์ ราโช ตะวันออก
27 13P12E025 ผจญภัยแดนพฤษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายปรีชา รำไพ นางสาวจรรยา จันทร์อร่าม นายธนวัฒน์ บุตรเชื้อ ตะวันออก
28 13P12I667 ระบบฝึกฝนทักษะพื้นฐานวิชาแคลคูลัส 1 ด้วยแบบทดสอบอัตนัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.ปโยธร อุราธรรมกุล นายทรงพล ลาภภัทรนันท์ นางสาวพัชรี สารสมัคร นางสาวศิริรัตน์ ดวงแก้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ
29 13P12I769 อะตอมมิกซิตี้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์ นางสาวศศิวิมล นรมาศ นางสาวอุมากร กาทอง - ตะวันออกเฉียงเหนือ
30 13P12I947 สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AR วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  นางวันทนี รัฐสมุทร นายอมรเทพ สุปรีย์วัฒนะสกุล นายอรรถวุฒิ อ้อหิรัญ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
31 13P12N008 โครงการแมนฮัตตัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพัชรพงษ์ เวียงนาค นายแสงตะวัน อ่อนน่วม นายธนพัฒน์ ธนโชติอนันต์ นายนิพิฐพล อุดดง ภาคเหนือ
32 13P12N035 เนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร นายแพทย์ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล นายไพสิฐ โกสุม นายวุฒิดนัย คล่องสันติรักษ์ นายพชรพล อุดมลักษณ์ ภาคเหนือ
33 13P12S004 สื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายฐานันท์ ตั้งรุจิกุล นายนิธิ สมพงศ์ นายภานุมาส ไชยศล นายอุดาศักดิ์ หมื่นจำเริญ ใต้
34 13P12W001 สื่อการสอนประยุกต์วิชาดิจิตอลพื้นฐาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายวรกร ทองสุข นายฐิติวัฒน์ เผด็จสุวันนุกูล นายวัชรพันธุ์ ธนกิจจำรูญ ตะวันตก
35 13P13C012 สปี๊ค-อัพ: ระบบถ่ายทอดการสื่อสารอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์ นายฆนา จินดามัยกุล นายปิติพงษ์ ปิตาวรานนท์ กลาง
36 13P13C016 ระบบออนไลน์สำหรับร่วมสร้างและแบ่งปันหนังสือเสียงเดซี่ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายสงพงษ์ โอฬารธัชนันท์ นายณัฐพล เจริญชัย นายณัฏฐ์ เลิศงวงศ์คณากุล กลาง
37 13P13E006 โปรแกรมเพียงขยับ..รับรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ นางสาวภริตพร จันทศิริ นางสาวพัชรีพร เขาเหิน นายสุรศักดิ์ บุญสนอง ตะวันออก
38 13P13I698 อังกะลุงมิวสิคสำหรับผู้พิการทางแขนด้วยเทคโนโลยี Motion Detection โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  อ.ปโยธร อุราธรรมกุล นายอิทธิพล บุญฤทธิ์ นางสาวโศจิรัตน สอนถม นายคฑาวุธ จันทบิล ตะวันออกเฉียงเหนือ
39 13P13I905 ระบบแจ้งเตือนการเกิดการหกล้มกับผู้สูงอายุผ่านโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายภควัฒน์ สุภาลักษณ์ นางสาวธัญญาภรณ์ อนุชาด - ตะวันออกเฉียงเหนือ
40 13P13N005 สนทนาตาทิพย์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวรวุฒิ ศรีสุขคำ นายอานนท์ กู้ตระกูลเจริญ - - ภาคเหนือ
41 13P13W001 ระบบควบคุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อคล้ายอุปกรณ์เสริม สำหรับรักษาผู้ป่วยอัมพาตที่ปลายเท้าตก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายอภิวันท์ ตรังค์ตระกูล นายรติกร ชัยวัฒนธรรม ตะวันตก
42 13P13W002 ความฝันอันมืดมิด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายกำชัย โลเกศกระวี นายวาริท ทวีกาญจน์ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง ตะวันตก
43 13P14C018 การสั่งการคอมพิวเตอร์จากการเคลื่อนไหวของมือผ่านเวบแคม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางนงลักษณ์ โควาวิสารัช นายมนัสศานติ์ มนูญชัย นายภานุ กิตติธรกุล - กลาง
44 13P14C021 การวางผังเฟอร์นิเจอร์ในออกเมนต์ เรียลลิตี้ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนัทที นิภานันท์ นายนวพล ตั้งวัชโรบล นายสิทธิพล สุนทรปิยะกุล - กลาง
45 13P14C031 ระบบเหมืองข้อความจากคลังความรู้สมุนไพรไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวรัชฎา คงคะจันทร์ นายจารุวัฒน์ ไพใหล - - กลาง
46 13P14C042 ระบบการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยเลเซอร์สแกน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิษณุ คนองชัยยศ นายธนากร สื่อวีระชัย นายกวิน สุทธิพงศ์คณาสัย นายอิศราณุ แสงสุวรรณ กลาง
47 13P14C045 การควบคุมโปรแกรมการนำเสนอผลงานด้วยท่าทางมือโดยใช้วีโมต โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายธวัชชัย แก้วใส นายกริช มิมาชา นางสาวศจีพร คล่องวาณิชกุล กลาง
48 13P14C063 เว็บเชิงความหมายเพื่อการค้นหาในเชิงลึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นายบุญทวี สันติศราวราภรณ์ นายธนานนท์ เงินถาวร นายปิโยรส ตั้งธรรมธิติ นายกังวาน กันทรวิชยากุล กลาง
49 13P14E008 ระบบระเบียนประวัติการรักษาผู้ป่วยโดยใช้ม่านตาในการค้นหา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายณัฐภัทร์ ถวิลนอก นายอัครวินท์ ท้าวธงไชย - ตะวันออก
50 13P14E012 ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ ลิขิตผลจรูญ - ตะวันออก
51 13P14I681 โปรแกรมกระดานภาพโดยใช้เทคโนโลยีวีโมท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสันติ ทินตะนัย นางสาวกนกพร พิมลวิชยากิจ นางสาวทิตาพันธื เริญไธสง - ตะวันออกเฉียงเหนือ
52 13P14I814 บริการเว็บเซอร์วิสเพื่อการส่ง SMS แบบมีทางเลือก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นางสาวสุภารัตน์ ฮ่อคนดี - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
53 13P14I826 โพรโทคอลการเฝ้าระวังแบบกระจาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นายสุชาติ คุ้มมะณี นางสาวสุจิตรา วงศ์ชาลี นางสาววนิดา นารีนุช - ตะวันออกเฉียงเหนือ
54 13P14I917 ระบบออนไลน์ตรวจข้อสอบปรนัยจากกระดาษคำตอบ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.นัฐธริยา เหล่าประชา นางสาววิภารัตน์ นักบุญ นายพิศุทธิ์ แพรชัย - ตะวันออกเฉียงเหนือ
55 13P14I930 มือวิเศษสั่งงานแทนเมาส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.นัฐธริยา เหล่าประชา นายธนาวุฒิ จันทิมา นางสาวเกศกนก แสงสิทธิ์ - ตะวันออกเฉียงเหนือ
56 13P14N005 ระบบเช็คชื่อผ่านระบบ RFID แบบพกพา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายศิษฎ์ สุระกมลเลิศ นายนรัฐ ฟู่เจริญ - ภาคเหนือ
57 13P14S001 ระบบควบคุมอาคารจอดรถด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล นายกิตติโชค ศักดา - - ใต้
58 13P14W004 ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายสำหรับห้องสมุดโครงงานนักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นายอรรถกร จงเจริญ นายปรีดี ปรัตถจริยกุล - ตะวันตก
59 13P14W014 ระบบแนะนำและติดตามความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถรับจ้าง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายธนพล เอื้ออังคณากุล นางสาวชญานิน มรรควิบูลย์ชัย นายธนชิต วิริยะยรรยงสุข ตะวันตก
60 13P14W025 ระบบค้นคืนสารสนเทศประเภทรูปภาพเพื่องานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวภูริชญา ศรีสุข นายยศไกร เทพรักษ์ - ตะวันตก
61 13P15C003 ระบบรับแจ้งปัญหาลูกค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวรพงษ์ ลีวัฒกิจ นายนภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ - - กลาง
62 13P15C008 โปรแกรมสร้างภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิกจากภาพนิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิษณุ คนองชัยยศ นายณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ นายสิทธิโชค สุพรรณ นายจุลภัทร์ จุลนวล กลาง
63 13P15C009 โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติจากการวาด อย่างง่าย CPS'ketchuu โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิษณุ คนองชัยยศ นายพิชยุตม์ พีระเสถียร นายชลทิตย์ ประทีปมโนวงศ์ - กลาง
64 13P15C013 โปรแกรมรู้จำและค้นหารายละเอียดร้านอาหารด้วยภาพถ่ายและเครือข่ายสังคม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนัทที นิภานันท์ นายนครา กิตติศิริกุล นายธนุส เกิดลาภ - กลาง
65 13P15I797 ระบบบริหารเครือข่ายอัจฉริยะแบบพกพา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นายสุริยะ มูลสิน นายจิรโรจน์ ไตรยวงศ์ นายณัฐพล แนบชิด นางสาวอัญญณี ทองเสือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
66 13P15I845 การพัฒนาต่อยอดไฟร์วอลล์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และสามารถตรวจสอบได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายสันติสุข ปากวิเศษ นายจีรศักดิ์ จำหาหอม - ตะวันออกเฉียงเหนือ
67 13P15W004 วรานุสค้นหา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายวันชนะ มั่นพรรษา - - ตะวันตก
68 13P21C034 คริสตัลการ์เดี้ยน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นางวราภรณ์ วิมลกาญจนา นายสิทธิพงษ์ สุวรรณไตรย์ นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร - กลาง
69 13P21C077 ม้าก้านกล้วย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย นางสาวดวงกมล ยังแช่ม นายรัชชานนท์ ครามะคำ วินายศทัศน์ ดียิ่ง กลาง
70 13P21C099 จั๊มเปอร์ จั๊ม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายณฐพล น้อยหมื่นไวย นายพบสุข เอี่ยมโหมด นายตะวัน สิงห์อิศรางค์ กลาง
71 13P21C101 คุณ-นะ-ทำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวอรกมล นิละนนท์ นางสาวพิมพ์สรร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เด็กหญิงพรฤทัย บุนนาค
กลาง
72 13P21C108 สงครามแห่งความมืด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย เด็กชายเสรฐกฤติ ดวงแจ่มใส เด็กชายปฏิภาณ รุจิเรข - กลาง
73 13P21E005 โอปปาติกะ อสุรสูรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายทินกฤต งามดี นายวโรภาส ชุนณะวงค์ นางสาวกุลธิดา ดุษฎีวงษ์กำจร ตะวันออก
74 13P21E011 ศึกจอมราชันย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเฉลิมพงษ์ สมานสินธุ์ นายสิทธานต์ รัตนเหลี่ยม นายนิธิ แรมวิโรจน์ ตะวันออก
75 13P21E014 หิมาลายา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวพัสวี โชติอุทัย นายวาทยุทธ เอี่ยมอนันต์ นายพีชญ์ชาญ ลาวัณย์เสถียร ตะวันออก
76 13P21E015 อภิมหาสงครามของแผ่นดิน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายชิตพล พรหมฮวด นายประวีร์ ปธานราษฎร์ นายณัชพล ทองร่วง ตะวันออก
77 13P21E066 บัญชาการเรือรบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายพิทยา ปฏิโค นายพชร ทองภักดี นายธีรพัฒน์ เพชรปฐมชล นายวศิน ทรัพย์สอน ตะวันออก
78 13P21I606 เมืองใต้ใบไม้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  อ.นภาพร วรรณทอง นายกิตติวัฒน์ ปัญตะยัง นายอนุชา ชัยมงคล นายฆนณัฐ แก้วม่วง ตะวันออกเฉียงเหนือ
79 13P21N002 ศึกผีเสื้อสมุทร ปะทะ ทศกัณฐ์ พิชิตใจสาธุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์ นายวรัญสรณ์ กรินทราทันต์ นางสาวชลิพา ดุลยากร ภาคเหนือ
80 13P21N004 ขับรถไฟไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายพลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์ นางสาวบุษยพรรณ สาวะมูล นายรักษิต กันไพเราะ ภาคเหนือ
81 13P21N016 เกมทะลวงแก่นแม่นวิชา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุตส่าห์กิจ นางสาวศุภลักษณ์ หลวงนัน นางสาวพนิดา มาลัยมาตร นายปฏิพัทธ์ มิ่งขวัญ ภาคเหนือ
82 13P21S011 สงครามสมองกล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ นายณัช เรือนเพ็ชร์ นายอดิเทพ แซ่อึ๋ง นายเอกอาริช ชิดไชย ใต้
83 13P21S019 กอและหรรษาพาสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นายโทวัฒน์ เพ็ชรเพ็ง นายธนฉัตร เจียรนัย นายธัญญ์ ธรรมเศก นายราฟี ทิพยวงศ์ ใต้
84 13P21W005 บางระจัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายชาคริต วัฒนะเจิดศิริ นายกฤตนัย สุดฮะ - ตะวันตก
85 13P21W007 ยามโลกสิ้นลมหายใจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายรติ ศิลานิล - - ตะวันตก
86 13P22C072 ตะลุยอวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาววัลภา อิ่มสำราญ นางสาวปิยากร สิงห์ทองทัศน์ นางสาวสุนิสา มังคลา นางสาวอรวรรณ กลิ่นหอม กลาง
87 13P22C119 ผักน้อยผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุกัญญา ภักดีนฤพัทธ์ นางสาวสิริกร วิเศษผลิตผล ด.ญ.ศศินา นาคมณฑนาคุ้ กลาง
88 13P22E028 สนุกกับตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายภิรายุ ลานเลี้ยง นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ นางสาวพยานรัก ศรีวิเศษ ตะวันออก
89 13P22E058 ไขคดีป่วนฉบับก๊วนนิติวิทย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวอชิรญา เนื่องจำนงค์ นางสาวปัฐวิกรณ์ จันทร์บวร นายปกรณ์ เมฆศิรินภาพงศ์ ตะวันออก
90 13P22I874 ลูกคิดมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนเลยพิทยาคม  นายองอาจ เกตะวันดี นายพงษ์เทพ ศิริพิทักษ์ชัย นายธันวนันท์ แก้วแกมเกษ - ตะวันออกเฉียงเหนือ
91 13P22N025 สมดุลเคมี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางชุลีพร แก่นวงศ์ นางสาวนัสริน พงษ์เทอดศักดิ์ นางสาวฟารีดา อิทธิฤทธิพันธุ์ นางสาวปารัช วิษณุมหิมาชัย ภาคเหนือ
92 13P22N037 ยิงสมองทะลวงความลับ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางชุลีพร แก่นวงศ์ นางสาวเมษา วิริยะเสนา นางสาวกชกร ใจวรรณ นางสาววราภรณ์ อินต๊ะหมุ้น ภาคเหนือ
93 13P22N067 ชีวิตสัตว์น่ารู้ ควบคู่จินตนาการผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม และโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา นางสาวสมรัก ปริยะวาที นายธีรฉัตร อินถา นายอาทิตย์ สุตะวงศ์ นางสาวนวินดา เกีรตินิติกุล ภาคเหนือ
94 13P22N109 ไปเลย! ระบบนิเวศลูกพ่อ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายจิรวรรธ ทาริยะ นายภัทรกฤต ปทุมาสูตร นายณัฐนนท์ พรพิภาค ภาคเหนือ
95 13P22N139 มหัศจรรย์พฤติกรรมสัตว์โลกน่าพิศวง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย นางชุลีพร แก่นวงศ์ นายณัฐวุฒิ พงค์ปวน นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ นางสาวศุภนิดา ทาวงค์ ภาคเหนือ
96 13P22S020 ผจญภัยในอาณาจักรเซลล์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ นายวินัย รัตนพล นางสาววาริชา หมื่นสิทธิ์ นางสาวอังคณา พรหมรัตน์ นางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ ใต้
97 13P22S025 การพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวพรพรรณ แซ่โล่ - - ใต้
98 13P23C001 โครงการระบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อการควบคุมในระบบลินุกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์ นายมนัสวิน หาญมงคลชัย นายณฐนนท์ อินทร์พลับ - กลาง
99 13P23I692 โปรแกรมตรวจกระดาษข้อสอบแบบ 2B โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์อย่างง่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนสามชัย  นายสมเจตน์ ฤทธิ์สุวรรณ์ นายเจษฎา สุขจันดี นายวิโรจน์ รุ่งเรืองเกษม - ตะวันออกเฉียงเหนือ
100 13P23N008 โปรแกรมตรจข้อสอบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายวัฒนา เมฆี เด็กชายอัฑฒวิชญ์ จริยาสิริสุข เด็กชายระพีพัฒน์ วิริยะ เด็กชายจักรพันธ์ เกษรวิเศษกุล
101 13P23S006 มิตรแท้ธุรกิจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ เด็กชายวงศกร เทศยรัตน์ เด็กชายภัทร จารุอริยานนท์ เด็กชายวิทวิน โค้วเจริญ ใต้
102 13P23W001 ระบบแปลงชุดคำสั่งโปรแกรมภาษาเป็นแผนภาพขั้นตอนวิธี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายศรัณยู ภูษิต - - ตะวันตก
103 13P23W006 Jerboa: โปรแกรมแก้ไขเว็บเพจบนหน้าเว็บไซต์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายจิรวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ - - ตะวันตก
104 13P31E002 สมุดจดบันทึกไลเคนสำหรับแอนดรอย Environment App Contest มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายปฏิรพ สุขใย นางสาวธาราทิพย์ โชคชำนาญ นายพิเชษฐ์ ตันสุวรรณรัตน์ ตะวันออก
105 13P31S001 คาร์บอนคุง Environment App Contest มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์ นายกรัณยพัชญ์ ยงวณิชชา นายเศรษฐการ์ณ์ ศิลปสมัย ใต้
106 13P31W002 การพัฒนาระบบติดตามมลพิษทางอากาศแบบ Real Time ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต Environment App Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวนีรนา แซ่เตียว - - ตะวันตก
107 13P32C003 ระบบขนส่งสายพันธุ์เทพ Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายวันชนะ ศรีสุโข นายศุภากร เสรีวงศ์ - กลาง
108 13P32C010 ระบบการวัดและกระจายข่าวสารสภาพการจราจรผ่านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอค Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นายวัชรินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล - - กลาง
109 13P32C018 ฮิวล์ บ้านไร่ปลายฝัน Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางฐิติวรรณ ศรีนาค นายวสันต์ ศรีธัญญลักษณา นายภูผา สังข์สาย นายศิริทรัพย์ อำนาจศิริสุข กลาง
110 13P32I813 ระบบแนะนำเส้นทางขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร บนระบบปฏิบัติการ Android Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นายวาโย ปุยะติ นายสมชาย กองธรรม - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
111 13P32I820 แผนที่สินค้าแนะนำในห้างสรรพสินค้าบน ระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ QR Code Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธาณี  นายวาโย ปุยะติ นายบัญชา วรรณโสภา - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
112 13P32N003 เวตบุ๊ค โมบาย Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักรพงศ์ นาทวิชัย นายนรินทร์ จันทรประภา - - ภาคเหนือ
113 13P32S005 ระบบกระจายข้อมูลกิจกรรมอิงสถานที่ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายณัฐวุฒิ มณีเกษร นายณัฐพันธ์ พัฒนเกษตรวงศ์ - ใต้
114 13P32S007 ระบบจัดการสมุดรายชื่อผู้ติดต่ออัจฉริยะทางผ่านเฟสบุ๊คด้วย QR-Code Protection Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย นายปฐมพงษ์ แมนประสาทกุล นายเกียรติ์อธีติ นุสรณ์ภัดี ใต้
115 13P32W005 โครงการการท่องเที่ยวในรูปแบบภารกิจบนสมาร์ทโฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสุรวุฒิ ธนพิพัฒน์ นายธนิต วรรธกะวิกรานต์ - ตะวันตก
116 13P33C001 ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสําหรับโรงแรม BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายเด่นดวง ประดับสุวรรณ นางสาววรัญญา วรรณศรี - - กลาง
117 13P33C002 การจำแนกข้อความประเภทนวนิยายตามตัวละครแบบกึ่งอัตโนมัติ BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นางสาวณัฐธิดา เตชะนภารักษ์ นางสาวสุภรณี กัลยาณกุล นางสาวอรณี นิลศรีไพรวัลย์ กลาง
118 13P33I862 การเรียงลำดับคำในประโยคภาษาไทยโดยใช้กฎ BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ น.ส.ยุพาพร เศษไธสง นางสาววิมลรัตน์ คะอังกุ - ตะวันออกเฉียงเหนือ
119 13P33S001 สายฟ้าแปลภาษาอัจฉริยะ BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธนพล จินดาพิทักษ์ นายพีระศักดิ์ รัตนมณี นายวรรธนัย วัชราทักษิณ ใต้
120 13P33W001 ศิราณี ศรีสยาม ทวาสมัย BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวเกสร แหววใจเพชร นางสาวสิรินาถฐ์ ตุ้มทอง - ตะวันตก
121 13P33W002 การวิเคราะห์และจัดประเภททัศนคติเชิงความคิดเห็น BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณจิต นางสาวพัชรินทร์ อุดมชัยเดช - ตะวันตก
122 13P41I024 สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั่น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา - นางสาวบัณฑิตา สิวาพร นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ - ตะวันออกเฉียงเหนือ
123 13P41I027 ห้องแล็บไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนบ้างโคกสูง นายสมบูรณ์ อินทร์ตา นายพูลทรัพย์ หารพะยอม - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
124 13P41I624 ไขความลับกราฟของฟังก์ชัน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  นางนิกร ประวันตา นายสุรชัย สุขรี - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
125 13P41I897 มิวมายด์จอมป่วนชวนกันเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  - นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์ - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
126 13P41N017 บทเรียนออนไลน์เรื่อง ร่างกายของเรา สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม - นางสีนวล ธนะสาร - - ภาคเหนือ
127 13P41N020 เขียนภาษา HTML อย่างมืออาชีพ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา - นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณี - - ภาคเหนือ


หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด