สถานที่ติดต่อสำหรับการส่งโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน

            ภาคเหนือ
            ดร.นราธิป เที่ยงแท้ และ รศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
            ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
            โทรศัพท์ 0 5394 2024, 0 5394 2071 โทรสาร 0 5394 2072
            e-mail: narathiptt@gmail.com, trasapon@gmail.com
            http://www.doc.eng.cmu.ac.th

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ
            ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park)
            อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
            โทรศัพท์ 0 4320 2426 โทรสาร 0 4320 2292
            e-mail: nsc@esswpark.org, somch_ra@kku.ac.th
            http://www.esswpark.org/nsc

            ภาคใต้
            ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และ อ.มัลลิกา อุณหวิิวรรธน์
            ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
            โทรศัพท์ 0 7428 7358, 0 7428 7075 โทรสาร 0 7428 7076
            e-mail: ant@coe.psu.ac.th, mallika@coe.psu.ac.th
            http://www.coe.psu.ac.th

            ภาคตะวันออก
            ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร, อ.ภูสิต กุลเกษม และ
            อ.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
            คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
            อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
            โทรศัพท์ 0 3874 5900 ต่อ 2045 โทรสาร 0 3839 3240
            e-mail: ckrisana@gmail.com, pusitk@gmail.com, benchapornj@yahoo.com
            http://www.cs.buu.ac.th

            ภาคกลาง
            รศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ และ ดร.ชลวิช นัทธี
            ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์
            ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
            โทรศัพท์ 0 2501 3505-20 ต่อ 2015, 2100
            โทรสาร 0 2501 3505 ต่อ 2001
            e-mail: siitnsc@gmail.com
            http://www.vcharkarn.com/nsc

            ภาคตะวันตก
            อ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ และ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
            ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
            วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 73000
            โทรศัพท์ 0 3427 2923 โทรสาร 0 3427 2923
            e-mail: oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
            http://www.cp.su.ac.th,
            http://web.sc.su.ac.th/NSC/

            สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
            85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
            เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000
            โทรศัพท์ 0 2246 3835 ต่อ 310, 311
            โทรสาร 0 2644 8347
            e-mail: tnib@tab.or.th
            http://www.tab.or.th/