เกณฑ์การพิจารณาประกวดตัดสินโครงการ

รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

     คัดเลือกผลงานจากข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา โดยกำหนดประเด็นพิจารณาไว้ 5 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้สำหรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยแต่ละกลุ่ม เกณฑ์และน้ำหนักของการให้คะแนนต่างกันตามตารางที่กำหนด เพื่อความเหมาะสมในการ ตัดสินในแต่ละประเภท โดยการพิจารณาข้อเสนอโครงการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้าน ต่างๆ ดังนี้
    1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและหัวข้อ ครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรือ ตัวอย่างประกอบทำให้สื่อได้ชัดเจน
    2. ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคที่ใช้มีความซับซ้อน หรือ ขั้นสูง เทคโนโลยี ใหม่และมีประสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรือการวิจัย หรือใช้เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ โครงการที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
    3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรือ คิดค้นมาก่อน หรือ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่นำเสนอหรือพัฒนาในแนวทางที่แตกต่าง ออกไป
    4. ด้านประโยชน์ใช้งาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้าง สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
    5. ด้านความน่าจะพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกำหนด ขอบเขตงานสามารถพัฒนา ได้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 4 เดือน สำหรับงานใหม่ หรืองานที่พัฒนาต่อยอดจากงานเดิมก็ตาม    ประเภท    ความสมบูรณ์ ของข้อเสนอ ความยากง่ายในการพัฒนา   ความคิดสร้าง สรรค์   ประโยชน์ใช้ งาน ความน่าจะ พัฒนาได้เสร็จ รวม  

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) 20 20 25 20 15 100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ (นัก ศึกษา) 20 15 25 25 15 100

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นัก ศึกษา) 20 20 15 30 15 100

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) 20 25 25 20 10 100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้ งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) 20 25 15 25 15 100

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นัก เรียน) 20 20 25 20 15 100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ (นัก เรียน) 20 15 25 25 15 100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้ งาน (นัก เรียน) 20 20 20 25 15 100

Web Contest 20 20 20 25 15 100

Mobile Application 20 20 25 25 10 100

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการ เรียนรู้ออน์ไลน์  20 15 25 25 15 100

หมาย เหตุ: เนคเทคพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุนสนับสนุนโครงการในแต่ละประเภทโดยพิจารณาจากการจัดลำดับคะแนนที่ ได้สูงสุดลงมา ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

รอบการส่งผลงาน

     เนคเทคพิจารณาจากรายงานที่ผู้พัฒนาจัดส่งและตรวจสอบความครบถ้วนของ ผลงานที่ผู้พัฒนาส่งมอบ โดยพิจารณาจาก
    1. ในการส่งผลงานและช่วงการตรวจรับ ผู้พัฒนาต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง
    2. สิ่งที่ต้องส่งมอบครบตามที่เนคเทคกำหนด คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการ ติดตั้งและใช้งานอย่างละเอียด จำนวน 2 ชุด และ CD-ROM จำนวน 2 ชุด บรรจุข้อมูลดังต่อไปนี้ ซอร์สโค้ด ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง (Setup Program) Software Libraries และ/หรือ Tools ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการพัฒนาและติดตั้ง ไฟล์รายงานและคู่มือรูปภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรม และข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer) คะแนนส่วนนี้กำหนดไว้ไม่เกิน 25%
    3. ผลการทดลองใช้งานจริง เนคเทคจะมีคณะทำงานตรวจสอบผลงาน โดยทดลอง ติดตั้งและทดลองใช้งานจริงตามคู่มือ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนนโดยคณะผู้ตรวจ กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของคะแนนรวม
    4. คะแนนอื่นๆ อีก 5% กันไว้สำหรับการที่ผู้พัฒนาต้องดำเนินการก่อนหน้า โดยต้องเข้ามาบันทึกข้อมูลที่ Server โครงการผ่านทางเว็บไซต์ ความตรงต่อเวลา การจัดบูธผลงาน เป็นต้น
ประเภท      รายงาน และการติดตั้งโปรแกรม  Look & Feel Technique Creativity Economic & Social Impact ความร่วมมือ กับทางโครงการ      รวม     

โปรแกรม เพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) 25 20 15 20 15 5 100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ (นัก ศึกษา) 25 20 10 20 20 5 100

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นัก ศึกษา) 25 15 15 15 25 5 100

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) 25 15 20 20 15 5 100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้ งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) 25 15 20 15 20 5 100

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นัก เรียน) 25 20 15 20 15 5 100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ (นัก เรียน) 25 20 10 20 20 5 100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้ งาน (นัก เรียน) 25 15 15 20 20 5 100

Web Contest 25 10 20 20 20 5 100

Mobile Application 25 15 15 20 20 5 100

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการ เรียนรู้ออน์ไลน์  25 20 10 20 20 5 100


 

หมายเหตุ: ผลงานที่ผ่านการตรวจรับ จะถูกจัดลำดับคะแนน (Ranking) เพื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่รอบการประกวดชิงชนะเลิศต่อไป ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้งได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน และจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว