รายละเอียดการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

1. รูปแบบการพิมพ์
    การเขียนรายงาน คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม OpenOffice Writer หรือ Word ภาษาไทย 97 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 ผู้พัฒนาต้องเข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อย โดยใช้กระดาษแข็งทำปกหน้าและปกหลัง จัดส่งผลงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด
2. รูปแบบรายงาน ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
    • หน้าปก (Cover) ตามแบบที่เนคเทคกำหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)
    • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุข้อความการได้รับทุนอุดหนุนโครง การการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 จากศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมระบุชื่อโครงการที่ได้รับทุนด้วย
    • เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
        1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) คำสำคัญ (Key Words)
        2. บทนำ (แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ)
        3. สารบัญ
        4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
        5. รายละเอียดของการพัฒนา
            5.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำลอง หรือ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรือผลงานที่สื่อให้เห็นผลงานที่พัฒนาขึ้น
            5.2 ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีด้าน ปัญญาประดิษฐ์ Algorithms ที่ใช้โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
            5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และอื่นๆ
            5.4 รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค (Software Specification) ได้แก่
                    • Input/Output Specification
                    • Functional Specification
                    • โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)
                    • อื่นๆ
                    • ผู้พัฒนาต้องชี้แจงส่วนสำคัญที่ทีมงาน/ผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งต้องระบุแหล่งที่มาของโปรแกรม
                       หรือ Source Code อื่นที่มาประกอบในโปรแกรมไว้ด้วย โดยมิต้องจัดพิมพ์ Source Code แนบมา
            5.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา
            5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม (ถ้ามี)
6. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
7. ผลของการทดสอบโปรแกรม
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นต่อไป
10. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
11. เอกสารอ้างอิง (Reference)
12. สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนา โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร อีเมล์
13. ภาคผนวก (Appendix)
    • คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด
    • คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

AttachmentSize
Example Cover Final Report.pdf29.04 KB