การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

    เนคเทคได้กำหนดหลักเกณฑ์ ประเด็นการให้คะแนน การรวมคะแนน และวิธีการในการ ตัดสินให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถกำหนดเป็นเกณฑ์ร่วมกันก่อนการพิจารณาตัดสิน หากผลคะแนน ไม่สามารถตัดสินได้ การชี้ขาดให้สิทธิ์เป็นของคณะกรรมการ

การให้คะแนน
    การให้คะแนนสำหรับโครงการในแต่ละประเภทที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้น พิจารณาจาก ประเด็นต่างๆ ทั้งสิ้น 5 ประเด็นหลัก กล่าวคือ
        • Look and Feel เช่น
            - ความสวยงาม ความน่าสนใจของโปรแกรม
            - การใช้งานง่ายและสะดวก
            - ความถูกต้อง ครบถ้วนในเนื้อหาที่นำเสนอ
        • Technique เช่น
            - ความยากง่ายของโปรแกรม (Programming Technique)
            - คุณค่าในเชิงงานพัฒนา หรือการวิจัย
            - ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี
            - ความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรม
            - การพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source)
        • Creativity
            - ความคิดสร้างสรรค์
        • Economic & Social Impact เช่น
            - ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ
            - ประโยชน์และคุณค่าทางสังคม
            - ศักยภาพในการนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนาต่อยอด
        • Presentation เช่น
            - การแสดงผลงาน (โปสเตอร์, บูธ) และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
            - ความสุภาพและการแต่งตัว
            - เอกสารเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
        การคิดคะแนนรวม คะแนนรวมทั้งสิ้นของทุกๆ ประเด็นหลัก เท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

การกำหนดคะแนนของแต่ละประเด็น
    เนคเทคได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานร่วมกัน ดังนี้เนคเทคได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานร่วมกัน ดังนี้ประเภท Look & Feel Technique Creativity Economic & Social Impact Presentation     รวม     

โปรแกรม เพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) 25 20 25 20 10 100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ (นัก ศึกษา) 25 15 25 25 10 100

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นัก ศึกษา) 20 20 20 30 10 100

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) 20 25 25 20 10 100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้ งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) 20 25 20 25 10 100

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นัก เรียน) 25 20 25 20 10 100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ (นัก เรียน) 25 15 25 25 10 100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้ งาน (นัก เรียน) 20 20 25 25 10 100

Web Contest 15 25 25 25 10 100

Mobile Application 20 20 25 25 10 100

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการ เรียนรู้ออน์ไลน์  25 15 25 25 10 100

หลักเกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
    สำหรับโครงการที่จะได้รับรางวัลต่างๆ ของการแข่งขันในแต่ละประเภทนั้น ควรจะสอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
        รางวัลที่ 1 ต้องได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน 1 รางวัล
        รางวัลอื่นๆ จะทำการพิจารณาจากคะแนนที่ได้ตามลำดับ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
        รางวัลที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน 1 รางวัล
        รางวัลที่ 3 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน 1 รางวัล
        รางวัลชมเชย 2 รางวัล
หมายเหตุ:
1. ในกรณีที่โครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 80 คะแนนจะถือว่า ไม่มีรางวัลที่ 1 สำหรับโครงการในประเภทนั้นๆ
2. ในการตัดสิน กรณีที่มีปัญหา จะถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาด