คุณสมบัติและเงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
     • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และ เอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
     • มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
     • มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ใน ลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
     • สำหรับประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นครู หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาและหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรอง

เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการ
     • ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอเพียงคนละ 1 โครงการ และส่งได้ 1 ประเภท โครงการหนึ่งมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
     • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 4 เดือน ผู้เสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาที่ระบุ
     • นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ NSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้า ร่วมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ในปีเดียวกัน