ขั้นตอนในการเสนอโครงการและการดำเนินโครงการ

1. นิสิต นักศึกษา นักเรียน และครู อาจารย์ ต้องส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัดด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือ ออนไลน์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด โดยต้อง มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและหัวหน้าสถาบันลงนามรับรอง ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอโครงการ ฉบับออนไลน์ ต้องแนบหน้าปกที่มีลายเซ็นครบถ้วนถูกต้องด้วย
2. ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่เนคเทค แต่งตั้ง และประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ จะได้รับเงินทุนงวดที่ 1 จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโครงการ ภายหลังจากทำสัญญาเรียบ ร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2553
3. ผู้รับทุนสนับสนุนต้องดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ กำหนด (ประมาณ 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2553) นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการขอข้อมูลจากเนคเทค หรือการกรอกข้อมูลโครงการผ่านทาง เว็บไซต์ และต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด ซึ่งประกอบด้วย
    3.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบที่กำหนด)
    3.2 คู่มือการติดตั้งและการใช้งานอย่างละเอียด จำนวน 2 ชุด (แนบท้ายรายงาน ฉบับสมบูรณ์)
    3.3 CD-ROM บรรจุข้อมูลดังต่อไปนี้ (พร้อมกล่องใส่ CD) จำนวน 2 ชุด โดยจัดหมวดหมู่ (Directory) เป็น 4 หมวด ดังนี้
        • Source Code : ซอร์สโค้ด
        • Setup Program : ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้งที่สมบูรณ์และใช้งานได้
        • Tools : ระบุ Software Libraries และ/หรือ Tools อื่นๆ ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาและติดตั้ง
        • Document* : ไฟล์รายงาน (ยกเว้นรูปภาพ) จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. PDF และ 2. OpenOffice Writer หรือ Word ประกอบด้วย
            - ไฟล์ข้อเสนอโครงการ
            - ไฟล์แบบสรุปโครงการ/บทคัดย่อ (Abstract)
            - ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
            - ไฟล์คู่มือการติดตั้ง
            - ไฟล์คู่มือการใช้งาน
            - ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)
            - รูปภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรม (Screen captured) ขนาด 640x480 พิกเซล (ในรูปไฟล์ jpg)
4. เนคเทคดำเนินการพิจารณาผลงานโดยกำหนดให้ผู้พัฒนามานำเสนอผลงาน และสาธิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีคณะกรรมการที่เนคเทคแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณา ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงการละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้รับค่าตอบแทนโครงการละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
5. ผลงานที่ผ่านการตรวจรับจะถูกคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าประกวดแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อชิงชนะเลิศและรับเงินรางวัล แต่ละประเภท โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสิน
6. ผู้พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางเนคเทคประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ จัดทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของผู้พัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่เนคเทค เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเอง
7. ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวด ได้จากศูนย์ประสานงานโครงการ สำหรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับ เงินรางวัลได้ที่ เนคเทค เท่านั้น

หมายเหตุ: ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ หากตรวจพบว่าผลงานที่ได้ทุนสนับสนุน ส่งมอบรายละเอียดในหัวข้อนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่แจ้งไว้ เนคเทคของดเว้นการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 จนกว่าจะได้รับรายละเอียดจนครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้ประกาศไว้