ผลการแข่งขัน

 

 

ผลการตัดสิน
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011)
ที่ รหัส โครงการ ประเภทโครงการ สถาบัน จังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 13P11C002 เกมเทศกาลสงกรานต์: แสปลชอาวร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ นายเจษฎา เจริญกิจวรวุฒิ นายชนินทร์ ธนาพรวิศาล นายนวกานต์ ประเสริฐเจริญกิจ กลาง
รางวัลที่ 2 13P11C079 การพัฒนาเกมพัซเซิลสามมิติมุมมองบุคคลที่สามด้วยอันเรียลเอ็นจิ้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายวิษณุ โคตรจรัส นายธันยพงศ์ ไกรศรีวุฒิวงศ์ นายเมษวรา นาคสุข นายประพัฒน์ บริบูรณ์โภคา กลาง
รางวัลที่ 3 13P11S002 เกมฝูงบินระห่ำฟ้า ภาค 3 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต นายจักพันธ์ สัวบุตร นายปวีร์ ภคเมฆานนท์ นายณัฐวัฒน์ สิงห์เหนียว นายธรรมศาสตร์ วิสุทธารมณ์ ใต้
ชมเชย 13P11C041 กะทิข้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายเบญจรงค์ กัลยานมิตตา นางสาวณิชนันทน์ ศักดิ์สินธุ์ชัย นายศิรวัชร พิทักษ์สฤษดิ์ กลาง
ชมเชย 13P11C104 วิสคาเรีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี นายจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา นายแสตมป์ เฆษะปะบุตร นายจรรยวรรษ ศรีสมัยกุล นายอารัมภ์ โหรา กลาง
ชมเชย 13P11N010 ควายซิ่งวิ่งทะลุโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายพัชรพงษ์ เวียงนาค นายทรรศน์รัตน์ ยาวิชัย นายวัลลภ วัฒนาราโชทัย - เหนือ
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา
ไม่มีรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2 13P12W001 สื่อการสอนประยุกต์วิชาดิจิตอลพื้นฐาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายวรกร ทองสุข นายฐิติวัฒน์ เผด็จสุวันนุกูล นายวัชรพันธุ์ ธนกิจจำรูญ ตะวันตก
รางวัลที่ 3 13P12I947 สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AR วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อุดรธานี นางวันทนี รัฐสมุทร นายอมรเทพ สุปรีย์วัฒนะสกุล นายอรรถวุฒิ อ้อหิรัญ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมเชย 13P12C051 สงครามฟิสิกส์ทะลุอวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายพิชญวัฒน์ กาญจนาเวส นายณพัชร รัตนถาวรกิติ นายธนาทิพย์ อาชวเมธี กลาง
ชมเชย 13P12E014 นักฟิสิกส์น้อยผจญภัยในโลกไซเบอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จันทบุรี นายศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ นายกฤติเดช ปราการยานนท์ นายณัฐชานนท์ เมืองทอง นายจักรพันธ์ ราโช ตะวันออก
ชมเชย 13P12N035 เนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นายแพทย์ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล นายไพสิฐ โกสุม นายวุฒิดนัย คล่องสันติรักษ์ นายพชรพล อุดมลักษณ์ เหนือ
โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ระดับนิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 13P13W001 ระบบควบคุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อคล้ายอุปกรณ์เสริม สำหรับรักษาผู้ป่วยอัมพาตที่ปลายเท้าตก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายอภิวันท์ ตรังค์ตระกูล นายรติกร ชัยวัฒนธรรม ตะวันตก
รางวัลที่ 2 13P13C012 สปี๊ค-อัพ: ระบบถ่ายทอดการสื่อสารอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายชัยพร ใจแก้ว นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์ นายฆนา จินดามัยกุล นายปิติพงษ์ ปิตาวรานนท์ กลาง
รางวัลที่ 3 13P13W002 ความฝันอันมืดมิด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายกำชัย โลเกศกระวี นายวาริท ทวีกาญจน์ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง ตะวันตก
ชมเชย 13P13C016 ระบบออนไลน์สำหรับร่วมสร้างและแบ่งปันหนังสือเสียงเดซี่ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายอติวงศ์ สุชาโต นายสงพงษ์ โอฬารธัชนันท์ นายณัฐพล เจริญชัย นายณัฏฐ์ เลิศวงศ์คณากูล กลาง
ชมเชย 13P13I698 อังกะลุงมิวสิคสำหรับผู้พิการทางแขนด้วยเทคโนโลยี Motion Detection โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  หนองคาย นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล นายอิทธิพล บุญฤทธิ์ นางสาวโศจิรัตน สอนถม นายคฑาวุธ จันทบิล ตะวันออกเฉียงเหนือ
โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา
ไม่มีรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2 13P14E012 ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี นายไพรัช สร้อยทอง นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ ลิขิตผลจรูญ - ตะวันออก
รางวัลที่ 2 13P14I681 โปรแกรมกระดานภาพโดยใช้เทคโนโลยีวีโมท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น นายสันติ ทินตะนัย นางสาวกนกพร พิมลวิชยากิจ นางสาวทิตาพันธ์ เริญไธสง - ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลที่ 3 13P14C018 การสั่งการคอมพิวเตอร์จากการเคลื่อนไหวของมือผ่านเวบแคม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นางสาวนงลักษณ์ โควาวิสารัช นายมนัสศานติ์ มนูญชัย นายภานุ กิตติธรกุล - กลาง
ชมเชย 13P14C042 ระบบการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยเลเซอร์สแกน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายพิษณุ คนองชัยยศ นายธนากร สื่อวีระชัย นายกวิน สุทธิพงศ์คณาสัย นายอิศราณุ แสงสุวรรณ กลาง
ชมเชย 13P14N005 ระบบเช็คชื่อผ่านระบบ RFID แบบพกพา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายศิษฎ์ สุระกมลเลิศ นายนรัฐ ฟู่เจริญ - เหนือ
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา
ไม่มีรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2 13P15C003 ระบบรับแจ้งปัญหาลูกค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายวรพงษ์ ลีวัฒกิจ นายนภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ - - กลาง
รางวัลที่ 3 13P15C008 โปรแกรมสร้างภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิกจากภาพนิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายพิษณุ คนองชัยยศ นายณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ นายสิทธิโชค สุพรรณ นายจุลภัทร์ จุลนวล กลาง
ชมเชย 13P15C013 โปรแกรมรู้จำและค้นหารายละเอียดร้านอาหารด้วยภาพถ่ายและเครือข่ายสังคม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายนัทที นิภานันท์ นายนครา กิตติศิริกุล นายธนุส เกิดลาภ - กลาง
ชมเชย 13P15W004 วรานุสค้นหา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายวันชนะ มั่นพรรษา - - ตะวันตก
ชมเชย 13P15I845 การพัฒนาต่อยอดไฟร์วอลล์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และสามารถตรวจสอบได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายสันติสุข ปากวิเศษ นายจีรศักดิ์ จำปาหอม - ตะวันออกเฉียงเหนือ
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน
รางวัลที่ 1 13P21E005 โอปปาติกะ อสุรสูรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายทินกฤต งามดี นายวโรภาส ชุนณะวงค์ นางสาวกุลธิดา ดุษฎีวงษ์กำจร ตะวันออก
รางวัลที่ 2 13P21N002 ศึกผีเสื้อสมุทร ปะทะ ทศกัณฐ์ พิชิตใจสาธุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์ นายวรัญสรณ์ กรินทราทันต์ นางสาวชลิพา ดุลยากร เหนือ
รางวัลที่ 3 13P21N004 ขับรถไฟไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายพลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์ นางสาวบุษยพรรณ สาวะมูล นายรักษิต กันไพเราะ เหนือ
ชมเชย 13P21C101 คุณ-นะ-ทำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวอรกมล นิละนนท์ นางสาวพิมพ์สรร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เด็กหญิงพรฤทัย บุนนาค กลาง
ชมเชย 13P21E011 ศึกจอมราชันย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเฉลิมพงษ์ สมานสินธุ์ นายสิทธานต์ รัตนเหลี่ยม นายนิธิ แรมวิโรจน์ ตะวันออก
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน
รางวัลที่ 1 13P22S020 ผจญภัยในอาณาจักรเซลล์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา นายวินัย รัตนพล นางสาววาริชา หมื่นสิทธิ์ นางสาวอังคณา พรหมรัตน์ นางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ ใต้
รางวัลที่ 2 13P22N109 ไปเลย! ระบบนิเวศลูกพ่อ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายจิรวรรธ ทาริยะ นายภัทรกฤต ปทุมาสูตร นายณัฐนนท์ พรพิภาค เหนือ
ไม่มีรางวัลที่ 3

ชมเชย 13P22C119 ผักน้อยผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุกัญญา ภักดีนฤพัทธ์ นางสาวสิริกร วิเศษผลิตผล เด็กหญิงศศินา นาคมณฑนาคุ้ม กลาง
ชมเชย 13P22N067 ชีวิตสัตว์น่ารู้ ควบคู่จินตนาการผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม และโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวสมรัก ปริยะวาที นายธีรฉัตร อินถา นายอาทิตย์ สุตะวงศ์ นางสาวนวินดา เกีรตินิติกุล เหนือ
ชมเชย 13P22E028 สนุกกับตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายภิรายุ ลานเลี้ยง นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ นางสาวพยานรัก ศรีวิเศษ ตะวันออก
ชมเชย 13P22I874 ลูกคิดมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน) โรงเรียนเลยพิทยาคม  เลย นายองอาจ เกตะวันดี นายพงษ์เทพ ศิริพิทักษ์ชัย นายธันวนันท์ แก้วแกมเกษ - ตะวันออกเฉียงเหนือ
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน
รางวัลที่ 1 13P23W006 Jerboa: โปรแกรมแก้ไขเว็บเพจบนหน้าเว็บไซต์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายจิรวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ - - ตะวันตก
รางวัลที่ 2 13P23C001 โครงการระบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อการควบคุมในระบบลินุกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์ นายมนัสวิน หาญมงคลชัย นายณฐนนท์ อินทร์พลับ - กลาง
รางวัลที่ 3 13P23W001 ระบบแปลงชุดคำสั่งโปรแกรมภาษาเป็นแผนภาพขั้นตอนวิธี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายศรัณยู ภูษิต - - ตะวันตก
ชมเชย 13P23I692 โปรแกรมตรวจกระดาษข้อสอบแบบ 2B โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์อย่างง่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนสามชัย  กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ ฤทธิ์สุวรรณ์ นายเจษฎา สุขจันดี นายวิโรจน์ รุ่งเรืองเกษม - ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมเชย 13P23N008 โปรแกรมตรวจข้อสอบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร นายวัฒนา เมฆี เด็กชายอัฑฒวิชญ์ จริยาสิริสุข เด็กหญิงณัฐณิชา ราชประสิทธิ์ เด็กชายพีรพัทธ์ เลาหพิบูลรัตนา
ชมเชย 13P23S006 มิตรแท้ธุรกิจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ เด็กชายวงศกร เทศยรัตน์ เด็กชายภัทร จารุอริยานนท์ เด็กชายวิทวิน โค้วเจริญ ใต้
หัวข้อพิเศษ Environment App Contest
ไม่มีรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2 13P31S001 คาร์บอนคุง Environment App Contest มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายสุธน แซ่ว่อง นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์ นายกรัณยพัชญ์ ยงวณิชชา นายเศรษฐการ์ณ์ ศิลปสมัย ใต้
รางวัลที่ 3 13P31W002 การพัฒนาระบบติดตามมลพิษทางอากาศแบบ Real Time ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต Environment App Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวนีรนา แซ่เตียว - - ตะวันตก
ชมเชย 13P31E002 สมุดจดบันทึกไลเคนสำหรับแอนดรอย Environment App Contest มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายปฏิรพ สุขใย นางสาวธารทิพย์ โชคชำนาญ นายพิเชษฐ์ ตันสุวรรณรัตน์ ตะวันออก
หัวข้อพิเศษ Mobile Application
รางวัลที่ 1 13P32C010 ระบบการวัดและกระจายข่าวสารสภาพการจราจรผ่านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอค Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายชัยพร ใจแก้ว นายวัชรินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล - - กลาง
รางวัลที่ 2 13P32W005 โครงการการท่องเที่ยวในรูปแบบภารกิจบนสมาร์ทโฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสุรวุฒิ ธนพิพัฒน์ นายธนิต วรรธกะวิกรานต์ นายวีรวัฒน์ พงศ์จิรสิน ตะวันตก
รางวัลที่ 3 13P32S005 ระบบกระจายข้อมูลกิจกรรมอิงสถานที่ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายณัฐวุฒิ มณีเกษร นายณัฐพันธ์ พัฒนเกษตรวงศ์ - ใต้
ชมเชย 13P32S007 ระบบจัดการสมุดรายชื่อผู้ติดต่ออัจฉริยะทางผ่านเฟสบุ๊คด้วย QR-Code Protection Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายสุธน แซ่ว่อง นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย นายปฐมพงษ์ แมนประสาทกุล นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี ใต้
หัวข้อพิเศษ Best 2011 - Thai Language Processing Software Contest
รางวัลที่ 1 13P33C001 ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสําหรับโรงแรม BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี นายเด่นดวง ประดับสุวรรณ นางสาววรัญญา วรรณศรี - - กลาง
รางวัลที่ 2 13P33C002 การจำแนกข้อความประเภทนวนิยายตามตัวละครแบบกึ่งอัตโนมัติ BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายอติวงศ์ สุชาโต นางสาวณัฐธิดา เตชะนภารักษ์ นางสาวสุภรณี กัลยาณกุล นางสาวอรณี นิลศรีไพรวัลย์ กลาง
รางวัลที่ 2 13P33W002 การวิเคราะห์และจัดประเภททัศนคติเชิงความคิดเห็น BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณจิต นางสาวพัชรินทร์ อุดมชัยเดช - ตะวันตก
ไม่มีรางวัลที่ 3

ชมเชย 13P33S001 สายฟ้าแปลภาษาอัจฉริยะ BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา นายสุธน แซ่ว่อง นายธนพล จินดาพิทักษ์ นายพีระศักดิ์ รัตนมณี นายวรรธนัย วัชราทักษิณ ใต้
ชมเชย 13P33W001 ศิราณี ศรีสยาม ทวาสมัย BEST 2011: Thai Language Processing Software Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวเกสร แหววใจเพชร นางสาวสิรินาถฐ์ ตุ้มทอง - ตะวันตก
สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับครู อาจารย์
ไม่มีรางวัลที่ 1

ไม่มีรางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3 13P41I897 มิวมายด์จอมป่วนชวนกันเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ร้อยเอ็ด - นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์ - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมเชย 13P41I624 ไขความลับกราฟของฟังก์ชัน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ขอนแก่น นางนิกร ประวันตา นายสุรชัย สุขรี - - ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมเชย 13P41N017 บทเรียนออนไลน์เรื่อง ร่างกายของเรา สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย - นางสีนวล ธนะสาร - - เหนือ

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด