NSC14

ประกาศเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2012

 ประกาศเกี่ยวกับการเตรียมตัวและดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)
ที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
เกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ
เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามที่แจ้งครับ
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง

มาแล้วครับ ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่าน
ว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุน
หรือไม่ ได้ที่
โครงการที่ผ่านการพิจารณารอบสอง
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทค
และศูนย์ประสานงานของแต่ละภูมิภาคได้ในวันและเวลาทำการครับผม

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ NSC 2012

ในการจัดทำโปสเตอร์ ศูนย์ฯ ได้กำหนดแนวทางสำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ ดังนี้ครับ
ด้านบนของโปสเตอร์กำหนดให้ใส่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ ในส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Download PosterTemplate ได้ที่นี่ครับ [คลิก]

การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) โครงการ NSC 2012 สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง

การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)
ของ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]

ประกาศเกี่ยวกับการรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

สำหรับโครงการ NSC 2012 ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุน
ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันตก สามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวการรับทุนได้ที่
เมนู รายงาน>การรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภูมิภาคที่โครงการท่านสังกัด