กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

 

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)
วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

วันที่ 20 มีนาคม 2555

เวลา 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เวลา 09.00-10.00 น.  ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน

                              ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เวลา 09.00-10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน

เวลา 10.00-19.00 น.  ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2012

เวลา 10.00-12.00 น.  คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-17.00 น.  คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน

เวลา 15.00-16.00 น.  พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เวลา 17.00-18.00 น.  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน

 

วันที่ 21 มีนาคม 2555

เวลา 09.00-09.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน

เวลา 09.30-10.00 น.  เตรียมตัวนำเสนอผลงาน

เวลา 10.00-19.00 น.  เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2012 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

                              การสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

 

วันที่ 22 มีนาคม 2555

เวลา 09.00-09.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน

เวลา 09.30-10.00 น.  เตรียมตัวนำเสนอผลงาน

เวลา 10.00-15.00 น.  แสดงผลงาน NSC 2012

เวลา 15.00-17.00 น.  การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล

                               พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม