กำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ NSC 2012

          ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 ตุลาคม 2554
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 ตุลาคม 2554
          ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2554
          ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วันที่ 21 ตุลาคม 2554
          ภาคกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 ตุลาคม 2554
          ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา วันที่ 28 ตุลาคม 2554

     ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ประสานงานในภูมิภาคที่สังกัด เพื่อยืนยันเรื่องวัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง