โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

   [Download]

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012)
โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด
1 14p11c007 ลิงค์ เอม อัพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาววรากร ใช้เทียมวงศ์ นางสาวศศิธร ตรุษเกตุ

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
2 14p11c023 โป้งแปะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายเบญจรงค์ กัลยานมิตตา นายศิรวัชร พิทักษ์สฤษดิ์ นายอิทธิพงศ์ ลี้จินดา ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
3 14p11c042 การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงบนซอฟแวร์เกมด้วยไอโฟน4 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายกานต์ภท ธาตวากร นางสาวชนินันท์ ตั้งศรีอนุกุล
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
4 14p11c046 ไอ-วอนเดอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นางสาวทิพย์อาภา กาญจนาคมานันท์

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
5 14p11c060 โลกไร้สี: เกมไขปริศนาและวิ่งแข่งซึ่งประยุกต์วิธีการเล่นจากการผสมสี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นางสาวณัฐวรรณ ตันติรุจนานนท์ นายธิติ วัฒนศรีมงคล นายคณุตม์ บุญกลิ่นขจร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
6 14p11c064 เรนรันเนอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายภูมิ ไพโรจน์พงศ์พันธ์ นายนภัสกร แซ่นิ้ม นายธรรมธร หิรัญเตียรณกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
7 14p11e010 ช่วยโลกด้วย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาววนัสนันท์ กำปงซัน นางสาวอโนชา แซ่จึง นางสาวกรวรรณ เตียวลักษณ์ ภาคตะวันออก ชลบุรี
8 14p11e019 ผจญภัยแก้ไขปัญหาด้วยฟิสิกส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นายพรพิพัฒน์ หงษ์ไทย นายจักรพงษ์ ช่วยสุข นายเหมันต์ ตันคง นายนพดล แซ่ลี้ ภาคตะวันออก ชลบุรี
9 14p11i001 เดอะอินดิเพนเด้นท์เกม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางอัจฉรีย์ พิมพิมูล นายธรรมพล อึ้งตระกูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
10 14p11i010 มูนี่ผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวาโย ปุยะติ นายมนสิช กิตติยศธาดา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
11 14p11n002 เกมตะกร้อ 3 มิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพรเทพ ฑีฆานนท์ นายมารุต อินตารักษา นายธวัชชัย ทิตย์สุรินทร์
ภาคเหนือ เชียงใหม่
12 14p11n016 บล๊อคหรรษา พัฒนาไหวพริบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุมาลี สง่าเมือง นางสาวกมลวรรณ บุญยวง นางสาวกมลวรรณ อินทวงษ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่
13 14p11n042 ระบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กโดยใช้กล้องคิเนกต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายอนุวัฒน์ ไชยเจริญ นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่
14 14p11n049 แฟลร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายกษิดิศ อุทัยผล นายสหรัฐ พรมมา
ภาคเหนือ เชียงใหม่
15 14p11n059 กว่าง แมลงยอดนักรบ ออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชาติชาย ดวงสอาด นายอิทธิพล ตีระพฤติกุลชัย

ภาคเหนือ เชียงใหม่
16 14p11s004 ศึกสามยุค บุกพิทักษ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายอนันท์ ชกสุริวงค์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นายภาณุวัชร ลาภาภิวัฒน์
ภาคใต้ สงขลา
17 14p11s009 เกมตำนานสงครามโลกอนาคต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจักรพันธ์ สัวบุตร นายปวีร์ ภคเมฆานนท์ นายณัฐว้ฒน์ สิงห์เหนียว
ภาคใต้ ภูเก็ต
18 14p11w002 ระบบจัดการและถ่ายทอดข้อมูลสื่อผสมโดยใช้เสียงพูดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาววิชญา สัมมาคารวะ นางสาววรรณวิษา สุขสวัสดิ์ นางสาวปัฐมน อักษรานุเคราะห์ ภาคตะวันตก นครปฐม
19 14p11w007 มอนสเตอร์ยอดนักสู้ 2 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายรวิทัต ภู่หลำ นายวัฒนพงษ์ พวงทอง นายวีรชาต ตั้งวิญญู
ภาคตะวันตก นครปฐม
20 14p12c026 กระดานเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง นายจิระศักดิ์ สิทธิกร นายธนดล เฟื่องวรธรรม นายธนิต สุนิภาษา
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
21 14p12c050 ระบบช่วยประเมินตนเองและแนะนำการเลือกคณะสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบคัดเลือกรวม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นายเอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ นายสรวิศ นาควิจิตร์ นายราชันย์ ลิ้มเจริญ
ภาคกลาง ปทุมธานี
22 14p12c087 คลุมดำ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายภารุจ รัตนวรพันธุ์ นายปิยะวัฒน์ อร่ามศรี นายจิรายุส เจียรภักดี นายรัฐนันท์ ธนประกอบ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
23 14p12i008 แปรธาตุ ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายณัฐพล ติดเมิง นายเกียรติศักดิ์ ฉิมพาลี นายอภิชาติ พีเกาะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี
24 14p12i022 ก้าวสู่การเป็นจ้าวแห่งจาวา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายอธิพงศ์ คำสีลา นายประพจน์ ธรรมศิรารักษ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม
25 14p12n012 การพัฒนาต้นแบบชุดฝึกพร้อมไลบรารี่ สำหรับการทดลองโปรแกรม Maple IDE โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นายพิเชษฐ กันทะวัง นายนิรุตติ์ ใจแก้ว นายณัฐพล ธุระกิจ
ภาคเหนือ เชียงราย
26 14p12n013 โปรแกรมสอนเชิงโต้ตอบ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมเบลนเดอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพรเทพ ฑีฆานนท์ นายพงษ์ศักดิ์ สาทิสกุล

ภาคเหนือ เชียงใหม่
27 14p12n052 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านทางเกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายบัณฑวิช พวงพิกุล นายประกายเพชร ศุภกาญจนกันติ
ภาคเหนือ เชียงใหม่
28 14p12s001 ระบบบรรยายออนไลน์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสมศักดิ์ คงแสง นายธีระทัศน์ เสียงอ่อน

ภาคใต้ สงขลา
29 14p12w002 คอมพิวเตอร์อลวน เพื่อนคู่หูอลเวง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นายกีรติ วิบูลย์กาญจน์ นายปัญปิติ ไทยขำ นายคมกฤษ เย็นภิญโญ ภาคตะวันตก นครปฐม
30 14p12w009 ถ้อยประพันธ์สุวรรณสยาม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวรัชระพี สุรโชติเวศย์ นายเจนณรงค์ เหล่าทวีทรัพย์
ภาคตะวันตก นครปฐม
31 14p13c008 Brain Computer Interface (BCI) เพื่อควบคุมแป้นพิมพ์เสมือน 2 มิติ สำหรับการสื่อสารทางเลือก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายฐาปนา ไชยมานนท์ นางสาวณัฐรดา ลิ้มศุภวานิช นายคณิต ศรีสุเทพ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
32 14p13c009 บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวศิคณา ธนุภาพรังสรรค์ นายกรัชกาย อารีกิจเสรี
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
33 14p13c014 จุฬาฟังเพลิน ซอฟต์แวร์ฟังเนื้อหาออนไลน์เพื่อคนพิการทางการมองเห็น โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายวรายุทธ เลิศกัลยาณวัตร นายวีระพงษ์ ทิพระษาหาร นางสาววรษา ลิมปนดุษฎี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
34 14p13c017 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติช่วยคนตาบอด RFID โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม นายปรัชญา ชาวเมืองโขง นายปกรณ์ ขุมทรัพย์
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
35 14p13e008 สื่อมัลติมีเดียภาษามือเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายณัฐพล พงษ์วีระพัฒน์ นายสิทธิพร มิตกระโทก
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี
36 14p13i002 โปรแกรมช่วยควบคุมเมาส์ด้วยใบหน้าสำหรับผู้พิการทางแขน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล นายศิวรักษ์ แสนสีนาม นายวสันต์ จันทร์เต็ม นางสาวปาริชาติ ปลื้มวงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย
37 14p13n005 ลูกคิดคิดส์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายฐิติคมน์ สิริพิริยากุล นางสาวบุญจิรา ทองวิค นายนวพล ทรงกุล ภาคเหนือ เชียงใหม่
38 14p13n008 โปรแกรมใช้งานสังคมออนไลน์สำหรับผู้พิการทางด้านร่างกาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายสัญญา เครือหงษ์ นายวีรยุทธ ชลารักษ์ นายภาณุพงษ์ ดงเย็น นายสรรค์สรวง รักเสนาะ ภาคเหนือ พิษณุโลก
39 14p13s003 บ้านของฉัน: ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์ นายกรัณย์ ภักดี
ภาคใต้ สงขลา
40 14p13s005 ระบบแนะนำเส้นทางสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้ขัอมูลความลึกจากกล้อง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นายชัยสิทธิ์ ชูสงค์ นายกฤตติณ มณีรัตน์ นายอนิรุจน์ สมบูรณ์
ภาคใต้ สงขลา
41 14p13s006 แอนดรอยด์ เพื่อผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายนิคม สุวรรณวร นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย นายปฐมพงษ์ แมนประสาทกุล นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี ภาคใต้ สงขลา
42 14p13w003 ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นางสาวชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ ภาคตะวันตก นครปฐม
43 14p13w004 การใช้ภาพสื่อความหมายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูด โดยการประยุกต์ใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวราตรี เก่งกล้า นางสาวสุพัตรา ทองน่วม
ภาคตะวันตก นครปฐม
44 14p14c003 ระบบวิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจผ่านบลูทูธ โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม นายชัยรัช เม้ยนรทา นายฐปนัท อินจงใจ นายวีรยุทธ วุฒิอำพล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
45 14p14c015 ระบบแสดงภาพทางการแพทย์ในรูปแบบ 3 มิติ โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวีรศิลป์ อชิรพัฒน์กวี นายธนานันต์ พัฒนางกูร นายชนาทร สุภาพ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
46 14p14c019 ระบบอินเตอร์เฟซแบบสัมผัสหลายจุด โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง นายเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ นายชวิศ ทวีโรจน์กุลศรี นางสาวแก้วศิรินทร์ กิจศิริเจริญชัย
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
47 14p14c027 โปรแกรมชุดฝึกการทำงานของแขน โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายธนานันท์ บุญกอบ นางสาวนันทนา รุ่งสวัสดิทรัพย์
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
48 14p14c045 ปลั๊กอินบนอิคลิปส์ที่ช่วยเลือกรีเฟคทอริงเพื่อกำจัดร่องรอยที่ไม่ดีในโค้ดจาวา โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช นายวัชรพงษ์ นามประมา

ภาคกลาง ปทุมธานี
49 14p14c046 ระบบรวบรวมล๊อกไฟล์ในสารบบและวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจอย่างชาญฉลาด โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง นายธนัญชัย ตรีภาค นายธนวัฒน์ แก้วบริสุทธิ์ นายนพดล ติรเดชาฤทธิ์
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
50 14p14c051 ระบบจำลองอัลตราซาวน์เพื่อฝึกหัดแพทย์ในการตรวจหัวใจทารกในครรภ์ อุลตร้าจามจุรี โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิษณุ คนองชัยยศ นายชลทิตย์ ประทีปมโนวงศ์ นายสิทธิยา เลิศวิราม
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
51 14p14e007 เครื่องฉายข้อความและรูปภาพด้วยเลเซอร์ขนาด 16x80 pixel โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ นางสาวพณิตานันท์ พรหมมาศ
ภาคตะวันออก ชลบุรี
52 14p14e008 ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างมือถือสมาร์ทโฟนโดยการสั่งงานผ่านหน้าจอหลายสัมผัส โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด นายประมวลสุข โพธิ์งาม
ภาคตะวันออก ชลบุรี
53 14p14e013 ระบบตรวจวัดระดับการสีข้าวเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าว โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายเอกลักษณ์ วันเพ็ญ นายวิภู เดชาวิชิตเลิศ นายสุรสีห์ พรหมมา ภาคตะวันออก ชลบุรี
54 14p14e017 ปลั๊กอัจฉริยะ โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ นายฉัตรชัย วงศ์ชนะภัย นายยุวรัตน์ สุขตระกูล
ภาคตะวันออก ชลบุรี
55 14p14i017 ระบบแสดงผลภาพ CT ทุกที่ทุกเวลา โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายนันทชัย จิรันดร นางสาวนันทพร จันทรนนท์ นายสุปรีย์ อริยะเดช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
56 14p14n025 ระบบตรวจสอบความผิดพลาดทางการเคลื่อนไหว โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ ภาคเหนือ เชียงใหม่
57 14p14w002 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับคลินิกโรคปวดหลัง โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวสิริเพ็ญ บารมี นางสาวชุติมา จารุศิริพิพัฒน์ นางสาวกฤติยา ลัทธะวัฒน์ ภาคตะวันตก นครปฐม
58 14p14w020 หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเก็บขยะบนชายหาด โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายทิวากร ชำนิพงษ์ นายวิโรจน์ ดวงจังหวัด
ภาคตะวันตก นครปฐม
59 14p15c001 การนำโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มาบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสันติพัฒน์ อรุณธารี และ ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน - นายอนุกูล ตั้งเตรียมจิตมั่น นางสาวพริมา เสียงเพราะดี
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
60 14p15c004 การพัฒนาชุดควบคุมและตรวจสอบการทำงานโดยใช้ FriendlyARM โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายไตรสิทธิ์ ศิรกุลวัฒน์ นายกฤติน มีสุข
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
61 14p15c009 เป้าปืนและระบบฝึกซ้อมยิงปืนรณยุทธ์ โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายพฤกษ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล นายเอื้อการย์ มงคลรัตน์
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
62 14p15i009 ระบบให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัย(ISAN Secured Box) โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายนายประดิษฐ์ วงศ์สกุล นายปิยะณัฐ สุยังกุล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม
63 14p15i010 ระบบปฏิบัติการ ClearOS ที่ถูกต่อยอดให้ป้องกัน P2P Traffic เข้ารหัส และการโกงแบนด์วิดท์โดยใช้มัลติเซสซัน โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์ นายสุทธิศักดิ์ ธรรมพล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม
64 14p15s008 ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านเครือข่าย โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นายชัยสิทธิ์ ชูสงค์ นายปริญญา รัตโนดม นายวีระเดช เดชรัตน์
ภาคใต้ สงขลา
65 14p21c042 ราชากู้เเผ่นดิน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นายวีระศักด์ จอมพงษ์ นางสาววาสนา จ้อยศิริ นางสาวณัฐสุดา ประเปรียว นางสาวศุจินทรา สุขนิจรัญ ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา
66 14p21c052 สมุนไพรไทยไร้โรค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ นางสาวคัทลียา ม่วงโต นางสาวจันทร์จิรา เกตุสถล นางสาวสุธิดา โพธาวิจิตร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
67 14p21c061 บุญช่วยกู้ชีพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวฉัตรธินี สุขยิ่ง ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
68 14p21e001 จ้าวอักขระ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ นางสาวชญานิศ ไชยรักษ์ นายชุติพนธ์ บำรุงจิตต์ ภาคตะวันออก ระยอง
69 14p21e020 สนุกหรรษากับการละเล่นไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นายคุ้มพันธุ์ จันทวัน นายชัชพล คาง นายศราวุธ บุสดี นายณัฐพล เลาติเจริญ ภาคตะวันออก สมุทรปราการ
70 14p21e040 อภินิหารมังกรกู้เผ่าพันธุ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายบัญญพนต์ จงเปรมกิจไพศาล นายธนกมล วงษา นายเดชาธร เทพคำดี ภาคตะวันออก ระยอง
71 14p21i001 ซอลต์ และ เปปเปอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายนิพนธ์ สมัครค้า ด.ช.ธนภัทร์ เศรษฐการุณย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
72 14p21n002 การสอนกีตาร์ระดับตำนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายอุกฤษฏ์ วิยาโรเอล นายอริยะ อินทะพันธุ์ นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธู์ ภาคเหนือ เชียงใหม่
73 14p21n008 เซิร์ฟเวอร์พิฆาต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ นายวรกร เรืองอัมพร นายปฏิพัทธ์ มิ่งขวัญ นายพิเชษฐ์ รินลา ภาคเหนือ กำแพงเพชร
74 14p21s004 PARA rare la โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวศศิธร หาญณรงค์

ภาคใต้ ตรัง
75 14p22c128 พุ่งทะยานไปกับเอลี่ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายสุเมธ สงวนสุข นางสาวสิริกร วิเศษผลิตผล นางสาวพัชรินทร์ รัศมีธงชัย ด.ญ.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
76 14p22c130 คณิตกรณ์หรรษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิมพ์สรร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ ด.ญ.พรฤทัย บุนนาค ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
77 14p22c316 อินเทรนด์ อิน เทนส์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นางวิไล สุขเกื้อ นายประกาศิต ยังพัธนา นางสาวฐิติพร สิงห์กุล นางสาวกิตติยา อำพันธุ์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
78 14p22e032 ตะลุยแดนเซลล์พืช โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวพรจุรี สุทธิสถิตย์ นางสาวสุพิชฌาย์ วงษ์สุรกูล นายรวริช คลองคต ภาคตะวันออก จันทบุรี
79 14p22e035 อาณาจักรหรรษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภัคดี นางสาวกนกวรรณ เลขกาญจน์ นายจิรศักดิ์ เพาะปลูก นางสาวดารารัตน์ วัฒนะศิริ ภาคตะวันออก จันทบุรี
80 14p22e037 ฟังใจ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวปรีชญา มงคลธรรม นางสาวนิธิวดี เนรัญชร นางสาวอภิชญา ราษฎร์เจริญ ภาคตะวันออก จันทบุรี
81 14p22i001 ระบบจัดการคลังรูปภาพด้วยมือวิเศษ Gallery Media With AR Technology โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนน้ำพองศึกษา นายเรืองสิทธิ์ นามกอง นายสหรัฐ บุญฤทธิ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
82 14p22i015 จังหวะของหัวใจ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ช.ณัฐพล ยอดจะโปะ ด.ช.ธนากร บวชดอน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
83 14p22n011 ตะลุย! ดินแดนตารางธาตุ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาววิรินธร กันทรวิชัยวัฒน์ นางสาวปาลิดา อุ่นแก้ว นางสาวมุนินทภัทร รือเรือง ภาคเหนือ เชียงใหม่
84 14p22n085 จิ๊บๆ PRESENT SIMPLE TENSE โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายรสสุคนธ์ ตัณไพจิตร์ นายปราโมทย์ เตชะวิเชียร
ภาคเหนือ เชียงใหม่
85 14p22n120 อัจฉริยะ 5 ทวีป โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวปิยุดา อิสระไพโรจน์ นางสาวภาวดี อิสระไพโรจน์
ภาคเหนือ เชียงใหม่
86 14p22n131 ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษาซีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายมาโนชญ์ แสงศิริ นายวิศว ทรงบัวผัน นายชานน รอดรักษา นายธนยศ มีอุสาห์ ภาคเหนือ พิจิตร
87 14p22n137 มิติแห่งพันธุกรรม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.รณกฤต บุญปันเชื้อ นายสุกฤษษฏิ์ ธรรมสอน ด.ช.ศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว ภาคเหนือ เชียงใหม่
88 14p22s003 ย้อนเวลาหาเมนเดล โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงษ์มานะวุฒิ นางสาววริษฐา เจนไพบูลย์ นางสาวเพียงออ ทองหนู นางสาวมธุพจนา ว่องไวยุทธ์ ภาคใต้ ตรัง
89 14p22s007 แอนิเมชั่น พุทธประวัติศึกษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวอัญชิษฐา วิภูษิตวรกุล

ภาคใต้ ตรัง
90 14p22s015 ไม่ยากกับวิทยาศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นายฤทธิกร อรุณแสงสด ด.ญ.ณัฐรีน สุนทรนันท์ ด.ญ.ปริชญา บำรุงเสนา ภาคใต้ สตูล
91 14p22s023 ตะลุยอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายพลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว นางสาวกานต์กนก ล่องแก้ว นายเอกวิทย์ แก้วภักดี ภาคใต้ ตรัง
92 14p22w007 แอดเว็นเจอร์ อิน เดอะทาวน์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายชัชวาล คินดอนทราย ด.ช.ประดิษฐ์ คินดอนทราย
ภาคตะวันตก ราชบุรี
93 14p23c002 ระบบแจ้งข้อมูลผู้ปกครอง ผ่านโทรศัพท์เคลลื่อนที่ ด้วย Google Calendar API โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนภัทร ประทีปทอง

ภาคกลาง อ่างทอง
94 14p23c003 ซอฟต์แวร์หาสัดส่วนของอาหารที่รับประทานเพื่อให้ได้ปริมาณสารอาหารตามเป้าหมาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายบุญญา กิจพิทักษ์ นางสาวอรญา โพธิ์ชนะพันธุ์ นางสาวอุรัษญา อำนวยพล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
95 14p23i002 การจราจรในกรุงเทพบนมือถือแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล นายนิธิรันดร์ นุ่มนนท์ นายศุภณัฐ จันทร์กุศล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
96 14p23n003 ไปรถไฟ วางแผนได้ด้วยระบบรถไฟไชโย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายพลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์

ภาคเหนือ เชียงใหม่
97 14p23n013 ป่วยเมื่อไหร่ก็รู้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายวัชระ การสมพจน์ นายศุภวิชญ์ การสมพจน์ นายศักดิ์รินทร์ ศรีงาม นางสาวพัทธิยา ไชยมงคล ภาคเหนือ พะเยา
98 14p23s006 ชุดโปรแกรมความปลอดภัยเอนกประสงค์และระบบปลั๊กอิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายพงศธร แซ่อึ่ง นายฤทธา หวัง นายภัทรพล กิจถาวร ภาคใต้ สงขลา
99 14p23s011 เฟสบิซเบาเบา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ นายวงศกร เทศยรัตน์ นายภัทร จารุอริยานนท์
ภาคใต้ ภูเก็ต
100 14p23w002 การพัฒนาโปรแกรมรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์ส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายสุริยา เขื่อนควบ นายวษุวัต แก้วฤทธิ์
ภาคตะวันตก นครปฐม
101 14p23w004 โปรแกรมแก้ไขชุดคำสั่งภาษาซีบนแผนภาพขั้นตอน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายศรัณยู ภูษิต นายกวิน เมศร์ศิริตระกูล
ภาคตะวันตก นครปฐม
102 14p31c001 ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App. Contest) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม นายสุทธาวุฒิ บุตราช นายภาณุมาศ บุญเจริญปัญญา นายวัลลภ จิตต์นุพงค์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
103 14p31i003 ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านเครือข่ายแอดฮอกบนโทรศัพท์มือถือ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App. Contest) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายปริญญา อุดมวงศ์มณี นายศรายุทธ พูลสงวน นายเพชร อิ่มทองคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
104 14p31n003 โปรแกรมแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบมือถือ โดยอ้างอิงพิกัด แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App. Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นายณพวีร์ พิสิษฐ์กุล
ภาคเหนือ เชียงใหม่
105 14p31s001 คาร์บอนคุงโมบาย แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App. Contest) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายเศรษฐการณ์ ศิลปสมัย นางสาวปรียานุช สุปรีย์ลีลา นายอรุณ จิววุฒิพงค์ ภาคใต้ สงขลา
106 14p31s002 ประสานมือรับภัยพิบัติ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App. Contest) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายพลเดช อัษณางค์กรชัย นายเมธานนท์ จงไกรจักร นายจุฬา มกรพันธุ์ ภาคใต้ สงขลา
107 14p31w002 แอพลิเคชั่นต้นแบบการควบคุมบ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงาน แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App. Contest) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางจันทนา จันทราพรชัย นายรณชิต พรรณา นางสาวรามนรี เทศลำลึก
ภาคตะวันตก นครปฐม
108 14p32c008 มัคคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายจิตรพัฒน์ อังสาชน

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
109 14p32c011 ระบบโลกเสมือนผสานโลกจริง Mobile Application มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายเด่นดวง ประดับสุวรรณ นายธนาวุฒิ งามวิทยชัยสกุล นางสาวทัศนีย์ เบญจอนันต์พงศ์
ภาคกลาง ปทุมธานี
110 14p32c016 โปรแกรมช่วยในการสั่งงานระยะไกลบนมือถือสำหรับบ้านอัจฉริยะ Mobile Application มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นางสาวสุรภา เทียมจรัส นายชยานนท์ เลิศปกรณ์กิจ นายพลพัชร โชไชย
ภาคกลาง ปทุมธานี
111 14p32c020 ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย ทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ [Android] Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นายธวัชชัย เพชรดำรงค์สกุล นายชาติชาย กอจิตตวนิจ นายณัฐชัย ทองนิรันดร์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
112 14p32c024 การพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาผ่านบลูธูท Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายอัฐพงศ์ ชูละออง

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
113 14p15c011 เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมขนาดพกพาราคาประหยัดสำหรับย่านความถี่ไอเอสเอ็ม Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายอาณกร จงยินดี

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
114 14p32e007 ระบบโทรฉุกเฉินผ่านระบบ GPS Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง นางสาวกฤติยา ชมจินดา นายพชรพล ธรรมมา นางสาวจันทิมา พูลสวัสดิ์ ภาคตะวันออก สระแก้ว
115 14p32e011 ระบบบริการรถแท็กซี่ผ่านพิกัดดาวเทียม Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายวิทวัส พันธุมจินดา นายมนตรี งามอัครกุล นายSARARITH MAO นายภาณุพงศ์ วงษ์สุนทร ภาคตะวันออก ชลบุรี
116 14p32e017 โปรแกรมไทยมุง Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายวรวิทย์ วีระพันธุ์ นายปิยะฉัตร แจ่มใส นายสรศักดิ์ เชี่ยวชาญ นายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ภาคตะวันออก ชลบุรี
117 14p32i003 ดนตรีไทยวงเครื่องสายบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายคฑา โพธิสาร นายธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
118 14p32n002 ระบบบริหารการจัดการขนส่งสินค้าอัจฉริยะผ่านอุปกรณ์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) นายกิตติกร หาญตระกูล นายสุเมธ สดีคำ นายจิรายุ ยาวุฒิ นางสาวสุภาพร รุ่งเรืองเกษตร ภาคเหนือ เชียงใหม่
119 14p32n004 ระบบสังคมนำทาง Mobile Application มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) นายสมนึก สินธุปวน นายธนลัทธ์ บุญเฟื่อง นายณัฐวุฒิ ศรีบัวเอี่ยม นายชลภัทร เอื้ออรัญโชติ ภาคเหนือ เชียงใหม่
120 14p32n009 เอกเขนก Mobile Application มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวปิ่นหทัย เดชสิงหรัตน์ นายจุฑา สุภามา นายรัฐศาสตร์ ประทุมศิริ ด.ช.พชร ธัญญวัฒน์โภคิน ภาคเหนือ เชียงราย
121 14p32s006 เครื่องจัดการคิวบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายวรรธนัย วัชราทักษิณ

ภาคใต้ สงขลา
122 14p32w001 ระบบรายงานเหตุฉุกเฉินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายทรงภูมิ ราษฎร์ดุษดี นายฐิติณัฐ นภาวรรณ นางสาวอชิรญา นาคสมพันธุ์ ภาคตะวันตก นครปฐม
123 14p32w003 การบันทึกการรับประทานอาหารบนสมาร์ทโฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายวรทศ อังศุภาสกร นางสาวพัดชา ตีระดิเรก นายธฤต เอกพินิจพิทยา ภาคตะวันตก นครปฐม
124 14p32w012 ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอัจฉริยะ Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล นางวัสกา วิสุทธิวิเศษ นายปรเมธ ลิ้มเจริญ นางสาวอภิชญา วิศิษฏ์พรอนันต์ นางสาววิลายา พุกทอง ภาคตะวันตก นครปฐม
125 14p33c001 คูวส์: แก้คำผิดไทย BEST 2012 : การแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แก้ไขคำผิดภาษาไทย (Thai Spelling Correction Software Contest) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิชญ์ เนียรนาทตระกูล นายวิชญ์ เนียรนาทตระกูล นายไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ นายจิรัฏฐ์ ศรีสวัสดิ์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
126 14p41c006 เรียนรู้ธรณีประวัติที่วัดเจดีย์หอย สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content of Learning Management) โรงเรียนปทุมวิไล
นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์

ภาคกลาง ปทุมธานี
127 14p41i002 ผจญภัยในดินแดนภาคตัดกรวย สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content of Learning Management) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายสุรชัย สุขรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
128 14p41i021 โปรแกรมติวข้อสอบ O-net online สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content of Learning Management) โรงเรียนบ้านนาเก็น
นายอภิชาติ บุญสอาด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี
129 14p41i027 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในวิชา ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content of Learning Management) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสายสุนีย์ จับโจร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
130 14p41n009 เรียนรู้ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลผ่านมือถือและแท็บเล็ต สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content of Learning Management) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางนุชนาถ กระต่ายทอง นางสุกัญญา เหมืองสอง ภาคเหนือ เชียงใหม่
131 14p41w003 การพัฒนาสื่อการสอนแบบจำลองโครงสร้างทางเคมี สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content of Learning Management) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง

ภาคตะวันตก นครปฐม