หมายเหตุ

1. โครงการฯ ส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการได้พัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมายในการพัฒนาโปรแกรม ทั้งนี้ โครงการที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ Open Source จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรณีที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่า มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
2. สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลงานที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อใดก็ได้ ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าสามารถใช้งานได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) และเป็นการใช้ประโยชน์จากความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) โดยสมาคมฯ จะสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษไม่เกิน 3 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท ตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) ได้แก่ โปรแกรมเกมแบบหลายผู้เล่น โปรแกรมแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทางไกล โปรแกรมสนทนา โปรแกรมแลกเปลี่ยน/ชมวิดีทัศน์ โปรแกรมประชุมทางไกล โปรแกรมโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) เป็นต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6) ได้ที่ http://ipv6.nectec.or.th
3. ผู้พัฒนาในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยทุกประเภท สามารถนำ Application Program Interface (API) ของเนคเทค เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับแปลภาษา ซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียง (Text to Speech) ซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูล (Search Engine) ซอฟต์แวร์รู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยแสง (Thai OCR) พจนานุกรม Lexitron ระบบบาร์โค้ด เป็นต้น มาใช้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการพัฒนางานของตนได้
4. การรับสมัคร ผู้พัฒนาจะต้องสมัครและกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ http://www.nectec.or.th/nsc/