การส่งผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์

     ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการ NSC ต้องดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม) นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด (ประมาณเดือนมกราคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
         การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม OpenOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 97 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH SarabunPSK (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Download) ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง
         หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กำหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)
         กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) ระบุข้อความการได้รับทุนอุดหนุนโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมระบุชื่อโครงการที่ได้รับทุนไว้ด้วย
         เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
              1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) คำสำคัญ (Keywords)
              2. บทนำ (แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ)
              3. สารบัญ
              4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
              5. รายละเอียดของการพัฒนา
                  5.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำลอง หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ผลงานที่สื่อให้เห็นผลงานที่พัฒนาขึ้น
                  5.2 ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ Algorithms ที่ใช้ โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
                  5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่  ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และอื่นๆ
                  5.4 รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค (Software Specification) ได้แก่
                        Input/Output Specification
                        Functional Specification
                        โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)
                        อื่นๆ
                        ผู้พัฒนาต้องชี้แจงส่วนสำคัญที่ทีมงาน/ผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งต้องระบุแหล่งที่มาของโปรแกรม
                            หรือ Source Code อื่นที่มาประกอบในโปรแกรมไว้ด้วย โดยมิต้องจัดพิมพ์ Source Code แนบมา
                  5.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา
                  5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม (ถ้ามี)
              6. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
              7. ผลของการทดสอบโปรแกรม
              8. ปัญหาและอุปสรรค
              9. แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นต่อไป
              10. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
              11. เอกสารอ้างอิง (Reference)
              12. สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร E-mail
              13. ภาคผนวก (Appendix)
                    คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด
                    คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

     2. CD-ROM จำนวน 2 ชุด พร้อมกล่องใส่ CD บรรจุข้อมูลและจัดหมวดหมู่ (Directory) เป็น 4 หมวด ดังนี้
         Source Code : ซอร์สโค้ด
         Setup Program : ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้งที่สมบูรณ์และใช้งานได้
         Tools : ระบุ Software Libraries และ/หรือ Tools อื่นๆ ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาและติดตั้ง
         Document : ไฟล์เอกสารรายงาน จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. Pdf และ 2. OpenOffice Writer หรือ Microsoft Word ประกอบด้วย
              ไฟล์ข้อเสนอโครงการ
              ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
              ไฟล์คู่มือการติดตั้ง
              ไฟล์คู่มือการใช้งาน
              ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)
              รูปภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรม (Screen captured) ขนาด 640x480 พิกเซล อย่างน้อย 4 ภาพ
              ไฟล์โปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ สำหรับการเผยแพร่ (ถ้ามี)

AttachmentSize
[07] TH Sarabun PSK.zip174.41 KB