Poster Template NSC14

รูปแบบของ Poster Template ประจำ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
ขนาดของ Poster : 60x80 cm.

   

 

 

รายละเอียดและเนื้อหาของโปสเตอร์