กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
(The Fifteenth National Software Contest: NSC 2013)


วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 17.00-18.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
    เวลา 17.30-20.00 น.            ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                            ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
    เวลา 09.00-10.00 น.            ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                            ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
    เวลา 10.00-19.00 น.            เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2013 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
                                            การสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
    เวลา 14.00-16.00 น.            พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
    เวลา 09.00-19.00 น.            ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2013
    เวลา 09.00-10.00 น.            ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
    เวลา 10.00-12.00 น.            คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
    เวลา 12.00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 13.00-17.00 น.            คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
    เวลา 17.00-18.00 น.            คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
    เวลา 17.00-18.30 น.            กิจกรรมนันทนาการ ณ ลานหน้าเวทีใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
    เวลา 09.00-12.00 น.            แนะนำโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ณ ห้องประชุม ก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมSCB
    เวลา 09.00-10.00 น.            เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
    เวลา 10.00-15.00 น.            แสดงผลงาน NSC 2013
    เวลา 15.00-17.00 น.            การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                            พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม