กำหนดการพิธีมอบทุน

ภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
พิธีมอบทุน วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 55 และการอบรม วันที่ 24-28 ต.ค. 55
                                                             
ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
พิธีมอบทุน วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 55 และการอบรม วันที่ 24-25 ต.ค. 55
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พิธีมอบทุน วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 55
 
ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พิธีมอบทุน วันอังคารที่ 30 ต.ค. 55
 
ภาคกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
พิธีมอบทุน วันอังคารที่ 6 พ.ย. 55
 
ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
พิธีมอบทุน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555
 


เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด
พิมพ์ด้วยกระดาษที่มีตราของเนคเทค โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด
ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

2. สำเนาบัตรประจำตัว
ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน
และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
กรณีที่ผู้พัฒนา ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรนักเรียน
หรือ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน

4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน
หรือบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการทำสัญญา

          ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน

          ใบสำคัญรับเงิน

          หนังสือมอบอำนาจ