เงินทุนและรางวัล

 

โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุนรวมโครงการละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท

     2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท) 

สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้

     รางวัลที่ 1   60,000 บาท และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)

     รางวัลที่ 2   40,000 บาท 

     รางวัลที่ 3   20,000 บาท 

     รางวัลชมเชย   ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

     รางวัลพิเศษ   รวมมูลค่า 30,000 บาท จาก สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย สำหรับโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (IPv6 capable)

เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จำนวน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%

สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

     ผลงานชนะเลิศของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกประเภทจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศ ครั้งที่ 8 จัดโดย มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ