ผลการแข่งขัน

 
ผลการตัดสิน

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กลุ่มนิสิต นักศึกษา (18 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

16 15p11s0017 ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธีระสัณฑ์ ต้นทองคำ นายพลเดช อัษณางค์กรชัย นายติณณภพ แร่ดีบุก ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 1

3 15p11c0149 ไดโนมอน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายวรเทพ เลิศรัศมีวงศ์ นายชัยวัฒน์ เมืองพิล   ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

5 15p11c0171 มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : ผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ นายธนพล กุลจารุสิน นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม นายสุทธินันท์ สุคโต ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

10 15p11i0018 เกมเรือยาวเรซซิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายศุภกร ถาโคตร นายธิติพัฒน์ พหล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี รางวัลชมเชย

14 15p11n0139 โปรแกรมประยุกต์จำลองเครื่องดนตรีขิม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นางสาวกมลวรรณ บุญยวง     ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (12 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

21 15p12c0407 รีดด์-อัพ: โปรแกรมแปลงประโยคภาษาอังกฤษให้อ่านง่ายสำหรับผู้ฝึกฝนการอ่าน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวหัชทัย ชาญเลขา นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์     ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

30 15p12w0002 ระบบสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสิทธิโชติ ฉัตรธนะกุล นายกฤตินันท์ สิโรดม นายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2 / รางวัลสำรอง Microsoft Innovation Award

24 15p12i0013 ฟังพูดอ่านภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับคุณหนูๆ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางนัฐธริยา เหล่าประชา นายสรรเพชร เมืองแก้ว นายอดิศร ตะลาโส   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม รางวัลที่ 3

19 15p12c0210 ขลุ่ยจ๋า: เกมเพื่อการเรียนรู้ขลุ่ยเพียงออบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายปริวรรต ศักดิ์นิมิตวงศ์     ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

28 15p12n0237 เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นางสาวกมลวรรณ อินทวงษ์ นางสาวอาทิตยา ตาลเงิน   ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (7 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

37 15p13w0006 เครื่องจดบันทึกแบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายภัทรวิทย์ กิจเจตนี นายมนตรี ตั้งประยูรเลิศ นายสมโภชน์ อรัญพันธ์ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 1

36 15p13n0183 ระบบสื่อสารผ่านการกระพริบตาของผู้ป่วยอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว     ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 2

31 15p13c0163 โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นายกีรติกร พันศิริพัฒน์ นายกฤษณ์กร อิงอรวิจิตร   ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

32 15p13c0293 โปรแกรมสังเคราะห์เสียงจากการรู้จำอักขระทางภาพ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ
นายอติวงศ์ สุชาโต
นางสาวณัฐวรรณ ตันติรุจนานนท์ นายกานต์ แสงนนท์ตระกูล นายสกัณห์ ปุญญนนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

34 15p13c0419 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยตาสำหรับผู้พิการอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนัทที นิภานันท์ นายนรนาถ เวษฎาพันธุ์ นายธนภัทร เรืองสาตรา นางสาวธัญชนก ธรรมสัญญา ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิสิต นักศึกษา (16 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

41 15p14c0360 ระบบช่วยแพทย์รังสี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายกรัชกาย อารีกิจเสรี ศรัณยา ภุมมา นายธนานันต์ พัฒนางกูร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1 / รางวัลพิเศษ Microsoft Innovation Award

40 15p14c0323 มองตามฉันนะ : ระบบถ่ายทอดการมองเห็นของดวงตาพร้อมโฟกัสอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ นายฆนา จินดามัยกุล นายคามิน พุทธิโสภณกุล   ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

53 15p14s0069 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆ และทิศทางพายุโดยวิธีการออพติคัลโฟลว์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายสมพร ช่วยอารีย์ นายรอมือลี บือซา     ภาคใต้ ปัตตานี รางวัลที่ 3

47 15p14i0172 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพนิดา ทรงรัมย์ นายวิทยา ไปแดน นางสาวอรอุมา วงศ์ผดุง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม รางวัลชมเชย

52 15p14n0274 แผนที่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการคาดการณ์อาชญากรรม เมืองเชียงใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ นายชัยวัฒน์ ฟุง นายวชิระ อดทน นายราชพล เจริญศิลป์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (3 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

54 15p15c0410 โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายธนพล ปิติฉัตร นายณัฐภัทร เลาหระวี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

56 15p15s0055 ระบบตรวจตราฮอว์คอาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายวงศ์ปิติ หวังสันติ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 2

55 15p15i0262 ธรรมะโรบอท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุริยะ มูลสิน นายกัมปนาท ประชุมแดง นายคเณศวร ศรีวะรมย์ นายกิตตินันท์ เอี่ยมพัฒนะสุพงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กลุ่มนักเรียน (11 โครงการ)ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

63 15p21e0200 ตำนานเทพเจ้าดินสอ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายอัศวิน โพธิ์รุ่ง นายจารุกิตติ์ เกลี้ยงสุวรรณ นายสุภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ภาคตะวันออก ระยอง รางวัลที่ 1

59 15p21c0264 บุญทิ้ง กลิ้งลงโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวณัฏฐกมล สุกิจจาคามิน ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

66 15p21n0231 เก็บหมากเก็บดิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายวรธรรม ฆังตระกูล นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ นางสาวกมลชนก สุขเข ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 3

60 15p21c0269 เมืองการละเล่นไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวสุวัสสา มารัตน์ นางสาวพรฤทัย บุนนาค นางสาวพัชรินทร์ รัศมีธงชัย ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

62 15p21e0096 ศึกมหาเวทย์ประชันทาโร่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวอารดา งามละเมียด นายวัชริศ บุญยิ่ง นางสาวศิริรักษ์ วงศ์ซิ้ม ภาคตะวันออก ระยอง รางวัลชมเชย

67 15p21s0056 โลกอ้วน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวจุรีรัตน์ ทองมาก ด.ช.พงศ์เทพ พรศิริวงศ์ ด.ช.สถาพร บางเตียว ด.ญ.ฐิติวรดา เปลี่ยนเที่ยงธรรม ภาคใต้ ภูเก็ต รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียน (18 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

84 15p22w0034 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงานสำหรับการเขียนโปรแกรม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวนรกมล วงศ์สูง นางสาวเบญญาภา โชติรัตนะศิริ นางสาวสโรชา เชิดชูธรรม ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 1

85 15p22w0048 แอดเว็นเจอร์ อิน เดอะ ทาวน์ 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายชัชวาล คินดอนทราย ด.ช.ประดิษฐ์ คินดอนทราย   ภาคตะวันตก ราชบุรี รางวัลที่ 2

79 15p22n0174 การผจญภัยในดินแดนเด้งดึ๋งกับดึ๋งดั๋งและผองเพื่อน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ญ.ญาดา อัตประชา ด.ช.กรพล มณีใส ด.ช.พรหมวัฒน์ อังศุรัตนเวช ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 3

68 15p22c0262 กู้วิกฤตโลกไซเบอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวแวววรรรณ เจริญสุข นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ ด.ญ.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

80 15p22n0196 ตะลุยเคมีพื้นฐาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพล ภูษา นางสาวโยษิตา เอี่ยมรอด นางสาวปรียนิตย์ จีระมณีมัย ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน กลุ่มนักเรียน (11 โครงการ)ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

86 15p23c0002 เคียว: โปรแกรมพัฒนานิตยสารบน HTML5 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์ นายมนัสวิน หาญมงคลชัย     ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

95 15p23w0012 กระดาษทดอัจฉริยะ ; สามารถคิดคำนวณได้โดยรับข้อมูลเป็นลายมือผู้ใช้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายพีรวุฒิ ว่องวานิช นายภัทรเวทิน วินทะสมบัติ   ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2

96 15p23w0015 แอพพลิเคชั่นช่วยการใช้งานสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวบุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน นางสาวธีรภัทรา โอภาวัฒนสิน นางสาววรรณกานษ์ ศรีสนธิรักษ์ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 3

88 15p23c0202 โปรแกรมหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการปรับแต่งไม้เทนนิสสำหรับแต่ละบุคคล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวนิธิดา จิระขจรวงศ์ นางสาวกัญญณัฏฑ์ ก่อบุญตระการ นางสาวบุษบง โภคัย ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

94 15p23s0016 การพยากรณ์ฝนด้วยวิธีการประมวลผลภาพโดยใช้ชุดข้อมูลภาพจากดาวเทียมและชุดข้อมูลภาพเวอร์ติซิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ช่วยอารีย์ นางสาวโชติกาญจ์ คงรักษ์     ภาคใต้ ปัตตานี รางวัลชมเชย

Environment App Contest (5 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

97 15p31c0164 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยภายในอุทยานป่าไม้ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายภัทรวุฒิ เรืองกนกมาศ นางสาวชณิดา ดีโรจนเดช นางสาวจิตนันท์ มีนไชยอนันต์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

98 15p31c0484 ระบบประมวลผลและจัดการข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงภัยพิบัติ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวหัชทัย ชาญเลขา นางสาวปุณยวีร์ ภู่ระหงษ์ นายภาณุ เกษมอัครวิภาส   ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

99 15p31i0203 ระบบรายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัยผ่านเครือข่ายแอด ฮ็อก แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเพชร อิ่มทองคำ นายเพรียว พลอาสา นายสัคพล พาลกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลที่ 3

101 15p31s0027 คาร์บอนคุง ไลฟ์ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายปกรณ์ นกแก้ว นางสาวปรียานุช สุปรีย์ลีลา นางสาวกชมน กาญจนจันทร์ ภาคใต้ สงขลา รางวัลชมเชย

Mobile Application (18 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

107 15p32e0223 ฝึกลากเส้น Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายมนตรี งามอัครกุล นางสาวปวรวรรณ อาชาภิชาติ นางสาวจริยา มงคลธนวัฒน์ ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลที่ 2

118 15p32w0023 GuideMyTour: แอพพลิเคชั่นนำทางด้วยการผสมผสานแผนที่ส่วนบุคคล กับเทคโนโลยี Augmented reality และพิกัดดาวเทียมบนระบบปฏิบัติการ Android Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวปิยนุช ศิลปโชติ นางสาวรสิตา เสถียรภาพงษ์ นายวรัตม์ แก้วพิจิตร นางสาวณัฐพร วรากูลศิริวรรณ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2

110 15p32i0078 จับคอร์ดไม่ต้องง้อใคร Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายวัชระ ศิริเทพ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รางวัลที่ 3

112 15p32i0218 โปรแกรมวิทยุสื่อสารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ นายวรายุทธ พลแสง นายอนุสรณ์ ขิปวัติ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี รางวัลชมเชย

116 15p32n0220 เกมไพ่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์หลายๆเครื่อง เชื่อมต่อโดยบลูทูธ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอธิป รู้ประโยชน์ศิลป์ นายฐิติภูมิ กันเขตต์ นายสิรภพ ฟุ้งเฟื่อง   ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

119 15p32w0062 เรทเอ็กซ์: โปรแกรมประยุกต์บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย Mobile Application มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายชัชวาล โปร่งแสง     ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest (5 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

123 15p33n0254 การรู้จำอักษรภาษาไทยโดยใช้วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิช นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย นายฌานันตร์ ยศสมบัติ นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

120 15p33c0179 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยลักษณะที่ปรับปรุงจากฮีสโตรแกรมออฟโอเรียนเต็ดกราเดียน BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล     ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

122 15p33n0022 โครงการตรวจสอบรู้จำอักษรภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 3

121 15p33c0680 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ตัวอธิบายคุณลักษณะ BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวอังศุมาลี สุทธภักติ นายธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์   ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

124 15p33w0061 วิธีรู้จำอักขระภาพโดยการผสมเทคนิดการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายศรัณย์ เดียนประไพ   ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ กลุ่มครู อาจารย์ (4 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

127 15p41i0211 บทเรียนออนไลน์ตรีโกณมิติ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางนิกร ประวันตา นายสุรชัย สุขรี นายวรวุธ อัครกตัญญู นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลที่ 2

126 15p41i0057 สื่อมัลติมีเดียและเกมการศึกษา เรื่อง ประชาคมอาเซียน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ   นายวุฒิพงษ์ ฮาบพนม     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม รางวัลที่ 3

128 15p41n0127 library บนพื้นฐานข้อมูลทางฟิสิกส์ในธรรมชาติ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนแม่พริกวิทยา   นายปรภูมิ อินจับ นายธีรฉัตร อินถา   ภาคเหนือ ลำปาง รางวัลที่ 3

125 15p41i0053 โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนชุมแพศึกษา   นายนพคุณ สืบเลย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลชมเชย