โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

   ทุกภูมิภาค             ประเภท BEST 2013โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค ผลการตัดสิน

1 15p11c0143 หมีน้อยผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นางสาวธนุทพร สุวรรณโชติ นายธนาวัฒน์ ตังเจริญ นางสาวสุดารัตน์ จตุพรวิพัฒน์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 15p11c0144 ยูโทเปีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายปองพล ประมาณพล นายพีรพล พงศ์สง่างาน นายเอกขจร แสงสุทธิ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 15p11c0149 ไดโนมอน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายวรเทพ เลิศรัศมีวงศ์ นายชัยวัฒน์ เมืองพิล   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 15p11c0150 ฟิสิกส์ Orga โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายบวร ควรพันธุ์ นายเมธัส เทพไพฑูรย์ นายปิยะ ธีระเลิศธรรม ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 15p11c0171 มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : พจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ นายธนพล กุลจารุสิน นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม นายสุทธินันท์ สุคโต ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 15p11c0206 ซิกม่าวอริเออร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายเบญจรงค์ กัลยานมิตตา นายอิทธิพงศ์ ลี้จินดา   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 15p11c0632 สายัณห์สวัสดิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นางสาวณัฐวรรณ เจริญกุลวณิชย์ นางสาวสุพิชชา ผดุงศิลป์ นายปิยะพันธ์ ภูมิศิริวิไล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 15p11e0056 ธรรมวัด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายศรนรินทร์ เกตุวัตถา นายอนุกูล สุขสมบูรณ์ศิลป์ นายวชิระ อวยพร ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 15p11e0264 ผู้พิทักษ์ต้นไม้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นายพรพิพัฒน์ หงษ์ไทย นายวรรษพล สังข์ทอง นายคชาธรณ์ เมืองไธสง นายธนสาร ปั๋นต๋า ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 15p11i0018 เกมเรือยาวเรซซิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายศุภกร ถาโคตร นายธิติพัฒน์ พหล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 15p11i0019 เกมตะลุยแดนสมุนไพร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายไพฑูรย์ ภูไชยัง นางสาว`มโนมัย ทับลา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 15p11i0124 เกมฝึกความจำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกานดา สายแก้ว นายธีรวัฒน์ มธุรส     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 15p11i0222 หน่วยผู้พิทักษ์อาณาจักรพืช โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นางสาวดุษฎี นามแก้ว นายกานต์นิธิ ผาจวง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 15p11n0139 โปรแกรมประยุกต์จำลองเครื่องดนตรีขิม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นางสาวกมลวรรณ บุญยวง     ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 15p11n0191 การพัฒนาเกมสองมิติด้วยแอนด์เอนจิ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกษาเกมแอนตี้แอ้นท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นางสาวอัมธิวา แสนหลี นางสาวพิรยา วาดวงศ์ยศ   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 15p11s0017 ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธีระสัณฑ์ ต้นทองคำ นายพลเดช อัษณางค์กรชัย นายติณณภพ_ แร่ดีบุก ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 15p11s0034 กระดาษค้นหาจำนวน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายนครินทร์ ชีวะเสรีชล นายเจตนิพัทธ์ ผ่องผิว   ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 15p11w0004 อาณาจักรหุ่นยนต์ครองพิภพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายกำชัย โลเกศกระวี นายปิยะวุฒิ จันทศรีสวัสดิ์   ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 15p12c0210 ขลุ่ยจ๋า: เกมเพื่อการเรียนรู้ขลุ่ยเพียงออบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค นายปริวรรต ศักดิ์นิมิตวงศ์     ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

20 15p12c0281 MedReader - เครื่องมือช่วยอ่านวารสารทางการแพทย์โดยใช้ออนโทโลยี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นายบุญทวี สันติศรีวราภรณ์ นางสาวบุญสิตา เริงสมุทร นายณัฐวุฒิ เตชะธนะชื่น   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

21 15p12c0407 รีดด์-อัพ: โปรแกรมแปลงประโยคภาษาอังกฤษให้อ่านง่ายสำหรับผู้ฝึกฝนการอ่าน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวหัชทัย ชาญเลขา นายพีรเดช บางเจริญทรัพย์     ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

22 15p12c0627 โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือสำหรับเด็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android กอไก่ ไรเดอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายปิยะ วราบุญทวีสุข นายปองพล วงษ์คาร นางสาวปิยะนันท์ ลาตุย นางสาววรัญญา คำดี ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

23 15p12e0139 มัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวบีสุดา ดาวเรือง นายปราโมทย์ จัตุรงค์ นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา นางสาวภัทราภรณ์ พลแสน ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 15p12i0013 ฟังพูดอ่านภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับคุณหนูๆ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางนัฐธริยา เหล่าประชา นายสรรเพชร เมืองแก้ว นายอดิศร ตะลาโส   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

25 15p12i0025 การทดลองเสมือนจริง วิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นางพนิดา หล่อวงศ์ตระกูล นายวรวิทย์ คุ้มกลาง นางสาวโชติรส เพ็งโคตร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

26 15p12i0144 โปรแกรมหัดเขียนอักษรภาษาไทย ก–ฮ สำหรับเด็กอนุบาลช่วงอายุ 4 - 6 ปี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นายสิรวิชญ์ ทาเงิน     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

27 15p12n0186 เกมชีววิทยาเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายเขมชาติ เขมาวุฒานนท์ นางสาวนภัสสร คำจันทร์วงค์ นางสาวดลชนก อธิพงศกร นายจิรวัฒน์ วรศุภกร ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

28 15p12n0237 เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นางสาวกมลวรรณ อินทวงษ์ นางสาวอาทิตยา ตาลเงิน   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 15p12s0083 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(หมวดภูมิศาสตร์) ชั้น ม.1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายฐานันท์ ตั้งรุจิกุล นายสิทธิชัย ท่ามติ้น นางสาวจริยา ชูสังราช นางสาวอมรรัตน์ วัฒนา ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

30 15p12w0002 ระบบสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสิทธิโชติ ฉัตรธนะกุล นายกฤตินันท์ สิโรดม นายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

31 15p13c0163 โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นายกีรติกร พันศิริพัฒน์ นายกฤษณ์กร อิงอรวิจิตร   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

32 15p13c0293 โปรแกรมสังเคราะห์เสียงจากการรู้จำอักขระทางภาพ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นางสาวณัฐวรรณ ตันติรุจนานนท์ นายกานต์ แสงนนท์ตระกูล นายสกัณห์ ปุญญนนท์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

33 15p13c0387 ขอ สาม คำ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายภัทร สุขประเสริฐ นายณัฐพงศ์ ไพศาล   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

34 15p13c0419 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยตาสำหรับผู้พิการอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนัทที นิภานันท์ นายนรนาถ เวษฎาพันธุ์ นายธนภัทร เรืองสาตรา นางสาวธัญชนก ธรรมสัญญา ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

35 15p13e0008 ระบบพัฒนาศักยภาพเครื่องช่วยกายภาพบำบัดส่วนขา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายกรวิทย์ ออกผล นายสุรกิจ เที่ยงพลับ นายชยณัฐ เฮ็งไล้ นายภักดี โภชา ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

36 15p13n0183 ระบบสื่อสารผ่านการกระพริบตาของผู้ป่วยอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว     ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

37 15p13w0006 เครื่องจดบันทึกแบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายภัทรวิทย์ กิจเจตนี นายมนตรี ตั้งประยูรเลิศ นางสาวจิรพร ตระกลธนสุนทร ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

38 15p14c0241 ระบบช่วยตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อความหมายและอธิบายข้อผิดพลาดของโปรแกรมเป็นภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นางสาวศุภนุช จึงสงวนสิทธิ์ นายณภัทร์ โรมรัน   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 15p14c0274 ระบบทำทางการเคลื่อนที่สำหรับหุ่นยนต์ในพิพิธภัณฑ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนัทที นิภานันท์ นายปิยภัทร สราญฤทธิชัย     ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

40 15p14c0323 มองตามฉันนะ : ระบบถ่ายทอดการมองเห็นของดวงตาพร้อมโฟกัสอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ นายฆนา จินดามัยกุล นายคามิน พุทธิโสภณกุล   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

41 15p14c0360 ระบบช่วยแพทย์รังสี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายกรัชกาย อารีกิจเสรี ศรัณยา ภุมมา นายธนานันต์ พัฒนางกูร ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

42 15p14c0458 ระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบไร้สายพร้อมแสดงสถานะการทำงานตามเวลาจริง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นางสาวธรรมรักษ์ คัมภีร์ภัทร นางสาวสุนิศา พลายพันธุ์   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 15p14c0693 การออกแบบตัวรับรู้ทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยีเรโซแนนซ์ของคลื่นผิวพลาสมอน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล นายชาติชาย กอจิตตวนิจ นางสาวกษมา กมลกุศลมั่น นางสาวมินธร พันธ์ถาวรวงศ์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

44 15p14e0018 ระบบเตือนภัยไฟป่า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายกรวิทย์ ออกผล นายอรรถวิทย์ รอดภัย นายปิยวุฒิ อุทุมภา   ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

45 15p14e0075 ระบบตรวจสอบคัดแยกคุณภาพแผ่นยางพาราดิบ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นางสาวชิดชนก ยิ้มทอง นายวรวิทย์ เติมวราพร นางสาวทรงอัปสร เจริญไชย ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

46 15p14i0150 โปรแกรมบันทึกรหัสผ่าน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นางสาวอัจฉรา นีรนาทสมบัติ นางสาวพิรุฬห์ มีอภิรักษ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

47 15p14i0172 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพนิดา ทรงรัมย์ นายวิทยา ไปแดน นางสาวอรอุมา วงศ์ผดุง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

48 15p14i0234 ท่อง มข ด้วยจักรยานเสมือนจริง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายเชษฐา พิลาฤทธิ์ นายพิษณุ จักษุดำ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

49 15p14i0258 หุ่นยนต์สำรวจแบบเคลื่อนที่สำหรับการสร้างโครงจำลองแบบ 3 มิติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายคมเดช เผือดผุด นางสาวณัตฐนิชา โภคาเพ็ชร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

50 15p14n0026 ส่วนเสริมโปรแกรมประยุกต์อิคลิพส์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมแบบแอจิล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพฤษภ์ บุญมา นายวิชญโรจน์ จันทนา นายภาณุพน บริสุทธธนารักษ์   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

51 15p14n0193 โปรแกรมช่วยออกแบบภายในด้วยวิธีความฉลาดทางการคำนวน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร. นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายชยุต ชินบัญชรสกล นายกฤษฎา ศิริคำน้อย   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

52 15p14n0274 ระบบแผนที่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการคาดการณ์อาชญากรรมลักทรัพย์ เมืองเชียงใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ นายชัยวัฒน์ ฟุง นายวชิระ อดทน นายราชพล เจริญศิลป์ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

53 15p14s0069 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆ และทิศทางพายุโดยวิธีการออพติคัลโฟลว์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายสมพร ช่วยอารีย์ นายรอมือลี บือซา     ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

54 15p15c0410 โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายธนพล ปิติฉัตร นายณัฐภัทร เลาหระวี ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

55 15p15i0262 ธรรมะโรบอท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุริยะ มูลสิน นายกัมปนาท ประชุมแดง นายคเณศวร ศรีวะรมย์ นายกิตตินันท์ เอี่ยมพัฒนะสุพงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

56 15p15s0055 ระบบตรวจตราฮอว์คอาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายวงศ์ปิติ หวังสันติ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

57 15p21c0114 Hero Music โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี นางสาวมาริษา อัมราช นายธนยศ สุขุมเจริญจิต นายณัฐพงษ์ ใยลออ นายภิเษก วรรณจิตต์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

58 15p21c0152 เกมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวศศิกาญจน์ คงศรีเจริญ นางสาวภัทราวดี สีนวลสุข นางสาวศศิ ตันศราวิพุธ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

59 15p21c0264 บุญทิ้ง กลิ้งลงโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวณัฏฐกมล สุกิจจาคามิน ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

60 15p21c0269 เมืองการละเล่นไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวสุวัสสา มารัตน์ นางสาวพรฤทัย บุนนาค นางสาวพัชรินทร์ รัศมีธงชัย ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

61 15p21e0068 ล่องหิมพานต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายบัลลังก์ ชมศร นายศุภวิชญ์ บัววันเพ็ญ นางสาวพลอยไพลิน โอฬารศิริกุล ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

62 15p21e0096 ศึกมหาเวทย์ประชันทาโร่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวอารดา งามละเมียด นายวัชริศ บุญยิ่ง นางสาวศิริรักษ์ วงศ์ซิ้ม ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

63 15p21e0200 ตำนานเทพเจ้าดินสอ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายอัศวิน โพธิ์รุ่ง นายจารุกิตติ์ เกลี้ยงสุวรรณ นายสุภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

64 15p21i0221 โปรแกรมฝึกเล่นดนตรีอิสาน(โปงลาง) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงศ์ นางสาวสาวิตรี นามก่ำ นางสาวปาริฉัตร กัปโก นางสาวดวงกมล ปุริตัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

65 15p21i0248 ปราบโกสพิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ช.พงศธร ทองพรมราช ด.ช.นันทวุฒิ หัสดี ด.ช.กฤตภาส ทองบุตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

66 15p21n0231 เก็บหมากเก็บดิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายวรธรรม ฆังตระกูล นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ นางสาวกมลชนก สุขเข ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

67 15p21s0056 โลกอ้วน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวจุรีรัตน์ ทองมาก ด.ช.พงศ์เทพ พรศิริวงศ์ ด.ช.ศานติ คงนวลใย ด.ญ.ชนนาถ มณีรัตน์ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

68 15p22c0262 กู้วิกฤตโลกไซเบอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวแวววรรรณ เจริญสุข นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ ด.ญ.พิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

69 15p22c0288 อินเต๋อเน็ต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร ด.ญ.นันทนัช สกาวุฒานุเดช ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

70 15p22c0674 สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเดาความหมายของคำศัพท์โดยการจดจำรากศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายนัฐกานต์ เทพลิบ นายศิรวิทย์ ชุมวิริยะ นายชายณรงค์ พาพันธ์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

71 15p22e0133 กวีตัวน้อยพิชิตร้อยกรอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวศุภรัตน์ เทพภิบาล นางสาววริษฐา ภุมรินทร์ นายธิติพัทธ์ มานิตเฉลิมชัย ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

72 15p22e0153 ความลึกลับของกระดูก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นางสาววรนิษฐา โกมลพิสิฐ นายภัทรธร ตุลาผล นายวศิน บุญธานี ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

73 15p22e0271 ก ไก่ ไร้กระดาษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นางสาววราภรณ์ รัตนธรรม นายวุฒิพงศ์ บุตรไธสง นายพูลสวัสดิ์ โพธิพัฒน์ นางสาวสุมณฑา บูรณะเรข ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

74 15p22i0191 ท่องอาณาจักรพ่อขุนรามคำแหง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายณัฐพล เบ้าเฮียง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

75 15p22i0196 คณิตคิดสนุกกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ญ.ธิดารัตน์ ยันจะโป๊ะ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

76 15p22i0255 ทอยลูกเต๋า ทั่วไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นางปริญญ์ทิพย์ แสนใจ นายอดุลวิทย์ ชินภาษ นายนายสิทธิกร คำผาลา นายณัฐวัฒน์ ศรีธัญรัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

77 15p22n0046 มหาพรหมราชินี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปายวิทยาคาร นางภาวิณี พรหมฟัง นางสาวอารีรัตน์ เจริญสุข นางสาวอารีพร เจริญสุข นางสาวหนึ่งฤทัย ไพรประสิทธิผล ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

78 15p22n0149 มหัศจรรย์แห่งพันธุ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธราธร หลวงอินตา นายกมลณัฐ ศรีอุดร นายธนภัทร ภิรมย์ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

79 15p22n0174 การผจญภัยในดินแดนเด้งดึ๋งกับดึ๋งดั๋งและผองเพื่อน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ญ.ญาดา อัตประชา ด.ช.กรพล มณีใส ด.ช.พรหมวัฒน์ อังศุรัตนเวช ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

80 15p22n0196 ตะลุยเคมีพื้นฐาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพล ภูษา นางสาวโยษิตา เอี่ยมรอด นางสาวปรียนิตย์ จีระมณีมัย ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

81 15p22s0006 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า "เซลล์" โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวเพ็ญเพชร จงรักวิทย์ นางสาวกันธิชา ผสมพราหมณ์ นางสาวนภัสสร รัตนะโช ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

82 15p22s0052 พริตตี้แพลนท์...พืชดอกน่ารู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวชญานิษฐ์ ชูแข นางสาวศิรดา ศิริพันธุ์ นางสาวปาณิสรา เตือนวีระเดช ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

83 15p23s0071 ยางพาราล่าเงินล้าน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นางสาวปริชญา บำรุงเสนา นางสาวลิลลี่ สำสู นางสาวปทิตตา ไชยมณี ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

84 15p22w0034 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงานสำหรับการเขียนโปรแกรม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวนรกมล วงศ์สูง นางสาวเบญญาภา โชติรัตนะศิริ นางสาวสโรชา เชิดชูธรรม ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

85 15p22w0048 แอดเว็นเจอร์ อิน เดอะ ทาวน์ 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายชัชวาล คินดอนทราย ด.ช.ประดิษฐ์ คินดอนทราย   ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

86 15p23c0002 เคียว: โปรแกรมพัฒนานิตยสารบน HTML5 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์ นายมนัสวิน หาญมงคลชัย     ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

87 15p23c0060 โปรแกรมล็อคคอมพิวเตอร์ในวง LAN โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางจุลริณี ปั้นสังข์ นายทวีรัชต์ ใจมั่น นางสาวอภิชญา ชำนิ
นายอภิมุข เจนวิถีสุข ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

88 15p23c0202 โปรแกรมหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการปรับแต่งไม้เทนนิสสำหรับแต่ละบุคคล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวนิธิดา จิระขจรวงศ์ นางสาวกัญญณัฏฑ์ ก่อบุญตระการ นางสาวบุษบง โภคัย ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

89 15p23i0230 ระบบบันทึกการเข้าใช้คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

90 15p23i0260 "ฟู้ดบุ๊ก" ห้องครัวออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเลยพิทยาคม นายองอาจ เกตะวันดี นายพัสกร แสงสว่าง นายทศพล ปราชญาวิริยะ นายพิทยา สติมั่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

91 15p23n0018 ระบบค้นหาเส้นทางสู่การเยี่ยมบ้านนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นางสาวนุกูล สถาพร ด.ญ.ศิริลักษณ์ แพงผา ด.ญ.นิตยา สุขเกษม ด.ญ.ปัทมาวรรณ ชำนาญเวช ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

92 15p23n0173 น้ำท่วมแล้วบอกฉัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายรัฐ พฤฒิธาดา นายสาธิน ลิมปิจำนงค์ นางสาวสิรภัทร ท่าไม้สุข ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

93 15p23n0281 อุปกรณ์เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นายผดุงเกียรติ ตามาสี นางสาวชญานี พนัสชัย นายเศรษฐ์ เสมาทอง ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

94 15p23s0016 การพยากรณ์ฝนด้วยวิธีการประมวลผลภาพโดยใช้ชุดข้อมูลภาพจากดาวเทียมและชุดข้อมูลภาพเวอร์ติซิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ช่วยอารีย์ นางสาวโชติกาญจ์ คงรักษ์     ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

95 15p23w0012 กระดาษทดอัจฉริยะ ; สามารถคิดคำนวณได้โดยรับข้อมูลเป็นลายมือผู้ใช้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายพีรวุฒิ ว่องวานิช นายภัทรเวทิน วินทะสมบัติ   ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

96 15p23w0015 แอพพลิเคชั่นช่วยการใช้งานสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวบุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน นางสาวธีรภัทรา โอภาวัฒนสิน นางสาววรรณกานษ์ ศรีสนธิรักษ์ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

97 15p31c0164 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยภายในอุทยานป่าไม้ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายภัทรวุฒิ เรืองกนกมาศ นางสาวชณิดา ดีโรจนเดช นางสาวจิตนันท์ มีนไชยอนันต์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

98 15p31c0484 ระบบประมวลผลและจัดการข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงภัยพิบัติ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวหัชทัย ชาญเลขา นางสาวปุณยวีร์ ภู่ระหงษ์ นายภาณุ เกษมอัครวิภาส   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

99 15p31i0203 ระบบรายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัยผ่านเครือข่ายแอด ฮ็อก แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเพชร อิ่มทองคำ นายเพรียว พลอาสา นายสัคพล พาลกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

100 15p31n0114 สถานีตรวจวัดน้ำที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อระบบการเตือนอุทกภัย แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นางสาววารี ปั๋นเกี๋ยง นางสาวพูนพิสมัย โกฏิกุล   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

101 15p31s0027 คาร์บอนคุง ไลฟ์ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายปกรณ์ นกแก้ว นางสาวปรียานุช สุปรีย์ลีลา นางสาวกชมน กาญจนจันทร์ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

102 15p32c0196 แอพพลิเคชันตรวจสอบและวิเคราะห์รถยนต์อัจฉริยะ Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายสุรพงศ์ จริยาวัฒนานนท์ นายวัสสานนนท์ โชติสิทธิฤทธิ์   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

103 15p32c0204 แอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกฤษณะ ไวยมัย นายจารุภัทร ศรีสุขใส นางสาวกรกมล พุ่มพวง   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

104 15p32c0258 ระบบค้นหาเส้นทางและตรวจสอบสภาพความหนาแน่นของสถานบริการแก๊ส Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางอรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นางสาวรัชนีพร ชัยนาคิน นายสินธู นุชนาฏ์   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

105 15p32c0334 ยูนิวส์ : แอพพลิเคชันคัดกรองและนำเสนอข่าวตรงใจผู้ใช้บนมือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกฤษณะ ไวยมัย นายจิรายุ สกุลยืนยง นางสาวมาศสุภางค์ ศรีสวัสดิ์ นางสาวณิชนันทน์ ศักดิ์สินธุ์ชัย ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

106 15p32c0460 แท็กซี่ อินสเป็คเตอร์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายณัฐนันท์ สุวรรณคีรี นายวีรพัฒน์ ศรีคำรุณ นายณัฐพล ทัศนียกุล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

107 15p32e0223 ฝึกลากเส้น Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายมนตรี งามอัครกุล นางสาวปวรวรรณ อาชาภิชาติ นางสาวจริยา มงคลธนวัฒน์ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

108 15p32e0297 บันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายวิทวัส พันธุมจินดา นายอธิคม ตันเจริญ นายสุทธิพงษ์ หาชิต   ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

109 15p32i0020 อักขระไทย บน Android Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางเรวดี พิพัฒน์สูงเนิน นายจักรพันธ์ วันภูงา นายอลงกรณ์ สุขรมย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

110 15p32i0078 จับคอร์ดไม่ต้องง้อใคร Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายวัชระ ศิริเทพ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

111 15p32i0138 ระบบการจัดการรถบัสแบบอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวเจริญรัตน์ จันทร์มี นางสาวชุติมา ดวงเพชร นางสาวจุฬารักษ์ เชษฐสุมน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

112 15p32i0218 โปรแกรมวิทยุสื่อสารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ นายวรายุทธ พลแสง นายอนุสรณ์ ขิปวัติ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

113 15p32n0006 ล้านนาดิกชันนารีสำหรับแอนดอรย์ Mobile Application มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายวัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ นายณพวีร์ เชิญทอง     ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

114 15p32n0093 โปรแกรมค้นหาข้อมูลหนังสือด้วยภาพถ่ายแบบออนไลน์บนเครื่องแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอารัมภ์ กาวีวงศ์ นายพงศกร สมมาลัย นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง นายพศวีร์ พรมมหาราช ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

115 15p32n0204 โปรแกรมพิมพ์ข้อความด้วยเสียงบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ปวงมณี นายพงษ์ภัค เทพวงค์ นายสรศักดิ์ เสียงสนั่น   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

116 15p32n0220 เกมไพ่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์หลายๆเครื่อง เชื่อมต่อโดยบลูทูธ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอธิป รู้ประโยชน์ศิลป์ นายฐิติภูมิ กันเขตต์ นายสิรภพ ฟุ้งเฟื่อง   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

117 15p32s0029 มัคคุเทศก์ในมือคุณ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายจุฬา มกรพันธุ์ นายชนกัณฑ์ พรหมใจดี นายมนัสชัย ปรีชาหาญ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

118 15p32w0023 GuideMyTour: แอพพลิเคชั่นนำทางด้วยการผสมผสานแผนที่แบบกระดาษ กับเทคโนโลยี Augmented reality และพิกัดดาวเทียมบนระบบปฏิบัติการ Android Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายอนันต์ ศรีสุภาพ นางสาวรสิตา เสถียรภาพงษ์ นายวรัตม์ แก้วพิจิตร นางสาวณัฐพร วรากูลศิริวรรณ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

119 15p32w0062 เรทเอ็กซ์: โปรแกรมประยุกต์บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย Mobile Application มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายชัชวาล โปร่งแสง     ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

120 15p33c0179 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยลักษณะที่ปรับปรุงจากฮีสโตรแกรมออฟโอเรียนเต็ดกราเดียน BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล     ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

121 15p33c0680 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยตัวอธิบายคุณลักษณะ BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวอังศุมาลี สุทธภักติ นายธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์   ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

122 15p33n0022 โครงการตรวจสอบรู้จำอักษรภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

123 15p33n0254 การรู้จำอักษรภาษาไทยโดยใช้วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิช นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย นายฌานันตร์ ยศสมบัติ นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

124 15p33w0061 วิธีรู้จำอักขระภาพโดยการผสมเทคนิดการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายศรัณย์ เดียนประไพ   ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

125 15p41i0053 โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนชุมแพศึกษา   นายนพคุณ สืบเลย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

126 15p41i0057 สื่อมัลติมีเดียและเกมการศึกษา เรื่อง ประชาคมอาเซียน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ   นายวุฒิพงษ์ ฮาบพนม     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

127 15p41i0211 บทเรียนออนไลน์ตรีโกณมิติ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นางนิกร ประวันตา นายสุรชัย สุขรี นายวรวุธ อัครกตัญญู นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

128 15p41n0127 library บนพื้นฐานข้อมูลทางฟิสิกส์ในธรรมชาติ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนแม่พริกวิทยา   นายปรภูมิ อินจับ นายธีรฉัตร อินถา   ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ