Poster Template

 

รูปแบบของ Poster Template ประจำ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 : NSC 2013"

ขนาดของ Poster : 60x80 cm.

 

                

 

รายละเอียดและเนื้อหาของโปสเตอร์