ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2013

โครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)
ขอประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนประจำปี 2555-2556 ดังนี้

ภูมิภาคผลการพิจารณา                                 หมายเหตุ
1. ภาคกลาง  
2. ภาคเหนือ  
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. ภาคใต้  
5. ภาคตะวันตก
 
6. ภาคตะวันออก

    ( 28 ก.ย. 2555 ) 

 

หมายเหตุ :

          ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
          กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อยังศูนย์ประสานงานภูมิภาค
          ที่ท่านส่งโครงการเข้าประกวดครับ

          ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน ท่านสามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการของท่านได้ทันที ทั้งนี้
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์ประสานงานภาคภูมิภาค
          จะจัดพิธีมอบเงินทุนและทำสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2555 โดยจะได้แจ้งกำหนดวัน
          เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไป

          สำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทางโครงการ NSC 2013
          จะเปิดข้อมูลให้ทราบผ่านระบบ GENA ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2555
          โดยสามารถติดตามการแจ้งวันเวลาที่แน่นอนได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ
          หรือ Facebook ของโครงการครับ