NSC16

NSC16

G-CON 2014

โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
"Geo-informatics Applications Contest : G-CON"
เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย สำนักงานัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าแข่งขัน ออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ (Application)
แสดงผลข้อมูลการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ
(Smart Phone Application) อาทิ Android, iOS, Windows Phone โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเข้าร่วมคัดเลือก พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน
โดยคณะกรรมการจาก สทอภ. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม work shop จากผู้ทรงคุณวุติ
ทางด้านโปรแกรมประยุกต์ (Application) ก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://learn.gistda.or.th/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gistda.or.th
หรือโทร 0 2564 4504-05 ต่อ 441 ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2557 นี้ครับ

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ NSC 2014

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 : NSC 2014"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ตาม
กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งครับ
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะครับ

ประกาศผลการพิจารณารอบรองชนะเลิศ โครงการ NSC 2014

มาแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาโครงการในรอบรองชนะเลิศ
ของการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 : NSC 2014
สามารถเข้าดูรายละเอียดของผลการพิจารณาได้ที่ [คลิกที่นี่]
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ NSC 2014 และ YSC 2014

มาแล้วครับ สำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน
ของโครงการ NSC 2014 และ YSC 2014 โดยสามารถโหลด Template
พร้อมข้อมูลรายละเอียดของทั้งสองโครงการได้แล้ว คลิกตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

[NSC 2014-Template]  [YSC 2014-Template]

กำหนดการของโครงการ NSC 2014 ช่วงต่อไป

กำหนดการของโครงการ NSC 2014 ช่วงต่อไป

การส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประสานงาน หรือ ทางไปรษณีย์
(ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2557)

การนำเสนอผลงาน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น วันที่ 8 มกราคม 2557
- ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2557
- ภาคตะวันออก ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี วันที่ 16 มกราคม 2557
- ภาคตะวันตก ม.ศิลปากร จ.นครปฐม วันที่ 17 มกราคม 2557
- ภาคกลาง ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เนคเทค/สวทช. จ.ปทุมธานี วันที่ 18 มกราคม 2557
- ภาคใต้ ณ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2557

หมายเหตุ ศูนย์ประสานงานบางแห่ง อาจจัดการนำเสนอผลงาน นอกสถานที่ตามที่ได้ประกาศไว้
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 มกราคม 2557

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2557