ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 16p11c0032 ตำยาเรนเจอร์ : การพัฒนาเกมเพื่อเรียนรู้การใช้สมุนไพรทางการแพทย์ผ่านกล้องไคเนค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายปิยะ วราบุญทวีสุข นายสุทธิพงศ์ กุลวัฒนา นายนฤดล มงคลรัฐ นางสาวประนัดดา คงเวช ภาคกลาง

2 16p11c0034 มิวสิค กราวิตี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายเพทาย อัครจริยกุล นายอดิพงษ์ บุญศิริ     ภาคกลาง

3 16p11c0035 มอนสเตอร์สแลชเชอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายเพทาย อัครจริยกุล นายสถาพร อร่ามงาม     ภาคกลาง

4 16p11c0046 แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการอ่านการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายเด่นดวง ประดับสุวรรณ นายภูริเดช แก้ววิเศษ นายทศพล ธนวรทองกุล   ภาคกลาง

5 16p11c0169 เครื่องประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านการเต้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นางสาวศิวะพร วงศ์วรางคณา นางสาวปภาวี คูชัยสิทธิ์   ภาคกลาง

6 16p11c0201 รามายณะ เดอะเกม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายยอดธง รอดแก้ว นายวรานนท์ จุ้ยนุ่ม นายสาธิต ลิมป์อำไพมาศ นายธนวัฒน์ เรืองปฏิกรณ์ ภาคกลาง

7 16p11c0215 ระบบเลือกเครื่องแต่งกายอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์คินเน็คท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปกรณ์ วัฒนจตุรพร นางสาวอภัสนันท์ เชื้อสังข์พันธุ์ นางสาวณิชารีย์ ดำรงศักดิ์   ภาคกลาง

8 16p11c0260 เกมส์เขาวงกตลาบิรินธ์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมลีปโมชั่นและอาร์ดุยโน่ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปานวิทย์ ธุวะนุติ นายสิปปวิชญ์ สุขกรี นายอัครพล ผดุงดิษฐ์   ภาคกลาง

9 16p11c0273 ราเอล :เกมยิงสำหรับไอแพด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นางสาวศิโรรัตน์ สุนทรสุข นายอนุวัฒน์ สิทธิจักร   ภาคกลาง

10 16p11c0294 วิ่งกันเถอะ: แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวชนม์ณภัทร เอี่ยมศรีทอง     ภาคกลาง

11 16p11c0295 ในรัตติกาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางศรีผการัชติ ศรีนิชานันท์ นายชัชพล คาง นางสาวศศิประภา อัจฉราฤทธิ์   ภาคกลาง

12 16p11c0299 มหายุทธ์ ออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ นายอัฐพร ทนงเกียรติศักดิ์ นายพัชรพล จิรศรีโสภา นายธนชล ประดิษฐ์ศิลป์ ภาคกลาง

13 16p11c0313 ระนาดเคยู โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอุษา สัมมาพันธ์ นายทุ่งสง คุ้นประเสริฐ นางสาวเปรมยุดา เกาะกลาง   ภาคกลาง

14 16p11c0344 เครื่องดนตรีสเหมือนแบบโต้ตอบสำหรับงานนิทรรศการ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจาตุรนต์ หาญสมบูรณ์ นางสาวเสาวลักษณ์ มากมูล นางสาวอนัญญา ลุมพล   ภาคกลาง

15 16p11c0350 คนไทยไม่โกง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายบรรหาญ เกตุยา นายพลวัฒน์ คาแย้ม นายธนา พิมาพันธุ์ศรี ภาคกลาง

16 16p11c0360 จาวาเรี่ยน เกมส์ Simulation RPG สอนภาษาจาว่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายปราชญ์ หาญเกียรติวนิช นายพรสถิตย์ คงสุผล   ภาคกลาง

17 16p11c0366 อารามบอย:แอปพลิเคชันเสริมสร้างความบันเทิง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายโกวิท มีบุญ นายพงศ์ดนัย พลับจ่าง     ภาคกลาง

18 16p11c0388 ปลูกผักสวนครัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ นายฤทธิชัย ภู่ศรี นายสิทธิวัฒน์ หลานชูไทย   ภาคกลาง

19 16p11c0390 วิ่งสู่อาเซียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ นายวัชรพงษ์ พ่วงพูล นางสาวสายฝน อารีสิริกุล นางสาวภัทราพร กนกงาม ภาคกลาง

20 16p11c0391 สงครามล่าคำศัพท์มหาสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ นายวัฒพล อรัญญวาส นายสรอำมาตย์ คำภา   ภาคกลาง

21 16p11c0392 เกมตีตัวตุ่น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ นายนวดล ทองถัน     ภาคกลาง

22 16p11c0402 กฎจราจร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ นายกิติชัย หอมเกตู นายเจริญพงษ์ พูลสาริกิจ   ภาคกลาง

23 16p11c0438 ลมหายใจสุดท้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายต่อสกุล ชัชวาลกิจกุล นายกานต์ อินทะนุ นางสาวจิรายุ วงศ์ภักดี ภาคกลาง

24 16p11c0443 ไอ่โย่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ นายคหบดี ฉายสุวรรณ นายชัยมงคล เอโกบล   ภาคกลาง

25 16p11c0450 ความทรงจำครั้งนั้นที่ฉันเคยตกปลา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายธนาคม บูรณะวนิชกุล นางสาวกฤติยา แจ่มเที่ยงตรง   ภาคกลาง

26 16p11c0451 ไคโซกุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายวรวุฒิ เฮงอู๋ นางสาวชลิดา ประเสริฐธรรม   ภาคกลาง

27 16p11c0452 เมจิก ซาก้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายธนบดินทร์ โหสุวรรณ นางสาวรังสิมา พวงเงิน นางสาวอังคณา พิชยปัญญา ภาคกลาง

28 16p11c0453 ชาร์โค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นางสาวมาริษา ชูเพ็ชร นางสาววิริยา วโรภาษ   ภาคกลาง

29 16p11c0454 เหมืองเพชรปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายศิริชัย โสภา นางสาวฐิติรักษ์ ศิลปี   ภาคกลาง

30 16p11c0465 เกมส์ แฟรงเกนสปาร์ค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายณัฐพล งามธนาวัฒน์ นางสาวชนากานต์ ภัทรวงศ์สิริ   ภาคกลาง

31 16p11c0476 มอนส บ็อค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายณัฐชา เดชดำรง นายธนพล กุลจารุสิน นายสุทธินันท์ สุคโต   ภาคกลาง

32 16p11c0481 ตามหาเทพเจ้าโอลิมปัส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายจิรายุ เตียเจริญ นางสาวกานต์รวี วงศ์ตระกูลกานต์ นางสาวปัณฑิตา พัชรวิโรจน์สกุล ภาคกลาง

33 16p11c0490 ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลเชิงโต้ตอบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมศักดิ์ วลัยรัชต์ นางสาวกศิกาญจน์ กล้ารบ นางสาวพรพรรษา บุญลือ   ภาคกลาง

34 16p11c0493 จตุรงคบาท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา นางสาวหวันยิหวา อาดำ นางสาวอัญญารัตน์ วาณิชเสนี นายณัช ภู่กำจัด ภาคกลาง

35 16p11c0495 โกโกอาร์คติก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นางสาวเบญจรักษ์ คูหาวรรณ นางสาวธมลวรรณ หัตถเสรีพงษ์   ภาคกลาง

36 16p11c0500 ป่าหิมพานต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล นายคณิตกร สัจจอุตตรา นายสรพล สร้อยสุวรรณ นายอมรเทพ ศิริแสงชัยกุล ภาคกลาง

37 16p11c0509 แอนตี้ดรักแมน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอุษา สัมมาพันธ์ นายพรต พลสวัสดิ์ นายณัฐพล พรมภักดี   ภาคกลาง

38 16p11c0514 โลกใสไร้ขยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอุษา สัมมาพันธ์ นายสุปรีดา สุธีระเวชช์ นายภาณุเดช ภมรศิริตระกูล นายนัชลัมฐ์ กิจผ่องใส ภาคกลาง

39 16p11c0522 ยักษา ภาคสอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล นายจตุรวิทย์ จันทรศรีวงศ์ นายศิขริน หล้านามวงค์ นายพีรพล อนันตวราศิลป์ ภาคกลาง

40 16p11c0527 เที่ยวทั่วประเทศไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสถิตย์ ประสมพันธ์ นางสาววรรณนิภา เรืองเพ็ชร์ นางสาวพชรพรรณ กิจพิพัฒน์   ภาคกลาง

41 16p11c0532 บ็อง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายวัศพล คนไทย     ภาคกลาง

42 16p11c0533 ท่องเที่ยวทั่วไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสถิตย์ ประสมพันธ์ นางสาวรุจิรา วงศ์เบญจทรัพย์ นายสุทธิภัทร อ่อนปรางค์   ภาคกลาง

43 16p11c0536 เมคานิมอล พัท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายกฤตติณณ์ คล่องวิชา นายรติยา ฟองเอม นายกิตติกานท์ อรสุทธิกุล ภาคกลาง

44 16p11c0537 ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติด้วยเทคโนโลยี HTML5 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์ นายธีรวัฒน์ เพ็ชรน้ำทองวัฒนะ นายวุฒิชัย จุลคณานุศาสตร์ ภาคกลาง

45 16p11c0542 ดี-วอยซ์ : โปรแกรมช่วยร้องเพลง เพื่อพัฒนาเสียงร้อง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล นายภาวัต เลิศอริยศักดิ์ชัย นายธีรชัย แซ่ลี้ นายพีรพัฒน์ นักร้อง ภาคกลาง

46 16p11c0551 มหัศจรรย์เมล็กพันธุ์กู้โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม นายสรวิศ แต้เกษม นายจาตุรงค์ ทองคำ ภาคกลาง

47 16p11c0552 ผจญภัยฝ่ามิติสู้อยุธยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายกิตติมศักดิ์ ในจิต นายธัญญ์ ธรรมเศก นายณัฐกร กาลพัฒน์ นายสมชัย ลีลานิมิต ภาคกลาง

48 16p12c0038 เกมโปรแกรมโพโมโดโร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายเพทาย อัครจริยกุล นายสุรเชษฐ ออเพชร     ภาคกลาง

49 16p12c0056 แอพพลิเคชั่นปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาโดยคอมพิิวเตอร์สำหรับสอนภาษาอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวอรพินท์ อานนท์ธนทรัพย์ นางสาวพัณณิศา เอี่ยมจันทร์ฉาย   ภาคกลาง

50 16p12c0060 กลไกอักษรไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวจิตราภา เสนาขันธ์ นางสาวณัฐริกา กองวิเชียร นางสาวนริดา กองเป็ง นางสาวกัญญาพัชร มาลัย ภาคกลาง

51 16p12c0119 ท่องจักรวาลกับนายไพล็อต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวสุวิมล แขกซอง นายปฐมพงษ์ เชยกลิ่น นางสาวพัชรินทร์ อินเกตุ นางสาวเนตรนภา พันโกฎิ ภาคกลาง

52 16p12c0180 เกมพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายศิริชัย รุจิพัฒนพงศ์ นายประเสริฐขจร เพ็งแช่ม นายธีรศานต์ จันทร์ศิริ นางสาวธีร์จุฑา แก้วทอง ภาคกลาง

53 16p12c0235 ก้าวล้ำสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวสุภิชญา สมบัติ นางสาวฐิติมา พ่วงรอด นางสาวชลธิชา กาพย์แก้ว นางสาววรรณภา เอี่ยมศรี ภาคกลาง

54 16p12c0298 เกษตรกรรมจำลอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข นายสุรศักดิ์ ทับยาง นายณัฏฐภัทร กิจขุนทด นายอนพัทธ์ ตันธุวนิตย์ ภาคกลาง

55 16p12c0300 เกมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการทำงานร่วมของตาและสมอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายมานพ พันธ์โคกกรวด นายพัฒน์ ชีวะพัฒน์ นางสาวศุภานุช มณีเนตร นางสาวชนกนันท์ เหล่างาม ภาคกลาง

56 16p12c0301 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายมานพ พันธ์โคกกรวด นายธนพล พุ่มลำเจียก นายศุภกิตติ์ สุทธิรอด นางสาวพิมพ์นิภา เพชรแท้ ภาคกลาง

57 16p12c0312 ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปานวิทย์ ธุวะนุติ นายศักดิ์สิทธิ์ สว่าง นางสาวณัชกมล ศรีภูมิ   ภาคกลาง

58 16p12c0335 โปรแกรมช่วยฝึกภาษามือ ด้วยเทคโนโลยี Leap Motion โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร เฉลิมสุข นายธนาธร หอมทิพย์ นายวิทวัส รุ่งเรือง นายณัฐวัฒน์ คะเนนิล ภาคกลาง

59 16p12c0337 แอพพลิเคชั่นแบบโต้ตอบสำหรับนิทรรศการโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจตุรนต์ หาญสมบูรณ์ นางสาวทศนันท์ เลาวเลิศ นางสาววรรณศิกา สุขสวัสดิ์   ภาคกลาง

60 16p12c0338 ระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านแอปพลิเคชั่นและตุ๊กตานำทาง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจาตุรนต์ หาญสมบูรณ์ นายศุภณัฐ ศรีจงศิริกุล นางสาววรทัย มินาคม   ภาคกลาง

61 16p12c0345 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์โดยสื่อการเรียนรู้Base 10 Blocks โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปริยากร ปุสวิโร นางสาวกันต์กมล รุจิรานันท์ นางสาวอักษิพร ทวีเกียรติตระกูล   ภาคกลาง

62 16p12c0372 แอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคัดลายมือภาษาไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายณัฐชา เดชดำรง นางสาวอารดา ภู่สัมภวดุลย์ นางสาวจุฑาทิพย์ วันเห่า   ภาคกลาง

63 16p12c0374 ซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายเกรียงไกร ทรัพย์ชิต นายอานันท์ สุระเรืองชัย นางสาวณรัฐวรรณ ตรีเชาว์นนท์ ภาคกลาง

64 16p12c0483 เกมมาหาเศรษฐีสำนวนไทยหรรษาพารวย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายปองพล นิลพฤกษ์ นางสาวอนัญญา เกษแก้ว นางสาวสกุลรัตน์ เดชากร   ภาคกลาง

65 16p12c0484 สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายโกวิท มีบุญ นางสาวปุณยนุช ธันยพรกุล     ภาคกลาง

66 16p12c0520 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายธนวุฒิ อนันต์พิริยะกุล นายปิยะพันธ์ ภูมิศิริวิไล นายธีรวัจน์ อนันต์พิริยะกุล ภาคกลาง

67 16p12c0538 อิงลิชแสนสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายปองพล นิลพฤกษ์ นางสาวฐิติวดี บุญหงษ์ทอง นางสาวสุจิตรา น้อยจินดา   ภาคกลาง

68 16p13c0132 บันทึกชีวิตประจำวันช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุ: แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพแบบพาสซีฟบนอุปกรณ์พกพา และสรุปบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายภาณุพงศ์ เหลืองปทุม นายเสฐียรพงษฺ์ ทองรุน   ภาคกลาง

69 16p13c0181 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาษามือ 3 มิติบนไอโฟนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายจีระศักดิ์ นำประดิษฐ์ นายภูเบศ พัฒนรังษีเลิศ     ภาคกลาง

70 16p13c0211 โปรแกรมอ่านสายรถประจำทางสำหรับผู้มีสายตาเลือนราง บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายเฉลิมเกียรติ สิรชัยรัตน์     ภาคกลาง

71 16p13c0247 ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์และรูปภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางอรฉัตร จิตต์โลภักตร์ นายพงศ์สินธ์ ลำเจียกเทศ นางสาวพัดชา ทรงโฉม   ภาคกลาง

72 16p13c0267 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายณฐพล พันธุวงศ์ นายบารมี อำนาจสูง นายธัชร บุญประสิทธิ์   ภาคกลาง

73 16p13c0275 โปรแกรมฝึกผู้ป่วยที่สูญเสียการทรงตัวบนแท็บเล็ต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายวีรภัทร ปรีชาเดช นายชัยรัตน์ ดวงดี นายศักดิ์สิทธิ์ โล่สุวรรณกุล ภาคกลาง

74 16p13c0288 ระบบติดตามดูแลการกินยาของผู้สูงอายุ ผ่านทางสมาร์ทดีไวซ์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นางสาววนิดา พงศ์สงวนสิน นายณัฐพล จารุลักขณา   ภาคกลาง

75 16p13c0302 ระบบฝึกพูดสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายมานะชัย โต๊ะชูดี นางสาวมนัสสิยาพร อมรเวชเศวตพร     ภาคกลาง

76 16p13c0311 โปรแกรมฝึกการเคลื่อนไหวของแขน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นางสาวจิรวรรธ ตุ้มศรี นางสาวจิตเจียระไน พานิชชาติ นางสาวกัณธิมา เรืองชัยรัศมี ภาคกลาง

77 16p13c0326 โปรแกรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลออทิสติก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายสุรศักดิ์ วาจี นางสาวขวัญฤทัย เต็งแย้ม นายสัญชัย ธนะทรัพย์จินดา ภาคกลาง

78 16p13c0346 อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายสุพจน์ สุขโพธารมณ์ นายชนกันต์ จำนงวิทย์ นายกิตติรัตน์ ฤาชัยสา นายนัตถ์ธสันต์ สินเพ็ง ภาคกลาง

79 16p13c0351 ต่อแสงสุข: ดวงตาแห่งฝูงชนเพื่อคนตาบอด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายรชต ต่อศิริสุข นางสาวณัฐณิชา มณีแสง ปิยะวัฒน์ สาครสุขกิจ ภาคกลาง

80 16p13c0352 จุฬาไดซี่ 2: มุ่งสู่หนังสือเสียงสังเคราะห์อัตโนมัติที่ไร้ความผิดพลาด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายภาณุเมธ เชษฐ์ประยูร นางสาวณัฐวรินทร์ สุวรรณชัย   ภาคกลาง

81 16p13c0355 ศัพท์-ษร-เสียง: เกมจับคู่คำศัพท์แนวใหม่สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นางสาวมณีรัตน์ ว่องเจริญพร นางสาวธันยธร วรารักษพงศ์ นายคุณภัทร รุ่งเรืองเสถียร ภาคกลาง

82 16p13c0361 ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายกฤตภาส ภักดีทศพล นายคณาสิน แย้มนวล นางสาวฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล ภาคกลาง

83 16p13c0466 ระบบรู้จำภาษามือ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมศักดิ์ วลัยรัชต์ นางสาวจุฑาพิชญ์ โสวจัสสตากุล นางสาวชลิดา ธรรมศร   ภาคกลาง

84 16p13c0467 แอพพลิเคชันช่วยในการสื่อสาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการพูด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสนั่น สระแก้ว นายนัทธพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน นายนรุตม์ ชัยวงศ์โรจน์   ภาคกลาง

85 16p13c0494 ระบบการแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นายศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี นายภทร สว่างศรี นายอวยชัย คุณเจริญทรัพย์   ภาคกลาง

86 16p13c0506 การควบคุมรถเข็นคนพิการด้วยคลื่นสมอง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายวรัญญู บูชา นายพันธิน ทองคำ   ภาคกลาง

87 16p13c0545 หูววววววววว น้ำตาล โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ นายปราโมทย์ ธีรเศรษฐมานะกุล นายกรกฎ สิงหะพันธ์ นายชลวรรธ จิรเมธาธร ภาคกลาง

88 16p13c0555 โปรแกรมระบุเม็ดยาบนระบบปฏิบัติการมือถือแอนดรอย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายพีระ ตัณฑสถิตยานนท์ นายพีรดนย์ คำภิระแปง   ภาคกลาง

89 16p14c0048 การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการให้ความเห็นประกอบและคัดกรองการเปลี่ยนแปลงลาดับเบสของมนุษย์สาหรับกระบวนการ Next Generation Sequencing โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายกฤตบุญ ปัญจรัตนากร นางสาวอุบลวรรณ เชาวนะกิจ   ภาคกลาง

90 16p14c0099 แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับติดตามรถรางเชื้อเพลิงเอ็นจีวี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายเด่นดวง ประดับสุวรรณ นายอาทิตย์ นาคปฐม นายพีระพงษ์ ศรีฉลองรัตน์   ภาคกลาง

91 16p14c0198 ซอฟต์แวร์จำลองการกระโดดร่มทางยุทธวิธี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวเสาวลักษณ์ พันธบุตร นายพีรพัทธ์ นันนารารัตน์     ภาคกลาง

92 16p14c0203 การจำแนกช่วงอายุบุคคลจากภาพถ่ายเต็มตัว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายชวิศ ธัญญสัญชัย นายชลิต เจริญศักดิ์   ภาคกลาง

93 16p14c0210 โปรแกรมรู้จำเสียงเพลงไทยด้วยเทคนิค Chord Progression Algorithm โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายกิตติพันธ์ ขันติไตรรัตน์ นายชยพล ประไพพรเลิศ   ภาคกลาง

94 16p14c0217 ระบบตรวจจับโรคนาข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปฏิยุทธ พรามแก้ว นางสาวฐิตาภรณ์ กนกรัตน     ภาคกลาง

95 16p14c0219 ระบบบันทึกภาพเสือแบบเวลาจริงผ่านตัวควบคุมไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายชยธร สิมะเสถียร     ภาคกลาง

96 16p14c0220 ระบบวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหลายฮอปพร้อมการรองรับการระบุตำแหน่งแบบออฟไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นายกวิน ขนบธรรมชัย     ภาคกลาง

97 16p14c0230 โครงการเครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้าพร้อมด้วยกล้องถ่ายทอดสด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายธีรพรรดิ์ วงษ์อัครนนท์     ภาคกลาง

98 16p14c0264 วิเคราะห์ผิวสวยด้วยมือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายปกรณ์ ยุบลโกศล นายเจษฎา เชียงไกรเวช นายภัทราวุธ เมืองโคตร นางสาวปาลรดา สุริยนาคางกูร ภาคกลาง

99 16p14c0265 ระบบวิเคราะห์แคลอรี่จากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายณฐพล พันธุวงศ์ นางสาวณัฐฐา ธรรมชาติ นายกิตติวัฒน์ บูรณะจรรยากุล   ภาคกลาง

100 16p14c0290 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับสร้างแอนิเมชันสามมิติเพื่อจำลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายวสุธาน ตันบุญเฮง นายศิพัฒน์พงษ์ สุวรรณวงศ์     ภาคกลาง

101 16p14c0296 การนำเข้าข้อมูลขอผู้ป่วยด้วยระบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นางสาวพิชญานี บุรีมาศ นายศุภชัย ไม้กลาง   ภาคกลาง

102 16p14c0306 ระบบวิเคราะห์และจำลองการเกิดอุทกภัย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข นายวรุฒ รักษาวงค์ นายวีรพล สุวรรณฉาย นายภัทร ทองปัน ภาคกลาง

103 16p14c0309 ระบบแนะนำ และประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย สังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นายสิรภพ ณ ระนอง นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล ภาคกลาง

104 16p14c0327 ระบบบริหารการประเมินทางประสาทสัมผัส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายชนิตร์นันทน์ คุวากร นายธีระนันท์ โคตรแก้ว   ภาคกลาง

105 16p14c0333 ลงชื่อเข้าชมนิทรรศการด้วย QR CODE โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ นายมูฮัมมัดสุกรี ดือแยอาลี นายประดิพัทธ์ อ้นใจหาญ นายวิฑูรย์ สุขสบาย ภาคกลาง

106 16p14c0348 การพัฒนาระบบรู้จำใบหน้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชาญยุทธ เกตวานันท์ นางสาวโศภิตา ปรีชาอนันตกุล นายเตชวัตร ทังสานันท์ นายปัญญาพล แก้วมณี ภาคกลาง

107 16p14c0353 ห้องนี้ไม่มีความลับ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร เฉลิมสุข นายนพดล คุณชม นางสาวกมลรัตน์ รอดรักษา นายกิตติคุณ เตียเจริญ ภาคกลาง

108 16p14c0356 การพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์สสำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยโปรแกรมจาวา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก นายชัยพิชิต คำพิมพ์ นางสาวชลธร แพรศรี นางสาวกมลพัทธ์ ตาทอง   ภาคกลาง

109 16p14c0359 เว็บแอพพลิเคชัน แสดงผลโมเดลคอมพิวเตอร์กราฟฟิค สามมิติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายโกวิท มีบุญ นายวาสิทธิ์ จริงจิตร     ภาคกลาง

110 16p14c0368 โปรแกรมวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกภาษาไทยโดยใช้การประมวลผลเซนติก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางพรฤดี เนติโสภากุล นายรัฐวุฒิ เลิศสุขศักดา นายอภินันท์ จัตตุพันธ์   ภาคกลาง

111 16p14c0436 อุปกรณ์อ่านแถบตรวจอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายภาคภูมิ สมบูรณ์ นายสุทธิพงษ์ แดงด้วง นายศุภวัฒน์ บุญโต นายศดิศ วัฒนพระยา ภาคกลาง

112 16p14c0496 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คสำหรับองค์กรการศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวมนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ นายฉัตรพล คงอุดม นางสาวศิริภัทร เนตรละคร   ภาคกลาง

113 16p14c0503 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูลด้านมลภาวะทางน้ำด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกฤษฎา บุศรา นางสาวปิยวรรณ วิธูสุวรรณ นายณัฐกร แสงศิลป์ นายพิศลย์ เอื้อชินกุล ภาคกลาง

114 16p14c0508 ระบบการติดตามเด็กเล็ก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอำนาจ ขาวเน นายพีร สุทธิอนันต์ นางสาวปวีนา ไกรวิลาศ   ภาคกลาง

115 16p14c0511 ระบบแนะนำการท่องเที่ยว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นางสาววัจนา ขาวฟ้า นางสาวนันทิกานต์ สรรพวัฒน์ นางสาวธิติรัตน์ ว่องไวชัยมงคล   ภาคกลาง

116 16p14c0515 พิทักษ์พลังงาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข นายพงศธร ธาดาธีรธรรม นางสาวปวีณา มณีเทพ นางสาวพิชชาพร พิพัฒน์พัลลภ ภาคกลาง

117 16p14c0523 โปรแกรมตรวจจับอารมณ์ด้วยใบหน้าและเสียง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวศุภัชยา พวงพรทิพ นางสาวญาดา กาญจน์กนกกุล นายกันตภณ ชลัมพร ภาคกลาง

118 16p14c0524 โลเคส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายมาลิวรรณ บุญพลอย นายโชติวัน วัฒนลาภ นายเกียรติศักดิ์ โตสงคราม นายวีรวิชญ์ เลิศวัฒนาสกุล ภาคกลาง

119 16p14c0529 สแกนลิ้น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสถิตย์ ประสมพันธ์ นายธัชกร เหมือนนุ่ม นายศุภสิน เหลืองทองคำ   ภาคกลาง

120 16p14c0541 เครื่องมือช่วยแปลภาษา โดยใช้หน่วยความจำการแปลและวิธีการทางสถิติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นายธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายธีร์ ศรีทับทิม นายจักริน ชาญปภัชพล   ภาคกลาง

121 16p14c0544 การประมวลผลภาพทางการแพทย์แบบกระจายบนโครงสร้างแบบ Grid โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี นายนนทวัฒน์ คงสุวรรณ์ นายมงคล ฤกษ์พงษ์พันธ์   ภาคกลาง

122 16p15c0209 ระบบควบคุมการทำงานเครือข่ายไร้สายแบบประหยัด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายพิสิษฐ์พงศ์ วิศาลเจริญยิ่ง     ภาคกลาง

123 16p15c0478 ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธ๊รณี อจลากุล นายสวิตต์ ฤกษ์ยินดี นายศุภสัณห์ เชื่องยาง   ภาคกลาง

124 16p15c0535 ระบบการจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งแบบปรับเปลี่ยนได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายธนพล ปิติฉัตร นายณัฐภัทร เลาหระวี ภาคกลาง

125 16p15c0540 คลาวด์สเกลเลอร์: การขยายระบบอัตโนมัติสำหรับอาปาเช่คลาวด์สแตก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ นายวิศรุต มงคลฟัก นายเทิดศักดิ์ ประสงค์อมรชัย   ภาคกลาง

126 16p15c0543 ชานเรือน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ นายรัฐนันท์ ธนประกอบ นายจิรายุส เจียรภักดี นายปิยะวัฒน์ อร่ามศรี ภาคกลาง

127 16p21c0006 หันหาธรรม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางเขมิกา ภาคเกษี นางสาวกาญจนา ฉ่ำเสาวรส นางสาวปัทมาวดี ทองคำ นางสาวปดิวรัดา กลิ่นขจร ภาคกลาง

128 16p21c0007 ไอยราแห่งสยาม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางเขมิกา ภาคเกษี นายจิรายุทธ ไทพิทักษ์ นางสาวสุนิตา ยาดี นางสาวศรสวรรค์ บุญวัฒน์ ภาคกลาง

129 16p21c0012 พิทักษ์ป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางเขมิกา ภาคเกษี นายธนากร พูดจา นายยุทธชัย กว้างขวาง นายจิณณะ ปานทอง ภาคกลาง

130 16p21c0090 สงครามอวกาศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวภัทธิรา กลิ่นหอม นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์มหา นางสาวสุพัตรา แก้วแดง นายปานเทพ ฉิมพาลี ภาคกลาง

131 16p21c0100 ผจญภัยโลกผลไม้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวภัทธิรา กลิ่นหอม นายนายพิเชฐ ศรียา นายนายพลวัฒน์ ช่างเก็บ นายธนาธิป เทพสุวรรณ ภาคกลาง

132 16p21c0113 สงครามไวรัสล้างโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี นางสาวมาริษา อัมราช นายกฤตย์ นิลคงศักดิ์ นายอัครวัฒน์ เกษร นายสุทธิเกียรตื เกลี้ยงขาว ภาคกลาง

133 16p21c0115 สงครามรีไซเคิล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี นางสาวมาริษา อัมราช นายณัฐวุฒิ พงษ์ชัยอัศวิน นายภาธร ดาวแจ้ง อัครพล ทรงแสงทอง ภาคกลาง

134 16p21c0122 อิงลิช วี แคน ภาษาอังกฤษที่เราก็ทำได้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวสุวิมล แขกซอง นายกฤษณะ อาดำ นายอัมรินทร์ อยู่เอี่ยม นายชัยฤทธิ์ บดีรัฐ ภาคกลาง

135 16p21c0145 เที่ยวทั่วไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนถัทร ประทีปทอง     ภาคกลาง

136 16p21c0146 ท้าสมอง ประลองควิซ ออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายชวิน หนิ้ววิยะวงค์     ภาคกลาง

137 16p21c0153 นักสืบมัธยม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายศิวกร รังสิโย นางสาวอัยรดา สายพิมพ์ กนกวรรณ ชมแพ ภาคกลาง

138 16p21c0189 ไฟนัล เบลด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายวัชรพัฐ คุปตัษเฐียร ด.ช.ณภัทร กุลฤชากร   ภาคกลาง

139 16p21c0340 ตีล้อไปกับไก่คุง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวณัฐรดา ฉัตรฤทธิชัยกุล นางสาวขัตติยา ระติสุนทร ด.ญ.นันทนัช สกาวุฒานุเดช ภาคกลาง

140 16p21c0341 บุญอิ่ม ริมรั้ว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวณัฏฐกมล สุกิจจาคามิน นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป ภาคกลาง

141 16p21c0379 ผมจะช่วยคุณตลอดไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวเรณู วรรณสิงห์ นายอลงกรณ์ บุญสวัสดิ์ นายพงศกร นาคมงคล นายณพนันท์ ยิ้มแย้ม ภาคกลาง

142 16p21c0381 อัศวินบางกอก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายสรวิศิษฎ์ อัศวภัทรากร นายเจษฎากร พงษ์พานิช นายปฏิภาณ วงษ์เจริญ ภาคกลาง

143 16p21c0470 เกมเขาวงกต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูรย์ ปัทมวิภาค นายพิสิษฐ์ ศรีจันทร์ นางสาวกานต์สิรี ปิตานุวัตร นางสาวสุมัญชรี ซุ่ยรักษา ภาคกลาง

144 16p21c0474 โลกสวยด้วยมือฉัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ด.ช.เขมรัฐ บุณยะผลึก ด.ช.ยงยุธา คูณาภินันท์ ด.ช.ปพนธีร์ กิตติโณกรณ์ ภาคกลาง

145 16p22c0053 โปรแกรมพัฒนาทักษะการพูดสำหรับผู้ที่มีความบกพ่องทางการได้ยิน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวณชมน สิริจันทกุล นางสาวศรุดา วิศาลสิงห์ นางสาวสุภชา สว่างสุภากุล ภาคกลาง

146 16p22c0148 เคมีสุดขั้ว รั่วสุดขีด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวญาณิศา ศุภานุศาสตร์ นายจิรายุทธ สีหาบุตร นายวุฒิชัย ผิวอ่ำ ภาคกลาง

147 16p22c0150 คำถามท้าทดลอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสโรชา วันศุกร์     ภาคกลาง

148 16p22c0157 โรคร้ายและภัยเงียบ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวภัทธิรา กลิ่นหอม นางสาวนงนภัส ขันปัญญา นายบงกช สนธิกร   ภาคกลาง

149 16p22c0158 รู้เขา รู้เรา ก้าวไปด้วยกัน สู่ฝันประชาคมอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวภัทธิรา กลิ่นหอม นางสาวจิดาภา ปราระกานนท์ นางสาววรรณพร ดวงสุวรรณ์   ภาคกลาง

150 16p22c0159 รัฐธรรมนูญฉบับการ์ตูน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางเขมิกา ภาคเกษี นายธนพัฒน์ ปิ่นสกุล นายอดิศักดิ์ ใจจันตา   ภาคกลาง

151 16p22c0178 อุณรุทร้อยเรื่อง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายสิทธิโชค นาคะเสนีย์ นางสาวเจนจิรา ชูวงษ์ นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมมงคล ภาคกลาง

152 16p22c0226 สัตว์หรรษา ผ่าแล้วรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายสุรเกียรติ ทรัพย์โฉม นางสาวอัญชรี กลั่นความดี นางสาวพิชญาภา วรพุฒ ภาคกลาง

153 16p22c0243 ภาวะเรือนกระจก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายอรรถชัย รักษ์วงศ์ นายณัฐวุฒิ อ่อนเปรี้ยว นายธันวา ปานิตพลกัง ภาคกลาง

154 16p22c0244 เก่ากึ๊กที่บิดแรง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ นายอนันต์วัฒน์ ชุตินธรารักษ์ นางสาวเบญจวรรณ อินทนา นางสาวหทัยชนก จิ๋วสวัสดิ์ นายทัตพงศ์ ภาคลาภ ภาคกลาง

155 16p22c0245 มหัศจรรย์ผลไม้ไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายอภิวัฒน์ ตรีสูน นายปัญญวิชญ์ บัวเจริญธาราเวช นายณัฐพล บุนนาค ภาคกลาง

156 16p22c0248 การกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นางสาวสกาวเดือน เข็มนาค นางสาวรัญชิดา วุฒินันท์ นางสาวผัลย์สุภา เปลี่ยนสันเทียะ ภาคกลาง

157 16p22c0250 รู้ทันโรคเส้นเลือดฝอย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นางสาวกัลย์สุดา สมศิลาเดชาวัฒน์ นายคณิน ไชยบุตร นางพรมรีย์ สัตย์ซื่อ ภาคกลาง

158 16p22c0252 ตะลอน 4 ภาค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายวทัญญู ขวัญกิจวาณิจย์ นางสาวเสาวลักษณ์ หงษ์สอง นางสาวอลิศา นาสินเพิ่ม ภาคกลาง

159 16p22c0256 ขออภัย!มือใหม่หัดขับ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ ตางาม นายรชพล นาคโชติ   ภาคกลาง

160 16p22c0258 ปริศนา"อี.โคไล โอ104" สายพันธุ์มรณะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสน์ น้อยลา นางสาวณัฐปวีย์ แซ่เตียว นางสาวฉัตรนภา บุญเต็ม นายอภิสิทธิ์ แซ่ส่ง ภาคกลาง

161 16p22c0268 ควันบุหรี่มือสอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวรัตนาภรณ์ ใสหมี นางสาวภัทรชล ปรีชากุลดำรง นายนนทพัทธ์ เมืองสถิตย์ นายอนุรักษ์ นุชทองม่วง ภาคกลาง

162 16p22c0274 ยาสามัญประจำบ้าน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวสุภิชญา สมบัติ นางสาวทิพย์มณี เจริญยิ่ง นางสาวอภัสนันท์ นันทะชาติ นางสาววัชราภรณ์ จันทร์ชิรัตน์ ภาคกลาง

163 16p22c0284 เกมพัฒนาทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายธีรกาญจน์ ปกรช์ สันโส นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นางสาวภิญญพร เอี่ยมมงคล   ภาคกลาง

164 16p22c0321 มนุษย์ระวังนะเว้ย ! โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ นายอนันต์วัฒน์ ชุตินธรารักษ์ นายอรัญชัย เฉลียวพงษ์ นายณัฐพงษ์ รุ่งแก้ว นายพิสิฐ จึงเจริญพรเดช ภาคกลาง

165 16p22c0343 นายซอมบี้กับเคมีที่รัก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร ด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง

166 16p22c0347 ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ๊ค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ นางสาวพัชรินทร์ รัศมีธงชัย นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ ภาคกลาง

167 16p22c0369 เกมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กออทิสติก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาววริษฐากรณ์ เกษแก้ว นายภูรินท์ วิสุทธิพงศ์ นางสาวปวริศา ชุณหบัณฑิต ภาคกลาง

168 16p22c0383 *พลังงานนิวเคลียร์* โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นางสาวกมลวรรณ จันทศรี นางสาวกฤติยาภรณ์ วงศ์เสนา นางสาวสุภาวดี เก่งกลางดอน ภาคกลาง

169 16p22c0409 คำศัพท์กับอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นางสาวจณิสตา พันเอก นางสาวเพ็ญนภา ทองกิ่ง นางสาวกชกร เพชรหวา ภาคกลาง

170 16p22c0415 สมอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นางสาวกัญญศิริ บุญเชิญ นายศาสตรา กิริยางาม นายรัชพล คำภาษา ภาคกลาง

171 16p22c0417 *สเต็มเซลล์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายฉัตรตรา พิพัฒพงศา นายชิษณุ เชิดชู นายอาทร ชาดา ภาคกลาง

172 16p22c0422 *โรคธาลัสซีเมีย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายวรวัชร นิลอ่อน นางสาวธัญชนก เกิดแก้ว นางสาวภาวิไล สุวรรณภูมิ ภาคกลาง

173 16p22c0423 มหัศจรรย์โลกแห่งความรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายอรรถวิทย์ พาหาร นายศักดา ศรีอ่อนทอง นางสาวจุฑามาศ ภู่ทอง ภาคกลาง

174 16p22c0437 วุ้นว่านหางจระเข้ชะลอการเกิดเชื้อราในผลไม้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ น้อยลา นายฉัตรมงคล สุวรรณยุติ นายอรร๔พล ธานินพงศ์ นายประณัฐ พงษ์รูป ภาคกลาง

175 16p22c0472 กาษาจีนเบื้องต้น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวธัญญารัตน์ แท่นหิน นางสาวดารัตน์ พึ่งโพธิ์สภ   ภาคกลาง

176 16p22c0498 1 วันหรรษาภาษาอังกฤษ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายพิชญะ สุนทนเมฆินทร์     ภาคกลาง

177 16p22c0549 สื่อเพื่อฝึกการสะกดคำภาษาไทยที่มักเขียนผิด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นางสาวกฤษณา ขาวละเอียด นายสาธิต มั่งมี นายไพฑูรย์ สำเนียงเพราะ ภาคกลาง

178 16p23c0047 เพียร: ชีวิตนักเรียน ไม่ง่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นางสาวนริศา ดินแผ่น   ภาคกลาง

179 16p23c0054 โปรแกรมกลองเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายพศิน จิรัฐิติชีพ นายปุญญพัฒน์ ศรีสุริยสวัสดิ์ นายปารณัท รัตนธรรมสกุล ภาคกลาง

180 16p23c0147 แฟ้มโรงเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์     ภาคกลาง

181 16p23c0188 คู่หูร้านโชว์ห่วย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี ด.ช.ธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ ด.ช.จตุริทธิ์ ปานพูนทรัพย์   ภาคกลาง

182 16p23c0257 ต่อความคิดติดเรื่องราว เวอร์ชั่น 2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายนายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายนายธนพล อินอุไร     ภาคกลาง

183 16p23c0261 ระบบการดูแลและเฝ้าติดตามนักเรียนโดยใช้ Google Map โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวณัฎญาพร ชื่นมัจฉา นางสาวอินทุอร ไพศาลธรรม นางสาวนิสากร สิงห์วิไล นางสาวรัตนมณี ศิริเจริญจรรยา ภาคกลาง

184 16p23c0458 โปรแกรมบริหารอัตราการเต้นของหัวใจในการออกกำลังกาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวจิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นางสาวฐิตารีย์ ตันประเสริฐ ด.ญ.ธีราพร ตันประเสริฐ   ภาคกลาง

185 16p31c0028 โปรแกรม อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการนำทัวร์ผ่านพิกัดที่ตั้งด้วยโลกเสมือนจริง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ผ่านกรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ Mobile Application มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายนครินทร์ สงวนโสม นายณพพงษ์ โกมลสุบิน นางสาวสุนิษา พิพัฒนางกูล ภาคกลาง

186 16p31c0033 ระบบจัดการสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการวินโดว์โฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายเพทาย อัครจริยกุล นางสาวชมพูนุท ศรสำราญ     ภาคกลาง

187 16p31c0037 ระบบบริหารร้านบุฟเฟต์ออนไลน์ Mobile Application มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายเพทาย อัครจริยะกุล นายสรายุทธ ยี่อิน     ภาคกลาง

188 16p31c0039 ผลไม้ออนไลน์ Mobile Application มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายเพทาย อัครจริยะกุล นายพัทธพงศ์ ประเทืองโอฬาร     ภาคกลาง

189 16p31c0191 โปรแกรมประยุกต์หยูกยาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย นายธีรภัทร ประภากรมโน นายฐนภัทร ไตรปกรณ์กุศล   ภาคกลาง

190 16p31c0205 ระบบตรวจดูสถานะและควบคุมอาคารสถานที่ผ่านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนสมาร์ทโฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นางสาวกฤตา ปัทมสิริวัฒน์     ภาคกลาง

191 16p31c0263 ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยแอนดรอยด์แท็บเล็ต Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายปิติ กฤตยานุกูล     ภาคกลาง

192 16p31c0277 การควบคุมเว็บมีเดียด้วยใบหน้า Mobile Application วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจงเจริญ แจ้งมาก นางสาวนิสากร อ่องละออ นางสาวณัฐชา หวังพิทักษ์ นางสาวสาวิตรี ศิริอัมพร ภาคกลาง

193 16p31c0278 การเรียนรู้ภาษาอาเซียน Mobile Application วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจงเจริญ แจ้งมาก นางสาวสุพิชญา ทองเริ่ม นางสาวกนกวรรณ สุวรรณยุติ นางสาวระชา เทียนระย้า ภาคกลาง

194 16p31c0281 โปรแกรมติดตามเพื่อนในเครือข่ายโทรศัพท์ Mobile Application วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจงเจริญ แจ้งมาก นายมานะ หอมนาน นายภานุวัช บุตรดี นางสาวนวลนภา กลิ่นกลาย ภาคกลาง

195 16p31c0283 ระบบสำรวจสถานที่สำคัญรอบ BTS โดยใช้ AR Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นายศักรินทร์ เลาหวิจิตร นายภาณุพงษ์ ระติเดช นางสาวดรุณพิชญ์ ฤทธิ์ลือไกล ภาคกลาง

196 16p31c0287 ระบบจัดการตารางเวลาบนแอนดรอยด์ Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นายเจษฎา ตาลาวนิช นายวสุ สังวราภรณ์ นางสาวสุรีพร เสริมวิวัฒน์วงศ์ ภาคกลาง

197 16p31c0291 ระบบแนะนำการเผาผลาญแคลอรี่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นางสาวศศิธร เทพสุวรรณ นายศุภชัย ขุนเจ๋ง นางสาวสุณิสา นวลศรี ภาคกลาง

198 16p31c0297 บันทึกการตั้งครรภ์ของฉัน Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวกฤดาภัทร สีหารี นางสาวทิพยรัตน์ เลิศรัตนศาสตร์ นางสาวณัฐมน สีดี   ภาคกลาง

199 16p31c0303 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเพื่อนักเดินทางและการท่องเที่ยว Mobile Application มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร เฉลิมสุข นายธนิตศักดิ์ อรัญศักดิ์ชัย นายธนัท ส่งศรี นายปิยะพงษ์ พุทธประมวล ภาคกลาง

200 16p31c0308 แอพพลิเคชันสำหรับการเดินทางโดยรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครโดยใช้วินโดวส์โฟน Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นางสาวเพชร จารุจุฑารัตน์ นายมานิต กรรนิกา นายสิขเรศ นิติปิยะสวัสดิ์ ภาคกลาง

201 16p31c0324 ศูนย์ให้บริการแท็กซี่ออนไลน์ Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นางสาวอรศิริ ศิลาสัย นายภาณุพงศ์ เกื้อสกุล นายเศรษฐา เลิศดารารัศมี นายพิธภัณฑ์ ศรีวะรมย์ ภาคกลาง

202 16p31c0332 เกมค้นศัพท์มหัศจรรย์ Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายวรยุทธ ชินวันทนานนท์ นายวัตรนันท์ บูรณะภักดี นายวีระเดช ไชยสุข ภาคกลาง

203 16p31c0339 แอพพลิเคชันแนะนำแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศตรงใจผู้ใช้บนมือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกฤษณะ ไวยมัย นายศุภชัย กันสถิตย์ นายณัฐวุฒิ คุณาธินันท์   ภาคกลาง

204 16p31c0342 ระบบความปลอดภัยรถยนต์โดยใช้สมาร์ทโฟน Mobile Application วิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก นายชัยพิชิต คำพิมพ์ นายสุรเชษฐ์ มังษะชาติ นายธนาคาร จันทะวงศ์ นายศรัณยู ม่วงทัด ภาคกลาง

205 16p31c0349 เรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ทโฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางนุชนาถ สัตย์วินิจ นายเอกพล แก้วกนก นายณัฐกฤต กิตติศุภผดุง   ภาคกลาง

206 16p31c0357 MomoMe ค้นหาลักษณะสุนัขตามราศีด้วยเทคโนโลยีคัดเลือกเสมือนจริงและส่งข้อมูลด้วย NFC Mobile Application มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายปิยะ วราบุญทวีสุข นายภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์ นางสาวฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล   ภาคกลาง

207 16p31c0362 Zoo Quest: Mission-Oriented Guide and Planning App of Dusit Zoo Mobile Application มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวจันทร์จิรา วัฒนา     ภาคกลาง

208 16p31c0373 ระบบแนะนำและช่วยสั่งอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย Mobile Application มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวมนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ นายคชภัค ย่อมเจริญ นายรหัท ศรีสนั่น นายศรวัณ โพบาย ภาคกลาง

209 16p31c0445 แอพพลิเคชั่นสำหรับการติดตามบนแผนที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ๋ นายกษิดิศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา นางสาวเบญจมาศ พิทยาพฤกษ์   ภาคกลาง

210 16p31c0447 แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือการเรียนการสอน Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายKurt T. Rudahl นายสิทธิพร หวังลาวัลย์     ภาคกลาง

211 16p31c0455 ซอฟต์แวร์เพื่อการร่วมงานสำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธนา หงษ์สุวรรณ นางสาวกนกพร ตันประเสริฐ นางสาวเฉลิมขวัญ ณะศรีธะ   ภาคกลาง

212 16p31c0497 ครีโป้ : แอพพลิเคชั่นแนะนำโปรโมชั่นสำหรับบัตรเครดิตบนมือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวมนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ นายนนทนันท์ สุดลาภา นางสาววัชรี เพ็ญงามดี   ภาคกลาง

213 16p31c0499 ตู้เย็น; แอพพลิเคชันบริหารจัดการตู้เย็นอัจฉริยะ Mobile Application มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวมนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ นางสาวพิชญ์นรี ตั้งวิมลตระกูล นางสาวชุติมณฑน์ ไชโย   ภาคกลาง

214 16p31c0502 โฟโต้กราฟ : แอพพลิเคชันสำหรับค้นหารูปภาพบนเฟสบุคโดยใช้รูปภาพ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกฤษณะ ไวยมัย นายธีรพงศ์ ลีลาปิยวัฒน์ นางสาวณัชชา สมประเสริฐสุข   ภาคกลาง

215 16p31c0504 ขับ หลับ ปลอดภัย Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายธวัช อึ้งรัตนอมรกุล นายอนันต์ รุจิชานันทกุล นายณัฐนันท์ สุวรรณคีรี ภาคกลาง

216 16p31c0505 คลังข้อมูลบนคลาวด์สำหรับสถานศึกษา: พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานบนมือถือและพัฒนาเอพีไอสำหรับการเชื่อมต่อระบบ Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นางสาวสุวพิชญ์ บัวบุตร นายสิงหนาท เริงโอสถ นายสาธิน เติมสกลธนกิจ ภาคกลาง

217 16p31c0513 ระบบการจัดการสำหรับธุรกิจร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ นายอนุชา อ่อนละออ นายกิตติทัต อุปพงศ์   ภาคกลาง

218 16p31c0516 ระบบ "ฉลาดซื้อ!!" Mobile Application มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นางสาวศศิพร อุษณวศิน นายธนวิทย์ ขันตี นางสาวสวรรยา เติมทองไชย   ภาคกลาง

219 16p31c0518 ผู้จัดการสุขภาพส่วนตัว Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจาตุรนต์ หาญสมบูรณ์ นายบรมศักดิ์ เพฑวณิช นายปิยวัฒน์ ธรรมภิบาล   ภาคกลาง

220 16p31c0528 พ้องคำศัพท์จับใจ Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นางสาววนิดา ลิยงค์ นางสาวไอลดา ภูลายยาว   ภาคกลาง

221 16p32c0142 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวอังศุมาลี สุทธภักติ นายณัฐ อนันตลาโภชัย นายรัฐพล หอกกิ่ง ภาคกลาง

222 16p32c0144 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ การวิเคราะห์ลักษณะกราฟความถี่ BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นายธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ นายโยธิน แก้วอร่ามศรี นายภูดิท จึงเจริญ ภาคกลาง

223 16p32c0214 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการรู้จำ BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล     ภาคกลาง

224 16p32c0468 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้การวิเคราะห์ทางโครงสร้างผ่านลักษณะเส้นโค้ง BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายอภิวัฒน์ ดิษฐาพร     ภาคกลาง

225 16p41c0133 โปรแกรมมิ่งคิดสนุก สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   นายวศิน ภิรมย์     ภาคกลาง

226 16p41c0550 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนปทุมวิไล   นางสาวพรรณิภา กิจเอก นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์   ภาคกลาง