ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 16p11e0003 ชะตาป่วน สัตว์บ๊อง มหาภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายศักดา ทองแดง นายปราโมทย์ โน๊ตสุภา นายชูศักดิ์ ตัน ภาคตะวันออก

2 16p11e0004 นักล่าปราสาทพิศวง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายเมธี โรจนพร นายเสฎฐวุฒิ ศรีวิลัย นางสาวกมลกาญจน์ สัตยาชัย ภาคตะวันออก

3 16p11e0024 ระบบแสดงเส้นทางการเล่นพูล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นางสาวศิริภาวรรณ ส่งเสริม นางสาววิริยา เฉลิมกิจพานิชย์ นายพงศธร เหมือนส้ม ภาคตะวันออก

4 16p11e0026 การจำลองการทดลองปฏิบัติการเคมีลงบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นางสาวนัฏภรณ์ ฉันทเตยานนท์ นายชัยมงคล ปณวสี นายธนาจิตร เพชสนั่น ภาคตะวันออก

5 16p11e0028 เกมเข้าจังหวะจากการวิเคราะห์เพลง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายปุณณะ ยศปัญญา นายปฏิพล เสนเกลี้ยง นายชัชชม จุฬาดิลก   ภาคตะวันออก

6 16p11e0037 อารมณ์ดีเว็บแอปพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นางสาวรัตน์ติภรณ์ เภาเกิด นางสาวภัทรา อยู่ในธรรม   ภาคตะวันออก

7 16p11e0040 เกาะมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายปุณณะ ยศปัญญา นายธีรวิทย์ นิธิอุทัย นายอภิรักษ์ มากอยู่ดี   ภาคตะวันออก

8 16p11e0048 สัตว์แสนซนกับคนเถื่อน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายปุณณะ ยศปัญญา นายธนายุทธ ลืมนัด นายสิรภพ สิทธิเดช   ภาคตะวันออก

9 16p11e0049 โปรแกรมหาคอร์ดเพลงจากเสียงดนตรี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายปุณณะ ยศปัญญา นายภวินท์ ภัทราวุธ     ภาคตะวันออก

10 16p11e0051 ระบบแสดงผลด้วยแกนหมุน แอล อี ดี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายธนิตพงศ์ สิริโสภณวัฒนกุล นายปฏิพล หมายสำราญ นายธนกิจ วิปวัฒนานนท์ ภาคตะวันออก

11 16p11e0092 พระมหาชนกผจญภัยโพ้นทะเล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นายพรพิพัฒน์ หงษ์ไทย นางสาวอาธิกา แก้วกล้า นายชัชชัย สุขมาก นายวีรพันธ์ แก้วทรัพย์ ภาคตะวันออก

12 16p11e0116 ระบบแนะนำเครื่องสำอาง โดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวกมลวรรณ ศรีเวียง     ภาคตะวันออก

13 16p11e0122 สงครามคู่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี นายปรัชญา ใจสุทธิ นายชุติพนธ์ บำรุงจิตต์ นายณัชพล สุรรัตนากร นายวันชนะ เหลืองดำรงค์ชัย ภาคตะวันออก

14 16p11e0128 เกมส์ทามาก็อตจิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายอนันต์ บรรหารสกุล นางสาวณิชากร มธุรวงษดิษฐ์ นางสาวอาริษา ช่วยโพธิ์กลาง   ภาคตะวันออก

15 16p12e0021 สื่อมัลติมิเดียเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายอานนท์ พ้องพานพงศ์ นายธนวัต ปรีชาสิทธิคุณ   ภาคตะวันออก

16 16p12e0022 ระบบจัดการการเรียนการสอน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์ นายศุภวิทย์ ธนิตกุลสาส์น นายปฏิพล สาคร ภาคตะวันออก

17 16p12e0039 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างบนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ นายศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาศิริกุล   ภาคตะวันออก

18 16p12e0057 สื่อมัลติมีเดีย 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายศุภฤกษ์ สอาด นางสาวกมลลักษณ์ พุทธสาร นายวุฒิไกร มายะการ ภาคตะวันออก

19 16p12e0077 พ่อขุนของสุโขทัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายธนกรณ์ หินหาด หินหาด นางสาวจินตนา มณีการ นางสาวจุฑามาศ มหัทธนานนท์ ภาคตะวันออก

20 16p12e0091 สื่อมัลติมีเดียวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายวิศรุต เลิศทรัพย์มหาศาล นางสาวลัดดา จันทร์เกตุ นางสาววาสนา หนูทอง ภาคตะวันออก

21 16p12e0119 สื่อการเรียนรู้อิสลามศึกษา ต้นไม้แห่งสันติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุชเกษม นางสาวกุสุมา มะลูลีม นายแดนชัย โสภา นายโอรส อุทา ภาคตะวันออก

22 16p12e0132 โปรแกรมสำหรับการกระตุ้นและดูแลการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นางสาวณัฐนรี แฟงคล้าย นางสาววรรณวิสา แดงกระสัน นางสาวกชนิภา จิตตรีพล ภาคตะวันออก

23 16p12e0137 สนุกไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายวัชระ ฮ่องกิ้ม นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ   ภาคตะวันออก

24 16p12e0138 ระบบสารสนเทศเพื่อการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายธาม แก้วสนธิ     ภาคตะวันออก

25 16p12e0139 โปรแกรมฝึกอ่านคำภาษาไทยที่มักอ่านผิด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ นายสงกรานต์ จันทศรี นางสาวอริสา แก้วดี นางสาวสมพิศ บุญมาก ภาคตะวันออก

26 16p13e0079 ระบบเฝ้าระวังการหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับโดยใช้การตรวจวัดอัตราลมหายใจ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ นางสาวชลธิดา สาละวันดี นายสุรสิทธิ์ กุลทอง นายปิยะพงษ์ ศรีประชัย ภาคตะวันออก

27 16p13e0146 บ้านน่าอยู่สำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายเชาวลิต ขันคำ นายสมร ศรีปราลาด นางสาวบรรณรัตน์ พยัคเกษม นายชูเดช บัวเรือง ภาคตะวันออก

28 16p14e0025 ระบบช่วยตัดสินใจในการซื้อขายหุ้น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายวรพล เทพาพิทักษ์ นายณพล ใจแปง นายฤทธิกร บุญทวีกุลสวัสดิ์ ภาคตะวันออก

29 16p14e0027 เครื่องผสมน้ำผลไม้อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นางสาวธนิดา ปัญจะ นายธนวัฒ เลิศอนันต์   ภาคตะวันออก

30 16p14e0030 เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายวนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์ นายปิยวัฒน์ ไล้สุวรรณ   ภาคตะวันออก

31 16p14e0033 ดูแลกล้วยไม้ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณัฐพล มนทกานติ นายวรรธนันท์ ไชยทอง นายธริตม์ มัททวัง ภาคตะวันออก

32 16p14e0035 เครื่องฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ นายรัฐภูมิ รอดปั้น นายณภัทร บดิการ ภาคตะวันออก

33 16p14e0036 แอปพลิเคชันเพื่อการโฆษณาบนระบบปฏิบัติการ iOS โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท นางสาวปุณยาพร น้อยกาญจนะ นายจิราวุฒิ เชาวน์สกุล   ภาคตะวันออก

34 16p14e0038 ควบคุมหลอดไฟแอลอีดีผ่านสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสุขรุ่งเรือง นายอนุ ศักดิ์พิบาล   ภาคตะวันออก

35 16p14e0042 โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์โดยถุงมืออินฟราเรดและวีโมท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ นายนวพงศ์ ศิริสรรพ นายพิเชษฐ์ ฉิมท้วม   ภาคตะวันออก

36 16p14e0043 ควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายธนกร สุขประเสริฐ นายขรรค์ชัย ยอดสวัสดิ์ นางสาวธมลวรรณ อินทนา ภาคตะวันออก

37 16p14e0044 แอพพลิเคชันสำหรับการควบคุมวินโดว์โดยใช้ไคเนค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ นายธีนาถ สุขป้อม นางสาววลัยพร พุกผาสุข   ภาคตะวันออก

38 16p14e0047 อุปกรณ์ตรวจวัดความลึกและความเร็วการไหลของน้ำในแหล่งน้ำ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายภานุกร อุสุพานิชย์ นายกอบชัย อุตอามาตย์   ภาคตะวันออก

39 16p14e0050 โปรแกรมสร้างแผนที่จากวีดีโอ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นางสาวกุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์ นางสาวอิสราภรณ์ รัตนาสิทธิ์   ภาคตะวันออก

40 16p14e0053 ตู้ช่วยเลี้ยงปลาอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นางสาวสุรอยญา วงษ์สลาม นางสาวจุฑาภัทร อนันทยานนท์   ภาคตะวันออก

41 16p14e0055 รถเมล์อยู่ไหน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายปฐวี สรรค์ชล นายชัยวัฏ ปั้นศักดิ์ นางสาวอัญชลี ขาวโรย ภาคตะวันออก

42 16p14e0056 ระบบสั่งล็อค–ปลดล็อคผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายธงไชย เจนวีรวัฒน์ นายทวีศักดิ์ เพ็ญโภคัย นางสาวอรรณิษา ฮามิ ภาคตะวันออก

43 16p14e0059 ระบบติดตามและเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นางสาวกชพร ปรารมภ์ นางสาวษมาภรณ์ ปฏิยัตต์โยธิน   ภาคตะวันออก

44 16p14e0061 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ นายอภิภู เหล่าสินชัย นายวรรณศักดิ์ เบาะแสร์   ภาคตะวันออก

45 16p14e0062 เลเซอร์ระบุตำแหน่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นางสาวศศิวิมล ศิริตันหนึง นางสาวธนัญชพร ฤทธินอก   ภาคตะวันออก

46 16p14e0063 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายชินอัมราวัฏ ศรีบรรณสาร นางสาวพัชรียา กุลทา นายศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร ภาคตะวันออก

47 16p14e0064 หุ่นยนต์สำรวจท่อ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายพิชยะ อมรชีวศิลปกุล นายธนดล เพ็ชรฉกรรจ์   ภาคตะวันออก

48 16p14e0078 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับอุปกรณ์ค้นหาปลา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายบุณยทัต อินสว่าง นายนฤพนธ์ ธัญญกิจ   ภาคตะวันออก

49 16p14e0083 หุ่นยนต์สำรวจท่อปรับอากาศ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายพุฒิพงศ์ ขุนทรง นายพีระพล พัดเถื่อน นายอธิศ เปี่ยมบัณฑิต นายพีระพันธ์ พัดเถื่อน ภาคตะวันออก

50 16p14e0104 ระบบแนะนำการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยใช้เทคนิคของ Dataminning โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวจีรพร สวัสดิรักษาสิทธิ์ นางสาวชนิสรา ศรีสมุทร   ภาคตะวันออก

51 16p14e0130 ขั้นตอนวิธีการกรองข้อมูลโดยเนื้อหาและการกรองร่วมสำหรับระบบแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยพิจารณาตามลักษณะ ความชอบส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ นางสาววณิชา ปิ่นมณี นางสาวธันยพร สามเสน ภาคตะวันออก

52 16p14e0131 โปรแกรมประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นางสาวปาริชาติ พ่อค้า นางสาวรัคนวลี วงศ์เทียมใจ นางสาวณัฐชยา สุขุมาลพันธ์ ภาคตะวันออก

53 16p14e0133 โปรแกรมสำหรับค้นคืนภาพลายไทยด้วยวิธีการค้นคืนภาพด้วยเนื้อหาภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ นางสาวเจนจิรา คงมาก นายณฐกร ธนเศรษฐ นางสาวปณมน เตชะวัฒนวรรณา ภาคตะวันออก

54 16p14e0136 ระบบจัดการการตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายวันปิติ ทั้งวัชรพงศ์ นายธีรวัต เนตรปิยะฉัตร นางสาวนฤมล รัตนปริยานุช ภาคตะวันออก

55 16p14e0141 การประมาณพื้นที่วัตถุด้วยอุปกรณ์มือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายเอกพิภพ โคตรภูมี     ภาคตะวันออก

56 16p14e0147 ระบบตรวจจับควันพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ระยะไกลด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายอนุชาติ ตาพยุง นายอนันตชัย บินอุหมัด นายสุเมธ คะสุระ ภาคตะวันออก

57 16p14e0151 อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายกันตพงศ์ ภิญโญ นางสาวศุภนาถ ทองเต็ม นายศิริวัฒน์ แสงบัลลังค์ ภาคตะวันออก

58 16p15e0002 บ้านอัตโนมัติและระบบป้องกันภัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวีรพันธ์ อิศวโสภณ นายธนพร ผลเจริญ     ภาคตะวันออก

59 16p15e0023 การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางเฉพาะบุคคล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินฉ่ำ นางสาววิชชุดา ชอบชื่นชม นางสาวรตา วรมังครัตน์   ภาคตะวันออก

60 16p15e0034 เว็บสำหรับพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวิศวัชร์ อัศวะเมนะกุล นายปิยะรัตน์ สุขทนารักษ์ นายพรภวิษย์ สุขโภคี วัชภัทร จริตธรรม ภาคตะวันออก

61 16p15e0076 กล่องมีเดียร์ราสเบอร์รี่ไพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายอนันต์ บรรหารสกุล นายธนวัฒน์ ไพรวิจิตร นายจิรายุ มานะอุดมการ   ภาคตะวันออก

62 16p15e0080 ระบบดูแลต้นกล้าผ่านเว็บแอพพิเคชัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายธนพงษ์ ศิริรัตน์ นายสุธีร์ แซ่เตีย   ภาคตะวันออก

63 16p21e0007 พอ ! พอลลูชั่น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวศศิชา ตรีสุคนธ์ภูษา นางสาวกุลวรา ยิ่งเจริญ นางสาวภัททราพร จันทร์ครบ ภาคตะวันออก

64 16p21e0013 สนุกสาด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นายคุ้มพันธุ์ จันทวัน นายณัฐพล เลาติเจริญ นายธนะ กิจกุลอนันตเอก นางสาวนันธาญา เจนเนอร์ ภาคตะวันออก

65 16p21e0018 เกาะมหัศจรรย์แห่งเสียงดนตรี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายภานุกร สุนทรเวชพงษ์ นายทิทยุต รักษาวงศ์ นางสาวณัฏฐ์นรี ศิลสังวรณ์ ภาคตะวันออก

66 16p21e0071 อีโมจิสุภาษิตไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี นายนฤพล เนียมขำ นางสาวอรพิณ หงษ์กลาง นางสาวอารยา พุกเวชกิจ   ภาคตะวันออก

67 16p21e0075 ขุมทรัพย์ ไอที โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี นายนฤพล เนียมขำ นางสาวณัฐสุดา สีใส นางสาวปฏิญญา สิริธัญญาภรณ์   ภาคตะวันออก

68 16p21e0085 อาเซียนพันล้าน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายกานต์กวี ชนะสิทธิ์ นางสาวปรัสรา จักขุจันทร์ นางสาวศุภรัตน์ เทพภิบาล ภาคตะวันออก

69 16p21e0090 รวมพลังกำจัดขยะพิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง นายกษิดิศ ชาวสวน ภาคตะวันออก

70 16p21e0093 แซ่บอีหลี สตอรี่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายศุภวิชญ์ บัววันเพ็ญ นางสาวธนัญญา ลายสาน นายธนภัทร ประเสริฐรัตน์ ภาคตะวันออก

71 16p21e0095 วีรชนคนซอมบี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงศ์ นายอัศวิน โพธิ์รุ่ง นายจารุกิตติ์ เกลี้ยงสุวรรณ นายสุภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ภาคตะวันออก

72 16p21e0101 สงครามพิภพใต้สมุทร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายณัฐพล เจนจบ นาย นนท์ปวิธ โชคศิริมงคลชัย นางสาวกานต์มณี สุขมะดัน ภาคตะวันออก

73 16p21e0109 บันทึกแห่งความทรงจำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายกิตติณัฐ เอี่ยมสำอางค์ นางสาวณัชชา ธัญญะสิทธิ์ นางสาวพัชรพร อนุชิต ภาคตะวันออก

74 16p21e0112 โลกที่ไร้สีสัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณฐวรรธก์ ขวัญภูมิ นายณรงค์พร อำไพเทศ นายวิชยุตม์ สุขสิน ภาคตะวันออก

75 16p21e0127 ยุทธคีตา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายคมชาญ ศิลป์เจริญ นางสาวภรภัทร สาครเสถียร นางสาวอชิรญา เนื่องจำนงค์ ภาคตะวันออก

76 16p22e0006 ตะลุยแหล่งประวัติศาสตร์ไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายบัลลังก์ ชมศร นางสาวคุลิกา กลิ่นสุนทร นางสาวนิจจารีย์ กะมะราช ภาคตะวันออก

77 16p22e0008 เจาะตำนานไดโนเสาร์โลกล้านปี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวพลอยไพลิน โอฬารศิริกุล นางสาวณัฏฐริกา ศรีสังกา นางสาวแคทลียา ศศิรัตนนิกุล ภาคตะวันออก

78 16p22e0011 วิจิตรแท้ตำรับไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายศไนส์ มงคลรัตน์ นายธาม กังกเวคิน นางสาววิชุอร ทองดี ภาคตะวันออก

79 16p22e0012 ตำนานจรวดแห่งอีสาน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายนภัส แพเทียนทอง นายภูริณฐ์ สุวรรณประดิษฐ์ นายวัชระพงษ์ มหาโยธี ภาคตะวันออก

80 16p22e0014 แพลงก์ตอนผู้พเนจร โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวพณัชกร ธนธรรมปพน นางสาวพัฒน์ธีรา เชี่ยวชาญธนกิจ นายสรวิชญ์ สุขอุดม ภาคตะวันออก

81 16p22e0019 เรียนรู้ความปลอดภัยกับสื่อไทยด้านกฎจราจร โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายศุกร์เกษม ปรุงผล นายบัณฑิต สังข์ศรี นายสุทธิชัย สำราญดี นายธนกร กันทัศ ภาคตะวันออก

82 16p22e0020 พิศพินิจจากภายใน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายคุณานนต์ บุรเทพ นายโมไนย พรหมภากร นางสาวนลินี ขวัญดี ภาคตะวันออก

83 16p22e0031 เจาะบันทึก [ลับ] ดวงอาทิตย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายศุกร์เกษม ปรุงผล นายธนสิทธิ ศิลสังวรณ์ นายณัชพล พวงดำ นางสาววันวิสา ดอกสันเทียะ ภาคตะวันออก

84 16p22e0073 สัตว์แสนรู้ทะลุมิติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี นางสาวปิยรัตน์ เจริญสุข นายธนภัทร์ ลิ้มภักดี     ภาคตะวันออก

85 16p22e0074 เสียงปริศนาอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี นายนฤพล เนียมขำ นางสาวพัชรา อินพุ่ม นางสาวกชพร โชคธัญพิสิษฐ์กุล   ภาคตะวันออก

86 16p22e0084 โรงหมอยา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภัคดี นางสาวนันทฉัตร เจริญชัย นางสาวปวันรัตน์ สาเสนา นางสาวธนพร ชุมพู ภาคตะวันออก

87 16p22e0086 ความลับใต้พิภพ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวสุชาดา นาวารัตน์ นางสาวสิตานัน เครือเเวงมล นางสาวทิพย์ภามาศ โอษฐ์จันทร์ศรี ภาคตะวันออก

88 16p22e0087 คลินิกภาษาไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายศุกร์เกษม ปรุงผล นายพีรณัฐ ธรรมเจริญ นางสาวธัญญลักษณ์ ทรัพย์เจริญ นางสาวธิดารัตน์ ศรัทธาธรรม ภาคตะวันออก

89 16p22e0096 ผจญภัยดินแดนของพ่อ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวศิริ์ชน เปรมประเสริฐ นางสาวมนัสวี เรืองศิริพัฒน์ นายบรรพต สาครจันทร์ ภาคตะวันออก

90 16p22e0099 เสพติดอันตราย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายกฤติน คำผุย นายรณณ โพธิศิริ นางสาวศศกร กลับเกลือน ภาคตะวันออก

91 16p22e0102 โอ้ภาษา ใครว่าไม่สำคัญ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวจัสมิน จันทร์สาคร นางสาวธนพร ติรวรรณาวิทย์ นายศุภกร แก้วเดชะ ภาคตะวันออก

92 16p22e0103 ควันร้ายทำลายชีวิต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเตชินท์ กิตติปาโล นายกิตติธร แสงอ่ำ นางสาวนีราวัลย์ คล้ายวิเชียร ภาคตะวันออก

93 16p22e0108 หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวพิชญนาฏ อุปพงษ์ นายพงศธร เกิดผล นายทรงพล ธีระวิทย์ ภาคตะวันออก

94 16p22e0110 ความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวพัณณ์นิษา จิตรวิโรจน์ นายกวินภพ โสมนรินทร์ นายอวิษฐ์ สุขโสภา ภาคตะวันออก

95 16p23e0005 ระบบอัจฉริยะสำหรับจัดการอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชาญพัฒน์ ชูดวงแก้ว นายว้ชรพล วารุทัย นายปัญญา เทพสัตรา นายชาญชนะ สอนสุนทร ภาคตะวันออก

96 16p23e0072 ระบบจัดการด้วยบาร์โค้ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี นายนฤพล เนียมขำ นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะรัตนพร นางสาวจุฑามาศ กองศรี   ภาคตะวันออก

97 16p23e0081 โปรแกรมข้อสอบบริสุทธิ์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร นายรัชชานันท์ ประสาน นายมงคล จิระจินดา ภาคตะวันออก

98 16p23e0089 ระบบแจ้งเตือนงานอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายชาญณรงค์ จันขุนทด นายธนิน ชวุฒิโฒ นายณพวีร์ ศรีทองคำ ภาคตะวันออก

99 16p31e0032 ระบบจัดการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นางสาวนภสร ทีสกุล นายสมบูรณ์ สิโนทก   ภาคตะวันออก

100 16p31e0045 แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุที่อยู่นิ่งโดยสามารถลบสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ ด้วยระบบ Android Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายสรรชัย วรอภิญญาภรณ์ นายสุทธิพงศ์ ภิญโญยิ่งวนิชย์ นางสาวนริศรา เกษรารัตน์ ภาคตะวันออก

101 16p31e0046 อะไรที่เราทาน? Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ นายพีรพัฒน์ หอมทอง นายพรอนันต์ อินทร์ศรี   ภาคตะวันออก

102 16p31e0052 ระบบสนับสนุนการติดตามระดับยาในเลือด บนระบบปฎิบัติการiOS Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นางสาวธนพร นรเศรษฐ์กุล นางสาววรรณิศา น้อมระวี   ภาคตะวันออก

103 16p31e0054 แอพพลิเคชั่นผู้ช่วยเกษตรกร Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายคมสัน จันทร์ธิยะ นางสาววิมลรัตน์ คงเมือง   ภาคตะวันออก

104 16p31e0115 โปรแกรมรีโมทล้ำยุคอัฉริยะ Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายเชาวลิต ขันคำ นายวีรภัทร์ สิริโชคเจริญสุข นายอาทิตย์ แก้วขาว นายนายนิวพันธ์ สุขประเสริฐ ภาคตะวันออก

105 16p31e0121 ระบบเคลมประกันรถยนต์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล นายสมัชชา น้อยแสง นายพัชรพล อ่วมโอฬาร   ภาคตะวันออก

106 16p31e0134 โปรแกรมตรวจรักษาและดูแลสุนัขบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการณ์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ "Puppy Friend" Mobile Application โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) นางสาวเฟื่องฟ้า เฟื่องจรัส นางสาวอุษา เทียนขจร นายตรัย เงินเล็ก   ภาคตะวันออก

107 16p31e0140 ระบบแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายอัตโนมัติสำหรับสมาร์ทโฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายศรศักดิ์ เกตุสุนทร นายเจษฎาภรณ์ เกตุวารินทร์ นายฐานิตร์ คุ้มยา ภาคตะวันออก

108 16p31e0143 ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคนเดินทาง Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายถิรายุ วรรณีเวชศิลป์ นายนิรพันธ์ พุทธเจริญ นายไพโรจน์ ตาดี ภาคตะวันออก

109 16p31e0144 ระบบรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายวิทวัส ทองเขียว นายพีระพัฒน์ สนองสุข นายกฤษฎา หิรัญศรี ภาคตะวันออก

110 16p31e0145 โปรแกรมสร้างสื่อกลางการสื่อสารผ่านวัตถุ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายวรวิทย์ วีระพันธุ์ นายอานันท์ ศรีสันติสุข นางสาวลัดดาวัลย์ กองวงค์   ภาคตะวันออก

111 16p31e0148 ระบบแนะนำเส้นทางอัจฉริยะสำหรับมหานคร Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายอนุชิต ทองเปลว นางสาวนุชนาฏ เกลาเกลี้ยง นางสาวอรุณี นาเจริญ ภาคตะวันออก

112 16p31e0149 ระบบบริหารจัดการโครงการโดยใช้แผนภาพความคิดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายธวัชชัย ภักดี นายกฤษณ์ ดิษเจริญ นายบดิศร ศรีวิชัย ภาคตะวันออก

113 16p31e0156 ตลาดโรงเกลือ Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง นายอนุกูล ทิพย์ผล นายสุวิชา ขาวสำลี นายอรรถกิจ สุขเสียง ภาคตะวันออก