ภาคตะวันออกเฉีัยงเหนือ E-Saan Software Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 16p11i0020 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มัทนา กุหลาบแห่งสวรรค์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นายวัชรา ศรีสุพันธ์ นางสาวสุกัญญา เกิดทรัพย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 16p11i0022 การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวสีทอง"กลุ่มจังหวัดสนุก" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นางสาววรรณิดา วงศ์กาฬสินธุ์ นางสาวน้ำเพชร ภาคี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 16p11i0055 เกมคณิตแสนสนุกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ นายธวัชชัย ทองแท้ นายกรวิทย์ แสงใส   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 16p11i0065 หนังสือการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องนารทพรหมชาดก โดยใช้เทคโนโลยี ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายอภินันท์ พันรัตน์ นายวสันต์ จงอุตส่าห์ นายสุรชัย อ่อนละมูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 16p11i0067 อัศวินนักคิด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอนาวิน สินนิธิถาวร นายชลาลัย ประโมสี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 16p11i0068 วิ่ง วิ่ง วิ่ง เก็บธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นางสาวเจนจิรา สุนทรชัย นายเศรษฐกิจ คำลือฤทธิ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 16p11i0075 โปงลาลาร์:เกมตีโปงลางด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นายกฤตชัย บุญศิวนนท์ นางสาวจารุวรรณ พิมศร นายสิทธิโชติ โยวราช   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 16p11i0088 กองขยะมหาสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววาสนา เหง้าเกษ นายวีรยุทธ ประสานรัตน์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 16p11i0098 เกมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวปทิตตา สำลีวงค์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 16p11i0108 การท่องเที่ยวเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented reality) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นายวีระศักดิ์ สมบัติภูธร นายเทิดพงศ์ วงศ์อามาตย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 16p11i0113 เกมพิชิตอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ บนระบบปฏิบัติการวินโดว์โฟน 8 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายเทวินทร์ กองแก้ว     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 16p11i0116 เอเลี่ยนป่วนโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายปรีชา ประชาสุจิต นายสุวิชา สิริเกียรติ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 16p11i0117 มาแหน่ ซอมบี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายวิทวัส พลพวก     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 16p11i0129 วีรบุรุษเกราะศักสิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชชา เฟื่องจันทร์ นายภาคภูมิ พฦฒิศาสตร์ นายกิตติพงศ์ เกียรติวิชชุกุล นายอนุรักษ์ น้อยวิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 16p11i0142 เกมผู้พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล นายต่อพงษ์ พงษ์สาธร     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 16p11i0149 ตู้เสื้อผ้าเสมือนโดยใช้ Microsoft Kinect โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นางสาวชลธิชา ทดทะสี นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์สุรินทร์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 16p11i0153 เกมผจญภัยในอาเซียน 3 มิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยนครพนม นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายชนัญญู อินตา นายณัฐพงศ์ ปั่นกลาง นางสาวสุพรรษา วงค์แสงคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 16p11i0156 กระต่ายเจ้าสำราญ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวชยาพร แก่นสาร์ นางสาวอรุณี ถิ่นขาม     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 16p11i0160 เกมเกียร์ออฟไทม์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชชา เฟื่องจันทร์ นายปณิธาน นากกระแสร์ นายเบญจพล ไพจิตรประภาภรณ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 16p11i0172 มหากาพย์เกมการ์ดมอดินแดง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชชา เฟื่องจันทร์ นายกานต์ นุชใหม่ นางสาวนภัส เอื้อวงค์กูล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 16p11i0191 หนังสติ๊กพิฆาตผี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นายฐาปกรณ์ วงศ์นุกูล นางสาวศรีสกุล ขจีจิตร นายโชคชัย นาแฉล้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 16p11i0199 ศึกเจ้ามวยไทย 3 มิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางวันทนี รัฐสมุทร นายสมัชชา ศรีจันทะ นายอภินันท์ แก่นท้าว   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 16p11i0208 ผจญภัยค้นศัพท์มหาสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายภราไดย พันธุรัตน์ นายณรงค์ฤทธิ์ มุมอภัย นายนายนรินทร์ บุญศรี นายชาญวิทย์ ผลธุระ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 16p11i0231 รถถังบรรลือโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายกฤษฎา แลบุตร นายธนภัทร คามวัลย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 16p11i0240 เกมส์แอนิเมชั่น วิชา ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นายพชร เพชรพวงพิพัฒน์ นางสาวอริศรา ลำเพยพล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 16p11i0243 โปรแกรมแสดงรายการร้านค้ารอบๆตัวเรา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายธนานนท์ เสนาวงษ์ นายวริฏ ไตรชัยศิษฎ์ นายศิริวัฒน์ วังหอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 16p12i0003 การเขียนอักขระอังกฤษ-เวียดนาม บน Tablet ด้วยระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นางสาวฤทัย ด่านระหาร นางสาววนิดา นามอาสา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 16p12i0017 สุภาษิตไทยง่ายนิดเดียว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นางสาวอมรรัตน์ พลศักดิ์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 16p12i0018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นายวิชัยปกรณ์ บุญมาก     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 16p12i0021 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาษาอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นางสาวศรัญญา เเซ่ตั้ง นางสาวอภิญญา ถาวงษ์กลาง นางสาวโยทกา ภาโสม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 16p12i0039 สตรีทสมาร์ท : แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาส นายศุภกร รุ่งวิสัย นายพิชิตพงษ์ ยนต์ชัย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 16p12i0063 เติมคำศัพท์สู่อาเซียน สำหรับเด็กประถมศึกษาช่วงอายุ 7 - 9 ปี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววาสนา เหง้าเกษ นายวัชรา ธรรมธร     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 16p12i0064 คณิตศาสตร์ มหาสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอรรถพล ก้อมมังกร นายพงษ์พันธ์ จันทร์ศรีอ่อน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 16p12i0071 สื่อการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยวิธีความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นายอภิสิทธิ์ สมพงษ์ นางสาวภัทรีย์พร มังกรทอง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 16p12i0081 สื่อการเรียนรู้พื้นฐานการจราจรทางบกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวนัทรียา สงใย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 16p12i0086 เรียนรู้เรื่องของแข็งด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายกรวัฒน์ พลเยี่ยม นางสาวพนิดา วังคะฮาด   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 16p12i0093 บทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการรวมสื่อและการจำลองสถานการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ นายบุญชู กระฉอดนอก นางสาวสุนิสา ทันจันทร์ นางสาวทินรัตน์ ไคขุนทด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 16p12i0097 สื่อการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นายสิรวิชญ์ วิบูลกิจธนากร นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีธัญรัตน์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 16p12i0099 การ์ตูนการทดลองวิทยาศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวอติพร ปานพุ่ม     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 16p12i0105 ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกผ่านเออาร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นางสาวเมขลา ผาดไธสง นางสาวสมกมล แก้วกระโทก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 16p12i0107 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องโครโมโซม โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บน ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายฐิติกร ประครองญาติ นางสาวนลพรรณ ประลอบพันธุ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 16p12i0110 แอพพลิเคชันฮวงจุ้ยจัดบ้าน ยุคที่ 8 จัดบ้านอย่างไรให้เหมาะกับคุณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นายธันยรัศมิ์ ศรีประโชติ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 16p12i0124 โอเอส มหาสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายธนาคาร นามมะ นายสมคิด เที่ยงภักดิ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 16p12i0128 สื่อการสอนท่าฟ้อนของมวยไทยโดยใช้คินเนตค์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นายวราวุฒิ สร้อยนายาง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 16p12i0132 ระบบรู้จำตัวอักษรไทยน้อย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางอุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ นางสาวผ่องนภา ปิตตายัง นายสมควร ภูจอมทอง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 16p12i0134 แอพพลิเคชั่นท้องฟ้าแสนสวยบนแท็บเล็ต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางอุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ นางสาวชลธิชา เหรียญทอง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 16p12i0138 แสคตเตอร์ อาร์ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายจักรพงษ์ เพียรมี นายทิวา จันทรไทย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 16p12i0140 ก-ฮ For Fun โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายกฤษฎิ์ นิลคูหา นายนัฐพงษ์ ประวิสารัตน์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 16p12i0154 ENG ฟุดฟิดฟอร์ฟัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นายกษมานนท์ อาจหาญ นางสาวฐานิตา อนันตไพบูลย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 16p12i0158 สื่อการเรียนรู้และชุดประเมินผลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวชยาพร แก่นสาร์ นางสาวสมฤทัย ศรีวิชัย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 16p12i0170 โปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เสียงพูดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล นางสาววิภาวรรณ ช่างจัด นางสาวสายพิณ นิสัยกล้า นางสาวปัทมา เสตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 16p12i0195 ระบบสุ่มออกโจทย์ ส่งตรวจและแสดงผลโค้ดงานของวิชาการเขียนโปรแกรม รุ่นที่ 0.2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกรชวัล ชายผา นายณฐพล แพพิพัฒน์ นายอนันต์ หิรัญจรูญชัย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 16p12i0205 ศัพท์น่ารู้จีน - อังกฤษ เบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายภราไดย พันธุรัตน์ นายระวี ศรีไสว นายเทียนชัย ทองยุทธ์ นายธนชัย ประสานวงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 16p12i0209 การผจญภัยของแรคคูน่า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายอนันต์ เครือทรัพถาวร นางสาวศราวดี แก้วอาสา นางสาววัชราภรณ์ ชิดไชย นางสาววิภาดา ศรีมาตรจันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55 16p12i0210 ฝึกเขียน เรียน ก.ไก่ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล นายอานนท์ อันยงค์ นางสาวปัทมา แก้วกล้า นางสาวอันธิกา ศรีสร้างคอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 16p12i0218 สแตทแสนสุขใจ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเฉลิม เพ็งพิศ นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 16p12i0244 2D เกมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายวัชรพล กัปปันโน นายสิทธิพร จันทร์แซม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 16p12i0247 ประถมเอบีซี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเหมกรณ์ เอกวารีย์ นายวรวุฒิ ตั้งตระกูล นายณรงค์ชัย วันธงชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59 16p13i0005 SMS สำหรับผู้พิการทางสายตาบน Tablet Pc โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายปัจจัย พวงสุวรรณ นายชรินทร์ อำพนพิศลย์ นางสาวปริยา สุน้อย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60 16p13i0007 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามสุขภาพและรายงานผลวินิจฉัยแพทย์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายเทวินทร์ ฟักเอม นายอนุชา บุตรสมศรี นายพีระพล ปัดถา นายจรุงศักดิ์ ธาตุทาศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

61 16p13i0034 โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์แท็บเล็ต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายวสันต์ แปงปวนจู นางสาวจุฑามาศ โลหะทิน นางสาวพรสวรรค์ สิมสวัสดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

62 16p13i0046 แอพพลิเคชั่นการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและการมองเห็นสู่อาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นางสาวจงกล จันทร์เรือง นายณัฐวุฒิ แสนคำ นางสาวจุฑารัตน์ สระจันทึก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

63 16p13i0060 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผูิพิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไป โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ นางสาวเกศศิรินทร์ วิสุทธิญาณภิรมย์ นางสาวฝนทิพย์ ศรีชุม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

64 16p13i0062 โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคำสั่งเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายภาคภูมิ สุวรรณ นางสาววรรณภา อามาตรมนตรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

65 16p13i0101 แอปพลิเคชันช่วยพูดสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นางสาวรุจิรา รุณวาทย์ นายวุฒิชัย สุจิตโต   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

66 16p13i0131 โปรแกรมประยุกต์ช่วยพัฒนาทักษะการออกเสียงแก่ผู้พิการออทิสติก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวอุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ นางสาวหนึ่งฤทัย นามวิเศษ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

67 16p13i0162 โปรแกรมส่งข้อความขอความช่วยเหลือด้วยเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชชา เฟื่องจันทร์ นายจตุพล จิรานุวัฒนวงษ์ นายจักรพันธ์ โมกขมรรคกุล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

68 16p13i0242 เกมส์แอนิเมชันที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นางสาวมณีรัตน์ ประดับค่าย นายพรสวรรค์ หมันกำจัด นายคงวุฒิ แสงกล้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69 16p14i0001 ระบบวินิจฉัยอาการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายพงศ์เลิศ สังกะเพศ นายดนุพล ศรีแก้ว     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

70 16p14i0010 ระบบวินิจฉัยโรคกลุ่มอาการปวดท้องเบื้องต้น โดยใช้ฐานกฎแบบอนุมานไปข้างหน้า (forword Chaning) บนระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางเรวดี พิพัฒน์สูงเนิน นายณัฐพงษ์ โพนสูง นางสาวกวินนาฏ ชุมดาวงษ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

71 16p14i0013 ระบบวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาจากภาพ MRI ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาววิไลพร กุลตังวัฒนา นายถิราวุธ ประวิเศษ นายศตาวรรษ สุขวงศ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

72 16p14i0015 โปรแกรมวินิจฉัยโรคกระดูกข้อเข่าเสื่อมในภาพ x-ray โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายศรัณย์ สารคม นางสาวอัมรา บุญคำภา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

73 16p14i0030 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลโคนมด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นายสุรเชษฐ์ ประสันเเพงศรี นางสาวฝ้ายฤดี ใจสุข     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

74 16p14i0041 ไฮบริดแอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารโดยใช้เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ นางสาวอมรกานต์ ภาภิรมย์ นายศุภวิชญ์ หาญนาแซง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

75 16p14i0042 ระบบวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่อทางเดินหายใจ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นายพงษ์พันธ์ เชิดทอง นายจิราวัฒน์ ชรินทร์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

76 16p14i0045 ระบบตรวจเช็คการทำงานตามจุดของพนักงานด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา นายพงศกร กอบสันเทียะ นางสาวสุพรรณิการ์ พันธุ์ชาติ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77 16p14i0049 ระบบติดตามตำแหน่งในอาคารด้วยเครือข่ายไร้สายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายสรวิศ ต.ศืริวัฒนา นายธีระพงษ์ ศิริบุตร นางสาวจิรพร แสงราม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 16p14i0059 เครือข่ายสังคมเพื่อการวิจัยและการศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ นายนราทิตย์ ศิริพร นายพิษณุ สุนทร นางสาวศุทธานันท์ ยะปะนันท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

79 16p14i0066 การจำแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้ตัวจำแนกนาอีฟเบย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาววรรณสิริ ธุระชน นายวรพจน์ สุเมธาวัฒนพงศ์ นางสาวณัฐวิภา ส่งสุข   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

80 16p14i0073 ระบบรู้จำใบหน้าบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นายสุรทิน วะโรหะ นางสาวรดามณี คาจะโปะ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

81 16p14i0074 เออาร์ทรอนิกส์:โปรแกรมเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมด้วยการติดตามวัตถุสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นายกฤตชัย บุญศิวนนท์ นายสุรชัย ประทุมภาพ นางสาววิไลพร มุศิริ นายรัตณศาสตร์ กาญจนารัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82 16p14i0076 เออาร์ซอรัส : ระบบนำชมความเป็นจริงเสริมด้วยการติดตามวัตถุสำหรับพิพิธภัณฑ์สิรินธร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นายกฤตชัย บุญศิวนนท์ นายจักรกฤษ ปาจะ นางสาวขนิษฐา ลามคำ นางสาวศุภานันท์ วรรณโนมัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

83 16p14i0077 ภาพของฉัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายบัณฑิต วงศ์จันทร์ นายธนพล ปัญจิต   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

84 16p14i0078 การวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลขนาดใหญ่จากระบบ "NetHAM nano" โดยใช้ Hadoop โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกรชวัล ชายผา นายปราชญ์ ฮอมณี     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85 16p14i0079 วันทูที โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวนัฐธริยา เหล่าประชา นายอภิสิทธิ์ รื่นเริง นางสาวทัสรา บุดดีพันธ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

86 16p14i0082 ระบบป้องกันข้อมูลโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้ CAPTCHA และการเข้ารหัสแบบสมมาตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายอารมณ์ นาถาดทอง นายวีระวัฒน์ วายุโชติ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

87 16p14i0102 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นกุญแจเอนกประสงค์สำหรับควบคุมกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แอนดรอยด์สมาร์ทโฟนและสัญญาณบลูทูธ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชัชวิน นามมั่น นายวีระพงศ์ สายเพชร นายปิยะวัฒน์ อ่วมพิน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88 16p14i0104 ระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติโดยใช้เจเนติก อัลกอริทึม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายกริช สมกันธา นางสาวอมรรัตน์ ผาอินทร์ นางสาวสุกานดา พฤกษติกุล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

89 16p14i0106 การจัดกลุ่มการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหารทรัพยากรเครือข่ายโดยใช้เทคนิควิธีเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นายเกษมศานต์ ชมภูวิเศษ นายกษิณ ศรีธีระจิตต์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

90 16p14i0111 ระบบสารสนเทศบันทึกผลการเรียนบนเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นางสาวิณี แสงสุริยันต์ นายณรงค์ธร ดวงชัย นายณัฐวุฒิ เรืองนาม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91 16p14i0121 หมอยาแผนไทยดิจิตอล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นางสาวพรสุวรรณ หลอดแก้ว นายพงษ์เผ่า บุตรสิงขรณ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

92 16p14i0135 การออกแบบหน้าจอสำหรับปลดล๊อคอย่างปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์มือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นายณัฐพงษ์ อุ่นทรพันธ์ นายกิตติพล พงษ์สระพัง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

93 16p14i0143 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินทางด้วยวิธี Shortest Path algorithm โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางทิพยา ถินสูงเนิน นายธนพล รบไพรินทร์ นางสาวชฎาพรรณ ศรีทุมมา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

94 16p14i0151 แน็คเซนต์: ศูนย์ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายภายนอกสำหรับเครือข่ายภายในแบบหลายเครือข่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอรรถพล สุวรรณษา นายกฤษดาพงษ์ โคตรวงศ์ นายภานุเมธ บุตรพรม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

95 16p14i0152 ตรวจจับช่องทางเดินรถ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายชัยพัต ชุ่มใจ นายสุริยนต์ มหาจันทร์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

96 16p14i0155 ระบบเลือกโฆษณาอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล นายธนาวัฒน์ พลโฮม นายคณิตนนท์ ซื่อตรง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

97 16p14i0159 แอพพลิเคชั่นสำหรับวิเคราะห์กราฟจากภาพถ่ายบนมือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

98 16p14i0163 การจำแนกพื้นที่น้ำ ในข้อมูลรับรู้ระยะไกล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายเสกสรรค์ เว้นบาป นายจีรพันธ์ รอดสุโข   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

99 16p14i0164 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการขนส่งสินค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพนิดา ทรงรัมย์ นายเควิน ลีเพียร์รี่ นายปริญญา กอศรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100 16p14i0166 ระบบการจำแนกกลุ่มภาพอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวฬียาลักษณ์ โสดาวาปี นายณัฐพล วงศ์ล่าม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

101 16p14i0173 ร้านเสื้อผ้าเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวนงราม เหมือนฤทธิ์ นางสาวสุทธิดา บังอร นายคฑาวุฒิ ศรีธิราช นายณัฐวุฒิ ต้นโนนเชียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

102 16p14i0174 แอพพลิเคชั่นการติดต่อสื่อสาร โดยใช้แผนที่เป็นตัวบอกตำแหน่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายธนดล วิเศษโวหาร นายยุทธนา ราษฎร์สรรเสริญ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

103 16p14i0180 แอ พพลิเคชั่นแจ้งอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ระบบบริการการแพทย์ฉ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี นายรอซาลี กาซอ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104 16p14i0196 การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมผ่านทางภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้เครื่องบินจำลอง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายธนากิต ขันเดช นายบุญชู ศรีขัดเค้า   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105 16p14i0223 โปรแกรมเต็งเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว นายสุพัฒน์ วงษ์กันหา นายอัครเดช เขียวอยู่ นายวราพงษ์ หลุมทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

106 16p14i0227 ระบบรู้จำป้ายจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศาสตรา วงศ์ธนาวสุ นางสาวสุทธิณี แซ่เบ๊ นางสาวปนัดดา ประจัญฤทธิ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

107 16p14i0230 ระบบรู้จำตราสัญลักษณ์แบบไม่แปรผันโดยแสดงผลทางเสียง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศาสตรา วงศ์ธนวสุ นายธีรทรัพย์ แผ้วพลสง นายณัชพล พวงไพบูลย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

108 16p14i0234 ระบบรู้จำยี่ห้อและทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติโดยแสดงผลลัพธ์ทางเสียง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศาสตรา วงศ์ธนวสุ นายพิสิฐ วัตะโส นายปรินทร ไชยคำจันทร์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109 16p14i0250 เว็บแอพพิลเคชั่นวิเคราะห์การตัดสินใจเเบบกลุ่มหลายเกณฑ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นายณัฐวุฒิ บุตรโส นายศราวุฒิ อุปโคตร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110 16p15i0150 AuthentiGate: Friendly Authentication Gateway for Small and Medium Network โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอรรถพล สุวรรณษา นายธนาวุฒิ เวียงปฏิ นางสาวประภัสสร พรมลี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 16p21i0225 จอมยุทธ์ผู้พิทักษ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ช.นันทุฒิ หัสดี ด.ช.อดิเทพ ตั้งดำรง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112 16p21i0226 สำนวนผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ช.พงศธร ทองพรมราช     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

113 16p22i0016 สมุนไพรเพื่อชีวิต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นายสมบูรณ์ สุขชัย นายกรินทร์ สุขชัย นายปุณยวีร์ ปิยอิสระกุล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

114 16p22i0089 ตะลุยอาณาจักรดอกไม้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวสุพิชฌาย์ สมภาร     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

115 16p22i0100 อานุภาพแห่งแสงธรรม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายอำพันธ์ โพธิ์ศรี     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

116 16p22i0112 เส้นทางนักออม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ญ.รุ่งนภา สิมมา     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

117 16p22i0120 อัศวินสำนักงาน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายนันธวัช มนตรีวงษ์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

118 16p22i0126 “มหัศจรรย์พลังงานไฟฟ้า” โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ญ.ปริญญา อภิรัตนเจริญสุข ด.ญ.กัญญารัตน์ รัตยทิพย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

119 16p22i0130 ธนาคารขยะรีไซเคิลพาเพลิน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพนิดา ทรงรัมย์ นายสุวนัฐ แตงทรัพย์ นายวีรพงศ์ สุนา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120 16p22i0220 แอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้ด้านอวกาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายนาคิน สัจจะเขตต์ นายรุจิกร ชรากร นายจิรวรรธ สายเพชร นายณ ราชพงษ์ เคนวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

121 16p22i0237 ครอบครัวของฉัน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ญ.พรสุดา มาหัวเขา ด.ญ.จิตราวดี ชะวูรัมย์ ด.ญ.วรรณา ทันดอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

122 16p22i0239 หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตหรรษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์ นางสาวจิดาภา ขันธวัฒน์ ด.ญ.นิชาภา ขันธวัฒน์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

123 16p22i0252 Social Network: เครือข่ายสังคมอันตราย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม นายสรวิชญ์ บุตรพรม นายเกรียงไกร สาวิศัย นายกฤษณ ภูพานเพ็ชร นายเจษฎา ดูมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

124 16p23i0040 ระบบลงทะเบียนชุมนุม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

125 16p23i0080 ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้การตรวจจับไฟจากภาพวีดีโอ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายวินัย โนนวงศ์ นายโชคชัย แคนติ นายปฐมพงค์ จันทะเเจ่ม นายณัฎฐนันท์ ดวงริวงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

126 16p23i0119 ระบบผู้ช่วยจัดยาและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกันทรารมณ์ นางจตุพร พรเกียรติคุณ นายกิตติศักดิ์ ทองทิพย์ นายพรพิพัฒน์ บุญหล้า นายพลวัฒน์ พิมพ์ไชย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

127 16p23i0167 โปรแกรมสมุดบันทึกสุขภาพเเม่และเด็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมุกดาหาร นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์ นายปองพล คำปัน นายอภิชาต หวังกลับ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

128 16p23i0229 ระบบวินิจฉัยโรคที่แสดงอาการเบื้องต้นโดยมีภาวะไข้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นางสาวกนกพร ดำคำ นางสาววริศรา บรรเทา นางสาวผาณิต แก้วประสิทธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

129 16p23i0232 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร นางสาวกิติยา ถมปัด นางสาวกิตติวดี ยุระยาตร์ นางสาวอรอนงค์ คุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

130 16p23i0241 พัฒนาระบบตรวจและวิเคราะห์กระดาษคำตอบด้วยเว็บแคม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอนุกูลนารี นายวิทูลย์ ดอนพรทัน นายยุทธนัน จินามณี นางสาวเมทินี ดงเรืองศรี นางสาวเจนจิรา ฆ้องกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

131 16p31i0004 แอพพลิเคชั่นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล นายธนาวัชร อาจหาญ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

132 16p31i0006 มัคคุเทศก์พกพาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายขวัญชัย สุขแสน นายณัฐวุฒิ มูลศาสตร์ นายมนัสนันท์ จันโท   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

133 16p31i0009 ระบบสารสนเทศจัดการแปลงเพาะปลูกอ้อยบน Mobile Application ด้วยระบบปฏิบัติการ Android Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นายปริวรรต คำคุณคำ นายอรรถพล หัตถะปนิตย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

134 16p31i0038 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายฉัตรชัย หม้อทอง นางสาวภณิดา บุญจันทึก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

135 16p31i0057 ระบบนำทางภายในอาคาร Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายทรงยุทธ เพิ่มผล นายธนวัฒน์ วัจนสุนทร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

136 16p31i0069 ร้านกาแฟอัจฉริยะ Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชัชวิน นามมั่น นางสาวพิชชานันท์ สายเนตร นางสาวกาญจนา สุดาทิพย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

137 16p31i0070 ระบบค้นหาและแสดงรายละเอียดสถานที่ด้วยภาพเสมือนจริง Mobile Application มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายวิทวัส ศรีวิโรจน์ นายเอกวัฒน์ วรรณรัตน์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

138 16p31i0083 โอเพนซอร์สเราเตอร์ที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยเครื่องมือการตั้งค่าระยะไกลบนแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายดิเรก พูลเพิ่ม นายนรจักร ทอนศรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

139 16p31i0096 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยนครพนม นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายนัฐกร ศรีวังไสย์ นายภารินทร์ สาลีบุตร นายศิริชัย แพงดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

140 16p31i0114 โปรโมชันดีๆสำหรับคุณ Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายภูวเนตร สืบนุการณ์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

141 16p31i0115 เขย่าเมื่อแชร์ Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายเสฏฐพงษ์ ขันติวารี     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

142 16p31i0123 แอพพลิเคชันการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคนิคการรู้จำภาษาไทยบนแอนดรอย Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล นายธีรพงษ์ กุละวงค์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

143 16p31i0125 แอปพลิเคชันปัจจัยสี่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นายธนวัฒน์ รวิโชติกุล นายศิริวุฒิ ตันติเศรณี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

144 16p31i0127 แอปพลิเคชันการดูแลสุขภาพคุณแม่บนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวแคทรียา ธิศาเวช นางสาวนรินทร์ทิพย์ พิมพ์กลาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

145 16p31i0144 แอปพลิเคชันเรียนรู้เพื่อการสอบใบขับขี่รถยนต์ Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมจิตร อาจอินทร์ นายธนพล พิลาวัลย์ นายอิศราวุธ แวววับศรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

146 16p31i0146 เครื่องมือจดบันทึกความรู้เชิงความหมายอย่างง่าย Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นางสาวธัญลักษณ์ รัตนสวาสดิ์ นายชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ นางสาวจินต์จุฑา ธีรนิตยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

147 16p31i0168 แอปพลิเคชันโลกเสมือนจริง 3 มิติสถานที่สำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นายสันติภาพ โกฏิรัตน์ นายปริญญา ลิตุ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

148 16p31i0175 แอปพลิเคชันส่งเสริมสินค้าโอทอป โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวปาจรีย์ พงษ์เพียจันทร์ นางสาวชุติมา เรียงความ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

149 16p31i0187 เธออยู่ไหน Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายพงศกร นามสร นายสุกฤษฎิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

150 16p31i0217 เมาส์และคีย์บอร์ดบนมือถือสำหรับการเรียนการสอนร่วมกันบนวินโดวส์โฟน 8 Mobile Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน นายรติชาติ ราหุละ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

151 16p31i0245 ระบบดูแลครอบครัว Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายนทพล แสงกล้า นางสาวกฤตยา สังขพัฒน์ คมสันต์ เตโช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

152 16p41i0056 เซียนเลขคณิตพิชิตสมองเสื่อม สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   นายวรวุธ อัครกตัญญู นายสุรชัย สุขรี นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

153 16p41i0147 การจัดเรียงข้อมูล สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนชุมแพศึกษา   นายนพคุณ สืบเลย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

154 16p41i0157 หินและการเปลี่ยนแปลงของชั้นเปลือกโลก สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   นายพูลทรัพย์ หารพะยอม นางสาวจิราภรณ์ ตลับเพชร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

155 16p41i0201 สนุกกับภาษาซีควบคุมหุ่นยนต์ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   นายธนกฤต ขันธวัฒน์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

156 16p41i0213 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

157 16p41i0221 สร้างโมเดล 3 มิติกับ Autodesk Maya 2014 Student Version. สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์   นายอำนาจ พรหมใจรักษ์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

158 16p41i0238 การพัฒนาสื่อการเรียนแบบเคลื่อนที่วิชาประติมากรรมพื้นฐาน โดยใช้ QR Codes สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   นางสายสุนีย์ จับโจร นายสามารถ จับโจร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

159 16p41i0249 ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง อาเซียนน่ารู้ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ   นายวุฒิพงษ์ ฮาบพนม     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

160 16p41i0253 เนื้อหาบทเรียนเรื่องการชั่ง โดยใช้ HTML5 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   นายนาคิน สัจจะเขตต์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ