ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 16p11n0098 การพัฒนาเกมสามมิติ โดยใช้เทคนิคการสร้งแรงดึงดูดจากวัตถุทรงกลม บนโอเพนจีแอล :“Revive the planets” โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายคมศักดิ์ เมฆสมุทร นายภาณุพงศ์ โขอนันต์     ภาคเหนือ

2 16p11n0140 ฝนกรด ฝนตก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นางสาวสมฤดี ผันอากาศ นายนายภาคภูมิ วรรณชัย นายเอกรัฐ ปิงสุแสน ภาคเหนือ

3 16p11n0154 การพัฒนาเกมสองมิติ โดยใช้เทคนิคการสร้างโพลีกอนระดับสูงบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศุภรา กรุดพันธ์ นางสาวอัฑฒ์ธีรา เทพดวงแก้ว     ภาคเหนือ

4 16p11n0160 ผจญภัยไปกับเส้นทางที่ใกล้ที่สุด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวฐา มินเสน นางสาวชิดชมัยภรณ์ ทาใหม่ นางสาวมณีรัตน์ ใจทัน   ภาคเหนือ

5 16p11n0163 สวรรค์สีเขียว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปริญญา สุวรรณครีคำ นางสาวปวรรัตน์ กิติกา นางสาวอาทิตยา จันทร์กุล   ภาคเหนือ

6 16p11n0165 เกมส์มือปราบผี 7 เผ่าแห่งแม่ฮ่องสอน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นายปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา นายประหยัด สารพัดประดิษฐ์ นายสุกรัต - นายชรัท เงินศักดิ์ศรีขจร ภาคเหนือ

7 16p11n0171 ตามหานกการาเวก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นางสาวธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร นายวิทวัส ขัดเรือน นายธนาคม ปินต๊ะโชติ นายชนะชล นันตา ภาคเหนือ

8 16p11n0210 การพัฒนาเกมสองมิติ เพื่อส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ : Spirit Way ตัวนิ่มกับเส้นทางแห่งผองเพื่อน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนภ คงดี นายภากร มิ่งศิริปรีดา     ภาคเหนือ

9 16p11n0211 การพัฒนาเกม HTML5 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ : The Last Farmer โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนภ คงดี นายพรเทวา ปัญญาเพื่อน นายศุภเกียรติ มูลแก้ว   ภาคเหนือ

10 16p11n0212 ร่ายรำ นาฎไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายวรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ นางสาวชาลิสา ตุลยวณิชย์ นายนพดล วงศ์สุวรรณ นายอรรณพ จันทร์ชูวงศ์ ภาคเหนือ

11 16p11n0214 การพัฒนาเกมสามมิติ Rush โดยใช้หลักการของระบบฟิสิกส์รถยนต์บน OpenGL โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศุภรา กรุดพันธ์ นายชาญณรงค์ ชอบธรรม     ภาคเหนือ

12 16p11n0219 การพัฒนาเกมสามมิติประเภทแอ๊กชั่นอาร์พีจีแบบมัลติแพลตฟอร์ม : เกมมอนสเตอร์อินไทยแลนด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล นางสาววัลลภา ชัตกิตติพร นายกวิน ศิริคะเณรัตน์ ภาคเหนือ

13 16p12n0021 เกมจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ นายชูกิจ เรือนเป็ง     ภาคเหนือ

14 16p12n0100 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้โน้ตดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางลัชนา ระมิงค์วงศ์ นายฉันทกิตติ์ พินิจ     ภาคเหนือ

15 16p12n0107 โปรแกรมสร้างสื่อการเรียนรู้จากบทความอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพงศกร สมมาลัย นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง นายธัชพัฒน์ เกษรศรี ภาคเหนือ

16 16p12n0113 เกมเพื่อพัฒนาศักยภาพของการออกเสียงสำหรับเด็กเล็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายติณณวัฏ ส่วนบุญ     ภาคเหนือ

17 16p12n0148 เกมช่วยสอนเรื่องความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และค่าคาดหวัง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางพิมผกา ธานินพงศ์ นายศุภกิจ ฉายแม้น นายปาณิฆ เชี่ยวชาญ   ภาคเหนือ

18 16p12n0185 ไอ-เลินนิ่ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายเขมชาติ เขมวุธตานนท์ นางสาวสุพรรณิกา พัฒโนดม นายณัฐวุฒิ แห่งสูงเนิน นางสาวพรกมล เอียดทอง ภาคเหนือ

19 16p12n0209 นวัตกรรมพื้นฐาน “ฟิสิกส์” By New media Technology โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายจำรัส กลิ่นหนู นายธีรฉัตร อินถา นายวุฒิชัย หมื่นสอน   ภาคเหนือ

20 16p13n0114 วลีกับนีออน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาววาริน เชาวทัต นายบริวัฒน์ พิจารณา นายณัฐนนท์ วงศ์วาณิชภักดิ์   ภาคเหนือ

21 16p13n0116 สีที่หายไป โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาววาริน เชาวทัต นายศรัทธา สุคนธ์ นายศักรินทร์ เซสาย นายจักรพันธ์ สุวรรณชมภู ภาคเหนือ

22 16p13n0128 แอพพลิเคชันข่าวสารเพื่อผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชาติชาย ดวงสอาด นายพีระพัฒน์ ภาวสันตานนท์ นายธนดล ใจดวงจันทร์   ภาคเหนือ

23 16p13n0135 เครื่องมือบริหารนิ้วมือฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอนุชาติ รังสิยานนท์ นางสาวอิชยา สมศรี นางสาวศิริพร ชัยชนะ   ภาคเหนือ

24 16p13n0177 โปรแกรมแปลงไฟล์เสียงภาษาอังกฤษเป็นข้อความพร้อมภาษามือแบบอักษรสะกดของอเมริกาบนไอแพด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นางสาวภิญญ์ เตชะเสน     ภาคเหนือ

25 16p13n0208 ระบบเกมเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยใช้เสียงและท่าทาง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว     ภาคเหนือ

26 16p13n0220 ระบบนำทางอัจฉริยะภายในบ้านสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายสุรพงษ์ อุตมา นางสาวสุนิสา จันทร์สว่าง นายสกลภัค เจียรวัฒนสวสัสดิ์   ภาคเหนือ

27 16p13n0228 เบิกเนตร โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักรพงศ์ นาทวิชัย นายพงศกร เทียมวัง     ภาคเหนือ

28 16p14n0048 การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีเพื่อจดจำเสียงร้องของทารก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายกฤตคม ศรีจิรานนท์     ภาคเหนือ

29 16p14n0103 ระบบแนะนำละครตามความชอบส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นางสาววรัลฎา กลมหนุ่ม นางสาวสายนภา บรรดาศักดิ์   ภาคเหนือ

30 16p14n0105 ระบบตรวจวัดพื้นที่และระยะของวัตถุโดยเทียบจากธนบัตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกฤตย์ จินกลับ นางสาวรวิพร ชัยรุ่งมณีดำรง   ภาคเหนือ

31 16p14n0108 การพัฒนาโปรแกรมช่วยเตือนสติขณะขับรถยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นางสาวสุดารัตน์ แสงแก้ว นางสาวสุภารัตน์ชนิกาล ปุญจิรพัฒน์ นางสาวZiwei Jiang   ภาคเหนือ

32 16p14n0112 ระบบแนะนำการเดินทางส่วนบุคคลโดยใช้ทฤษฎีกราฟ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นางสาวกัลยา อังกุรวสพร     ภาคเหนือ

33 16p14n0122 ระบบวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการลงทุนในหุ้นแบบเน้นคุณค่า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายปวริศร์ กิติธันยารัตน์     ภาคเหนือ

34 16p14n0124 โปรแกรมประสานเวลาบทบรรยาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายตะวัน จันศรี นายพิทักษ์พงศ์ จิตสุทธิ   ภาคเหนือ

35 16p14n0132 ระบบกระจายเสียงโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เวอร์ชั่น.2 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาววราภรณ์ แผ่นฟ​า นางสาวปรียาภรณ์ กันธิยะ นางสาวพรรณนิภา ปัญญา   ภาคเหนือ

36 16p14n0143 ระบบควบคุมประปาหมู่บ้านผ่านเน็ต เวอร์ชั่น3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอนุชาติ รังสิยานนท์ นายธีระพันธ์ ศิริรัตนสัตย์ นายปิยชนม์ คำเป็ง   ภาคเหนือ

37 16p14n0144 ระบบตรวจจับผู้กระทำผิดทางจราจร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอนุชาติ รังสิยานนท์ นายธีรพล ตนรู้ นายธาตรี นิกรอวยชัย   ภาคเหนือ

38 16p14n0190 ระบบการจัดการจราจรแบบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล ชูศรี นายอภิวัฒน์ องค์วิเศษไพบูลย์ นางสาวพิยาภรณ์ เชื้อเจ็ดตน   ภาคเหนือ

39 16p14n0203 ระบบเตือนภัยพิบัติโดยใช้รหัสมอร์สในการแจ้งเตือนผ่านทางวิทยุสื่อสาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายศุภกิตติ์ กิจสุภา     ภาคเหนือ

40 16p14n0215 แผนที่จำลองบริเวณน้ำท่วมบนเว็บไซต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายปุณณวิช นิยมกิจ     ภาคเหนือ

41 16p14n0216 การสร้าง API กลุ่มเมฆเพื่อสร้างบริการจัดเก็บ, นำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายบุษกล ศิริรัตนาสกุล นางสาวศิวภรณ์ เทพวรรณ   ภาคเหนือ

42 16p14n0221 เครื่องมือสำหรับการคัดเลือกคุณลักษณะและการจำแนกโดยการประยุกต์ใช้ Significant Matrix และ Linguistic Feature Neuro-Fuzzy โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายเอกพงษ์ เชื้อสุวรรณ์ นายภูนรินทร์ วงศ์ชมภู นายเก้าเจียม แซ่เติน ภาคเหนือ

43 16p21n0017 ผจญภัยแดนวัฒนธรรม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา นายกฤษณะ สมุททารินทร์ นางสาวธิดารัตน์ อนุวงค์ นางสาวณัชณิฌา คะอังกุ   ภาคเหนือ

44 16p21n0060 เคลื่อนที่ได้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวไสวรินทร์ สุทา นางสาวถาวรีย์ พิศร นางสาวภัทรา อินทะวัน นางสาวณัฐชาภา ทาจวง ภาคเหนือ

45 16p21n0123 หนุมาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นางสาวกรรณิการ์ ดวงแสง นายทินวัฒน์ มูลซาว นายทินกฤต วรานุกูลศักดิ์ นายเดชพนต์ ยะจอม ภาคเหนือ

46 16p21n0194 ค๊อกพิตตัวร้ายกับนายกัปตัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร ภิรมย์ นายเอกพล สุขประเสริฐ นางสาวนันทิกานต์ อาวะกุลพาณิชย์ ภาคเหนือ

47 16p21n0195 ลองกลอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายภาสวิญ์ รุ่งเรืองวงศ์ นายอริยะ อินทะพันธุ์ นายกฤตภาส ปัญญาคำ ภาคเหนือ

48 16p21n0196 ม่อนม่อนซ่อนผ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว นายธราธร หลวงอินตา ภาคเหนือ

49 16p21n0197 วอร์มอัพอาเซียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายกมลณัฐ ศรีอุดร นายณัฐพล ภูษา นางสาวกมลชนก สุขเข ภาคเหนือ

50 16p21n0199 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอาเซียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจักรคำคณาทร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นายนพคุณ จงรักษ์ ด.ญ.สิริภัทร สายศร ด.ช.ภัทรพงค์ จันทร์โอสถ ภาคเหนือ

51 16p21n0205 ผจญภัยกู้น้ำใสกลับคืน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวปรียนิตย์ จีระมณีมัย นางสาวศศิวิมล บัวคำปัน นายกิตติวุฒิ พันธุ์จิรา ภาคเหนือ

52 16p21n0222 เสน่ห์ขนมไทยฟิ้วฟึ้บปิ๊ปๆ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล นางสาวณัฐวิภา ไชยกันย์ ภัทรภร ปัญญา ภาคเหนือ

53 16p21n0224 สงครามมหาธาตุกู้โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.ณภัทรธรณ์ ขยันธนากร นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ ด.ช.ตรีทเศศ ไชยมงคล ภาคเหนือ

54 16p22n0008 ผู้พิทักษ์สุขภาพ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายอนุสรณ์ สุขศรี นายสรภูม สุนทรพันธ์ นายฉลาดล ชาญพล นายพสุ มณีใส ภาคเหนือ

55 16p22n0022 เดินบนดวงจันทร์กับนิวอาร์มสตรอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายศรัณยู ดาวนันท์ นางสาวพิมพ์ธีดา ทังสนิมิตสกุล นางสาวภัทรฉัตร สุรีติ๊บ ภาคเหนือ

56 16p22n0025 อัญมณีแห่งความหวัง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวพิม สมศักดิ์ นางสาวเปรมิกา ศิริทองถาวร นางสาวภูริชญา พนาสันติภาพ ภาคเหนือ

57 16p22n0029 รักจับใจ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวใจฟ้า เหรัญญะ นางสาวสตกมล อินตานำ นางสาวสุพิชญา รูปสุวรรณ ภาคเหนือ

58 16p22n0032 ปรัชญาสามัญประจำบ้าน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายระพีพัฒน์ แก้วทิพย์ นายปรีชา ทวีอภิรดีบุญ นายภานุเกียรติ จารสิงห์ ภาคเหนือ

59 16p22n0034 โอ๊ยช่วยด้วยหายใจไม่ออก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายรวิ จงสุวรรณไพศาล นางสาวเกวลี บูรณประภาพงศ์ นางสาวดารารัตน์ จันทร์อินทร์ ภาคเหนือ

60 16p22n0036 เด็กหน้อยเฮียนอังกฤษ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาววริศรา ปิ่นสุวรรณ นางสาวสุพิชญา ศรีหฤทัย นางสาวพรสวรรค์ วุฒิการณ์ ภาคเหนือ

61 16p22n0039 คนหลงกรุง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายพิทยา พรหมสุวรรณ     ภาคเหนือ

62 16p22n0040 ภาคตัดกรวยหรรษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายศุภณัฐ ชัยลังกา นางสาวแพรว บุญทอง นายวริศ วินิจวลัย ภาคเหนือ

63 16p22n0041 นักสืบสายพันธุ์ไอทีกับสัญลักษณ์แห่งโลกดิจิตอล โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายสมชาย คำโฮง ด.ช.องอาจ โสภารักษ์ ด.ช.อนุชา นุสีวอ ภาคเหนือ

64 16p22n0044 อกของเธอ อกของฉัน และโรคของเรา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวรุจิรดา มณเทียร นางสาวธัญชนก กองเพิ่มพูล นางสาวอุสิชา อนุชปรีดา ภาคเหนือ

65 16p22n0047 พิชิตเพชรฆาตในตัวคุณ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวเฟื่องลดา สุขเส็ง นางสาวธารริน หิรัญวงษ์ นางสาวชิดชนก ตียาสุนทรานนท์ ภาคเหนือ

66 16p22n0049 เทพนิยายกายวิภาค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวศลิษา เกียรติศักดิ์ นางสาวสริดา เจริญทิม นางสาวกันต์ฤทัย สุริยวงศ์ ภาคเหนือ

67 16p22n0051 สวยไม่ศัล ฟันสุขภาพดี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสไวรินทร์ สุทา นายณัฐภัทร โฆษิตสกุลชัย นางสาวเฌอมาน สุระนาถ   ภาคเหนือ

68 16p22n0058 ร้องรำทำเพลง ครื้นเครงร่างกายคน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวไสวรินทร์ สุทา นางสาวปภาวี วิริยะเสนา นางสาวชัญญานุช บุญนำ   ภาคเหนือ

69 16p22n0067 กว่า...จะ โต โต๊ โต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวทิพย์สุคนธ์ พินชัยนึก นางสาววิชญาพร ปันมณี นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วงศ์สถาพรชัย ภาคเหนือ

70 16p22n0070 แน่จริงหาฉันให้เจอสิ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวไสวรินทร์ สุทา นางสาวสุวิมล จอมเล็ก นางสาวนันทนัช วันไชยธนวงศ์ นางสาวณัฐชยา มาโกมล ภาคเหนือ

71 16p22n0071 นางในวรรณคดี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวเมยวดี ศรีดาว นางสาวชุติกาญจน์ สุริกัน นางสาววรัทยา สุวรรณศิริกุล ภาคเหนือ

72 16p22n0089 เธอจะมีใจรึเปล่า โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสไวรินทร์ สุทา นายชีวัน พัฒนคูหะ นายกิตติศักดิ์ ผมขาว   ภาคเหนือ

73 16p22n0096 รู้เพื่อสู้กับภัยภิบัติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาวมนต์ฤทัย คำบุญเรือง นายธาดา ปวงจักร์ทา     ภาคเหนือ

74 16p22n0118 เลือดศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายไกรวิชญ์ วัลลิภากร นายปวริศน์ มานะกุล นายภูริช พุคยาภรณ์ ภาคเหนือ

75 16p22n0121 ตำราอุปกรณ์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายพัชรพล นิมมานวัฒนา กิตติภพ กันทาดง พลัฏฐ์ จันทร์กิติสกุล ภาคเหนือ

76 16p22n0126 องครักษ์พิทักษ์หัวใจ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายรัฐ พฤฒิธาดา นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นางสาวธันยา นภีรงค์ ภาคเหนือ

77 16p22n0129 ใครกันที่เบากว่า? โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวปาริชาติ สุวรรณปัญญา นางสาวปริยาภัทร แก้วสกุล นางสาวปิยมาศ ตากัน ภาคเหนือ

78 16p22n0145 3ฤดู รู้ไว้ ไร้โรค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายยศ กันทายวง นายศุภณัฐ วงศ์ชัย นายปวริศ จิตต์จำนงค์ นางสาวมสฤณา กองตัน ภาคเหนือ

79 16p22n0150 หมอภาษาอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นางสาวนุกูล สถาพร นางสาวจีรภรณ์ หม่อนสอน นางสาวมะลิวัลย์ ศรีสระน้อย นางสาวศิริลักษณ์ แพงผา ภาคเหนือ

80 16p22n0169 จิตวิญญาณของตัวเลข โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายศรุต สุดาเดช ด.ช.อมรภพ เจียมวิจักษณ์ ด.ช.ศุภฤกษ์ พงษ์ไพบูลย์ ภาคเหนือ

81 16p22n0181 หมั่นดูแลรักษาตัวเอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.ณัฐดนัย คำปิ่นคำ ด.ช.เรื่องศักคิ์ พวกจำ นายพงค์พล พรหมชนะ ภาคเหนือ

82 16p22n0182 ระบบย่อยที่รัก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ญ.งามบุญ ปันมะ ด.ญ.อาทิตยา วีระกุล ด.ญ.นงนภัส ศรัทธาทิพย์ ภาคเหนือ

83 16p22n0183 มาท่องโลภาษาอังกฤษกันเถอะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวพลอยรงรอง กล่ำศิริ นางสาวพรไพลิน เชื้อพูล   ภาคเหนือ

84 16p22n0186 กระตุ้นพลังงานสู่วันพรุ่งนี้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายณัฐภูมิ ล้อมเขตร นายเรวัตร แสงมีอานุภาพ ด.ญ.ณัฐภัทร เสียงแจ่ม ภาคเหนือ

85 16p22n0192 ท่องยานกลางเวหา สู่ท้องฟ้าอันกว้างไกล สู่ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ พร้อมกันไหม ที่จะผจญภัยไปด้วยกัน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายสิปปกร ธนะสาร ด.ช.ธนวัฒน์ ทองเอม นายศรัณยวิทย์ สุวรรณธาดา ภาคเหนือ

86 16p22n0193 ยิงจรวดยิงดิ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ นายอลงกรณ์ เทพวงค์ นางสาวณัชชา สุวรรณยิก ภาคเหนือ

87 16p22n0198 พิพิธภัณฑ์แห่งพันธุศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธัญย์พิสิษฐ์ เจียมศุภกร นางสาวโยษิตา เอี่ยมรอด นายจิรกิติ์ ศรีขำ ภาคเหนือ

88 16p22n0207 “ฟิสิกส์” On New Media AR Technology โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปริญญา นฤประชา นายกฤษฏ์ เชิญขวัญศรี นายเตชินท์ พิลาศลักษณ์ นายธีรินทร์ วิลาวัณย์วจี ภาคเหนือ

89 16p22n0223 ไวยากรณ์หว๊านหวาน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวปานชนก ชมชื่น นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นายคุณานนต์ นามบุรี ภาคเหนือ

90 16p22n0226 เครื่องมือสร้างสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายทนงศักดิ์ เนตรอนงค์ นายสาธิน ลิมปิจำนงค์ นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ ภาคเหนือ

91 16p23n0024 มาเข้ามหาลัยฯกันเถอะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายจิรายุส พ่อค้า นายปูรณ์ กัลยาณมิตร   ภาคเหนือ

92 16p23n0043 ไฟมาป่าไม่หมด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปายวิทยาคาร นางภาวิณี พรหมฟัง นายอธิป ธรรมกุล นายธีรวัฒน์ น้ำคำ นางสาววนพร แจ่มแจ้ง ภาคเหนือ

93 16p23n0053 ระบบสำหรับแจ้งรายละเอียดและตรวจสอบประวัติการบ้านออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวมนปริยา ธรรมวงศ์ นางสาวสิตานันท์ บุญเรือง นางสาวพิชชาภา มุสิกะวงษ์ ภาคเหนือ

94 16p23n0119 แค่แชะ รู้แระ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ นางสาวพิจริยา ป้องเมือง นายสมรัก แก้วแย้ม นางสาววันดี โตบำรุง ภาคเหนือ

95 16p23n0152 โปรแกรมระบบจัดการร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจักรคำคณาทร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นายฉัตรทอง ริมทอง     ภาคเหนือ

96 16p23n0156 โปรแกรมตรวจข้อสอบนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นางสาวนุกูล สถาพร นายดนัย เหมะธุลิน นายวาณุกูล ชาวป่า นายเกษมศักดิ์ ผลพล ภาคเหนือ

97 16p23n0164 เว็บไซต์ง่ายนิดเดียว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นางสาวนุกูล สถาพร นางสาวนิตยา สุขเกษม นางสาววิวรรณ สอนเณร   ภาคเหนือ

98 16p23n0166 โปรแกรมสารพัดประโยชน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.ทักษ์ดนัย จำรัส นายจิรพัฒน์ วงศ์คำ ด.ช.เอกกมล ดิลกขมารักษ์ ภาคเหนือ

99 16p23n0172 จะ จับ จ่าย cns โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายวรการ ประพัฒน์สิริ นายรณกฤต บุญปันเชื้อ     ภาคเหนือ

100 16p23n0180 ท่องเที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.กุลบุรุษ แก้วกุล นายสรวิชญ์ นวลคำมา ด.ช.เมธัส ตั้งวิชาชาญ ภาคเหนือ

101 16p23n0184 การช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.จิราเจต จันทรวงศ์ ด.ช.ฤๅไท คมไธสง ด.ช.ด.ช.ณัฐศาสตร์ นวลตา นวลตา ภาคเหนือ

102 16p23n0189 ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายธัชพล สิงห์เวชสกุล กาย เลาวพงศ์ นายศุภกร กอประพันธ์ ภาคเหนือ

103 16p23n0191 โปรแกรมปรับแสงสว่างของหน้าจอโดยใช้ขนาดของรูม่ายนตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายวิชิตภัย เพ็งรัตนา ด.ช.วริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายชยุตพงศ์ พรมลี ภาคเหนือ

104 16p31n0001 แอพพลิเคชั่นตรวจสอบสภาวะการหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์เสียง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอธิป รู้ประโยชน์ศิลป์ นายธนพล พรหมจิต     ภาคเหนือ

105 16p31n0020 อุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซชีวภาพบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ นายสัญญา อุทธโยธา นายเอกชัย ใจวรรณ์ นายอิทธิศักดิ์ สมบูรณ์   ภาคเหนือ

106 16p31n0082 ระบบช่วยแปลรายการอาหาร (ไทย-อังกฤษ เวอร์ชัน) Mobile Application มหาวิทยาลัยนเรศวร นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล นางสาวปวีณา บุตรโคตร นายนฤพนธ์ วันศิริสุข   ภาคเหนือ

107 16p31n0097 ระบบแบ่งปันไวท์บอร์ดร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายส่วนตัวไร้สายแบบเรียลไทม์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญญา อาภาวัชรุตม์ นางสาวกรรณิกา พรมธาดา นางสาวจตุรพร พรหมสง่า   ภาคเหนือ

108 16p31n0099 คัดตัวเมืองล้านนาสำหรับแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายอำพล กองเขียว นายพูนทรัพย์ เพิ่มพูล นายปริญญา กิติบุตร นายศุภวุฒิ คำมี ภาคเหนือ

109 16p31n0106 โปรแกรมรู้จำตัวอักษรไทยโดยใช้ภาพถ่ายบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี     ภาคเหนือ

110 16p31n0115 ตั้งวง-แอพพลิเคชั่นสำหรับการเล่นดนตรีเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายไร้สาย Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายยุทธพงษ์ สมจิต นายอานันท์ ปัญโญ     ภาคเหนือ

111 16p31n0146 ระบบเตือนการชนสำหรับรถยนต์ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอธิป รู้ประโยชน์ศิลป์ นายณัฐกิตติ์ วงศ์วัขระกิตติ     ภาคเหนือ

112 16p31n0167 ระบบนำทางภายในอาคารโดยแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอธิป รู้ประโยชน์ศิลป์ นายนรวิชญ์ บุญตัน     ภาคเหนือ

113 16p31n0200 ระบบควบคุมอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์พกพาด้วยเทคนิคการรู้จำวัตถุและ AR เทคโนโลยี Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายอดิศร แสนศิริพันธุ์ นายติณณ์ธิษณ์ ใจกล้า นายนนทพัทธ์ ขันตีกุล ภาคเหนือ

114 16p31n0201 โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการผ่านการถ่ายภาพอาหารและสัตว์เลี้ยงเสมือน Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายดำรงฤทธิ์ ฤทธิบุตร นายบวร บริบูรณ์ นายมารุตพงศ์ ไชยลังกา ภาคเหนือ

115 16p32n0102 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทย โดยใช้ลักษณะเด่นแบบง่ายและการจำแนกแบบบูส BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิช นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย นายฌานันตร์ ยศสมบัติ นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว ภาคเหนือ

116 16p32n0109 โปรแกรมรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยการใช้กริดและการประมวลผลภาพ BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ปวงมณี นายประภวิษณุ์ สมณะ     ภาคเหนือ

117 16p32n0204 การรู้จำอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ   ภาคเหนือ

118 16p41n0229 เรียนรู้การพูดออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านเท็บเล็ต สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   นางรุ่งกานต์ วังบุญ     ภาคเหนือ