ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 16p11s0029 ปีปี้ เพื่อนรักในมือคุณ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายพลเดช อัษณางค์กรชัย     ภาคใต้

2 16p11s0065 คีตะซามูไร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอนันท์ ชกสุริวงค์ นายธาดา หวังธรรมมั่ง นายพงศธร เกียรติบุญเลิศ นายจุลเทพ ยิ้มมูลงาม ภาคใต้

3 16p12s0008 ทดสอบย่อยด้วยการสัมผัส โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจักรพันธ์ สัวบุตร นายวัชรากร ติ่วสกุล     ภาคใต้

4 16p12s0012 เขียนหรอย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกุลจรี ตันตยกุล นางสาวสุธาทิพย์ สุมาลี     ภาคใต้

5 16p12s0017 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บบระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายฐานันท์ ตั้งรุจิกุล นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ นางสาวพรชนก อาศน์สุวรรณ นายภานุพงค์ คงแก้วเคลื่อน ภาคใต้

6 16p12s0021 ภารกิจของ นายพิษณุ บนเกมจาวา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายพิษณุ อินทร์คำ     ภาคใต้

7 16p12s0066 สื่อโต้ตอบแบบมีเรื่องราวเพื่อช่วยสอน : บทเรียนเรื่องร่างกายมนุษย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา นางสาวรวีวรรณ แซ่หลี นางสาวสุพิชฌาย์ หลายกิจวุฒิพันธ์ มัชฌิมา เพียนเจริญ ภาคใต้

8 16p12s0068 บทเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายมโนพัศ มณีโชติ นายชนาธิป ฟุ้งเฟื่อง นายวิทยา สามารถ ภาคใต้

9 16p12s0069 สนุกคิดอักษรปริศนา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง นายวรวัช ศรีจันทร์ นางสาวณัฐนิกา จันทร์สุข นางสาวอารยา มูลราช ภาคใต้

10 16p12s0070 เกมฝึกทักษะคณิตฯและภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง นายธีรพงศ์ อุทัยรัตน์ นางสาวกรกนก สาลิกา นางสาวธันย์ชนก ฉัตรปิยวาทิน ภาคใต้

11 16p13s0020 โปรแกรมระบุสีสำหรับผู้มีภาวะตาบอดสี โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางกิตติยา คงกระพันธ์ นางสาววรัญญา นิยม     ภาคใต้

12 16p13s0094 แอนิเมชันสารานุกรมไทยภาษามือ 3 มิติ บนโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางสาวนัยณา แก้วบ้านดอน นายวรวุฒิ จันทร์แดง นางสาวมนิดา จะปะกียา   ภาคใต้

13 16p14s0006 ระบบเตือนภัยธรรมชาติด้วย Facebook Applicaition โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายสรวิศ ทรงคุณ     ภาคใต้

14 16p14s0009 ระบบรายงานสภาพอากาศผ่านอุปกรณ์พกพา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายปุณมี ขอศานติ นายกมลพันธุ์ ทองศิริ นายณัฐพล อิสโรฬาร ภาคใต้

15 16p14s0014 ระบบรายงานสภาพอากาศลม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายสิทธินนท์ อุตสาหะ     ภาคใต้

16 16p14s0022 โปรแกรมพยากรณ์คลื่นลมทะเลแบบสามมิติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายสมพร ช่วยอารีย์ นายภาณุพงศ์ ตั้งจิรัฏฐิติกาล     ภาคใต้

17 16p14s0023 โปรแกรมทำนายระดับน้ำโดยเครือข่ายโครงประสาทเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นายเจษฎา ดิษโสภา     ภาคใต้

18 16p14s0048 ระบบช่วยการดำรงชีวิตของผู้พิการ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวสกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ นายภาณุวัฒน์ วิริยะศิริวัฒนะ นายพัฒนพล มโนพิรุฬห์พร นายภีมกานต์ รุจิราพพงศ์ ภาคใต้

19 16p14s0051 Quad rotor ถ่ายภาพตามพิกัดจีพีเอส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายอนุรักษ์ ถุงทอง นายธราลักษณ์ ช่วยชาติ นายอัครินทร์ วรพิทย์พงศ์   ภาคใต้

20 16p14s0095 หุ่นยนต์เดินสำรวจสำหรับพื้นที่เสี่ยง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางสาวนัยณา แก้วบ้านดอน นายอัยมัน อัลอิดรีสี นายวารุจน์ มงคลประจักษ์   ภาคใต้

21 16p15s0007 เว็บบริหารจัดการอุปกรณ์โครงข่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายอัครวิทย์ เหล่าเจริญสุข     ภาคใต้

22 16p15s0047 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงรมควันยางแผ่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตณ์ นายราชิต ดลระหมาน นายฮิลมี ซามะเฮง   ภาคใต้

23 16p15s0053 โปรแกรมผู้เฝ้าระวังกลุ่มเมฆ Virtualbox โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายอนุมัติ สามัญ นายประภัสสร นุ่นแก้ว   ภาคใต้

24 16p15s0054 โปรแกรมนักผจญการโจมตี DoS โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นางสาวมนัสชนก ศรีบุญมา นายอนุพงศ์ มัทธวกาญจน์ นางสาวศุภวรรณ สุขสะปาน ภาคใต้

25 16p15s0072 มิวหนุก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายชนกัณฑ์ พรหมใจดี นายธีรภัทร สินทรัพย์ นายณรงค์ชัย สุทธิพันธ์ ภาคใต้

26 16p15s0084 ฮอว์คอายคอมมูนิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ นายวงศ์ปิติ หวังสันติ ภาคใต้

27 16p15s0088 ImAu10 – ระบบยืนยันความเป็นต้นฉบับสำหรับรูปภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายนิคม สุวรรณวร นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย     ภาคใต้

28 16p15s0093 อีซี่แฟกซ์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายมนัสชัย ปรีชาหาญ     ภาคใต้

29 16p21s0001 โลกคู่ขนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวทองประกาย ณ ถลาง ด.ช.พงศ์เทพ พรศิริวงศ์ ด.ญ.ชนนาถ มณีรัตน์ ด.ญ.ฐิติวรดา เปลี่ยนเที่ยงธรรม ภาคใต้

30 16p21s0004 ตำนานที่ซ่อนเร้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวจุรีรัตน์ ทองมาก นายราษฎร์ชเดช โชติกิจสมบูรณ์ นางสาวอัจจิมา ชูถนอม นางสาวจุติมาพร ธนาวุฒิ ภาคใต้

31 16p21s0027 เดอะ ทีชเชอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางแก้วตา ชูกลิ่น นายสุทธิกิจ เจริญวงศ์กิจ ด.ช.กษิดิศ เพลินธรรมคุณ นางสาวฐิตารีย์ อุดมทรัพย์ ภาคใต้

32 16p21s0028 มธุรสลือชา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวศศิธร หาญณรงค์     ภาคใต้

33 16p21s0056 วิ่งเพื่อโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวปาลิตา หิรัญโยดม     ภาคใต้

34 16p21s0064 เด็กเลี้ยงแกะ 2014 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายโทวัฒน์ เพ็ชรเพ็ง นายราชวัลลพ ทองประดับ นายอัญชนะ ชูสุวรรณ นายมูฮำมัดฟิลดาวส์ อาแว ภาคใต้

35 16p21s0067 ชิพเสียงกลอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายพสงค์ แรงสิงห์ นายไตรเทพ พงศกรเฟื่องฟู นายธืตื เธียรมนตรี   ภาคใต้

36 16p21s0071 การผจญภัยในโลกคณิตสาสตร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธ์ จิตเที่ยง นายอัสมาวี ลาเตะ นายวิทยา ดำสีคง นางสาวหนึ่งฤทัย เสียงเส้ง ภาคใต้

37 16p21s0075 มนุษย์เงินเดือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นายณัฐนันท์ มาสินธุ์ นายกฤตภาส มีแก้ว นายเปศล ปฏิมินทร์ ภาคใต้

38 16p21s0077 เข้าห้องเรียนกันเถอะ ! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นายเมธัส รุ่งวิชานิวัฒน์ นายวรภัทร ทุมพร นายปริญญา แก้วกุล ภาคใต้

39 16p21s0080 ล่าขุมทรัพย์แดนอาเซียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นางสาวปริชญา บำรุงเสนา นายจิราวัฒน์ นัยกองศิริ นายเสฎฐวุฒิ เหล่าที ภาคใต้

40 16p21s0083 นินจาบีท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ นายกชนัฐ วิสกุล นายทรงยศ แมนประสาทกุล   ภาคใต้

41 16p21s0085 จุกเเลนด์ เเดนมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นายโทวัฒน์ เพ็ชรเพ็ง นายริฟาอี ดาเนียล เบญญธาดา     ภาคใต้

42 16p22s0002 สื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense หลัก 3 Tense โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเฉลิม ขวัญดำ ด.ญ.ปพิชญา ขวัญเมือง ด.ญ.ชนกนันท์ ถนอมทรัพย์ ด.ญ.อุษณิษา อุสาหะ ภาคใต้

43 16p22s0019 ขยะแค่ชิ้นเดียว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวธนาภรณ์ ตรังคตระการ นางสาวพันพร นทีจารุรัตน์   ภาคใต้

44 16p22s0034 เซลล์มันเล็กมาก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวธนวรรณ สังแก้ว นางสาวอาทิตา พรหมไชยศรี   ภาคใต้

45 16p22s0035 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า สารชีวโมเลกุล โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวแสงเทียน ธีระกิจไพศาล     ภาคใต้

46 16p22s0037 จับมือสู่อาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด ด.ญ.อรพิมล บุหลัน ด.ญ.ชญานิษฐ์ บุญไพศาล ด.ญ.ศิริลักษณ์ คูเปี่ยมรักษ์ ภาคใต้

47 16p22s0039 โครงการของพ่อ ภาคน้ำและเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวญาดา กตัญญูพันธุ์ นางสาวสุภัชชา ปริชาตินนท์ นางสาวอินธุอร จันทร์สงฆ์ ภาคใต้

48 16p22s0040 มหัศจรรย์แห่งเนื้อเยื่อพืช โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวณัฐวดี ก้องสกุล นางสาวศรพรพรรณ์ ไพเราะ นางสาวสุภาวดี ชาครบัณทิต ภาคใต้

49 16p22s0044 มหัศจรรย์บรรยากาศ 2 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายภคภูมิ ช้างพิงงา นายชาคร แสงมณี นางสาวภัทรศิริ ศิริสวัสดิ์ ภาคใต้

50 16p22s0045 พันธุศาสตร์ ศาสตร์ที่ควรเรียนรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวกานติมา ปัญญาวุฒิธรรม นางสาวชัญญา ขวัญนิมิตร นางสาวจุติมา เอ้งฉ้วน ภาคใต้

51 16p22s0050 เจาะเวลาดึกดำบรรพ์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายศิวัช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายเอกพล เพียรประดิษฐกุล นายธีรภัทร เกียรติธีราภิวัฒน์ ภาคใต้

52 16p22s0052 ภูมิศาสตร์ไทยง่ายเหมือนปอกกล้วย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายภควรรษ รอดความทุกข์ นายปวีร์ บุญเจริญ นายศุกลพัชร ยิ่งโสภณพิทักษ์ ภาคใต้

53 16p22s0058 เซลล์สร้างเเฝด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นายศุภกร ชวนวัฒนา นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง   ภาคใต้

54 16p22s0060 กลวย กล๊วย กล้วย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ นางสาวธันย์ชนก ตั้งปอง     ภาคใต้

55 16p22s0061 ผจญภัยในอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ นางสาวจารุภา เจริญฤทธิ์ นางสาวเกวลิน ชัยรัตน์ นางสาวชนาธินาถ ทองมาก ภาคใต้

56 16p22s0062 เปิดครัวขนมไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวธัญชนก วงศ์ฐิติคุณากร นางสาวนัฐธิชา หมุนแทน   ภาคใต้

57 16p22s0063 มหาภัยธรรมชาติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุวิมล ซ้อนขำ นางสาวจุฑามาศ โกศล     ภาคใต้

58 16p22s0073 มหัศจรรย์ระบบนิเวศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายธีระ ปิยะโชติ นายจรัสพงษ์ เอื้อตระกูลวิทย์ นายกุลธร วงษ์พิไลวัฒน์ ภาคใต้

59 16p22s0082 มาช่วยโลกกันเถอะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง ด.ช.วัชระ ปิยโชติ ด.ช.พงศธร วชีระวุฒิไกร นายจั๊กติณณ์ มากนคร ภาคใต้

60 16p22s0090 สกุลเงินหรรษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาววริฏฐา รักหอม นางสาวณัฐณิชา บุญศิริ นายปุณยวัจน์ คำทอง   ภาคใต้

61 16p23s0026 โลกสนุกซื้อ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายชนะภัย ชลธาร นายปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา นายสวรรษ วงษ์ศาโรจน์ นายกฤษณ์ จุติกุล ภาคใต้

62 16p23s0043 แอพพลิเคชั่นห้องสมุดโรงเรียนด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวลักษมณ มาลา นางสาวณิชนันทน์ หาญวัฒนกุล นางสาวบุศรินทร์ ศุภศรี ภาคใต้

63 16p23s0079 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการจำลองน้ำท่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ช่วยอารีย์ นางสาวณัฐณิชา หนิแส๊ะ นางสาวมนสิการ จินดาวงค์   ภาคใต้

64 16p23s0091 โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจในการทำตารางสอน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิเชียร เฟื่องฟ้า นายไพสิฐ ศิริพันธุ์ นางสาวชุติกาญจน์ ถิ่นมาส นางสาวพิริยา อนันตชัยวณิช ภาคใต้

65 16p23s0092 แบบจำลองการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่ง ต.ปะเสยะวอ จ.ปัตตานี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ช่วยอารีย์ นายก้องเกียรติ รัฐสมบูรณ์ นายมุมิณทร์ โสวณา   ภาคใต้

66 16p31s0005 โปรแกรมแสดงจุดอพยพจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในจังหวัดภูเก็ต Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นางสาวบัณฑิตา วรรธนะประทีป     ภาคใต้

67 16p31s0010 บาสเก็ตบอลแอนดรอยแอพพลิเคชั่น Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายโภคี บุญนรากร     ภาคใต้

68 16p31s0013 ระบบไดอารี่และแผนที่บนแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกุลจรี ตันตยกุล นายพีรณัฐ แจ่มจรัส นางสาวชญานิศ จิตผ่องอำไพ   ภาคใต้

69 16p31s0015 เดินทางปลอดภัยสบายใจหายห่วง Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกุลจรี ตันตยกุล นายพีรพัฒน์ น้อยภู่ นายนครินทร์ ลิ่มพัฒนะไพศาล นายจตุรพร มากกำเหนิด ภาคใต้

70 16p31s0018 จุดหลีกเลี่ยงบนเส้นทางสัญจร Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หืดนาคราม นายธีระยุทธ์ มะธุระ     ภาคใต้

71 16p31s0038 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพส่วนบุคคล บน อุปกรณ์ แอนดรอยด์ รองรับมาตรฐาน IEEE 11073 Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายSinchai Kamolphiwong นายKIATATEETI ANUSORNPAKDEE Matugorn Limpanadusadee   ภาคใต้

72 16p31s0057 ระบบจัดการงานสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจักรพันธ์ สัวบุตร นางสาวภัคจิรา ทรงอาวุธ     ภาคใต้

73 16p31s0074 สร้างสังคมฟังเพลงง่าย ๆ ด้วยตัวคุณ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายเกริกบุระ จันทร์พริ้ม นางสาวภัทรานิษฐ์ มุสิกะประยูร   ภาคใต้

74 16p31s0076 หนึ่งชีวิตของเราใช้ซะ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายกรวิชญ์ เทพสนองสุข นายพงศกร คันฉ่อง นายเมธานนท์ จงไกรจักร ภาคใต้

75 16p31s0078 แต่งงานกันเถอะ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ นายทีฆายุ กาญจนมุกดา   ภาคใต้

76 16p31s0081 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายจักรพงษ์ ชุมพล นางสาวณัฎฐิณี คงดา   ภาคใต้

77 16p31s0086 แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Mobile Application โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาววริฏฐา รักหอม นายภูภัฎ ทองอยู่ นายณัฐวุฒิ บุตรเหลบ นายธีรเมธ บุญนิธิโชติ ภาคใต้

78 16p31s0087 เถ้าแก่สวนยาง Mobile Application โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาววริฏฐา รักหอม นายปกรณ์ อุยสุย นายวรชาติ ปาณะศรี   ภาคใต้

79 16p31s0089 สังคมข้อมูลรอบตัวคุณ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นายติณณภพ แร่ดีบุก นายเจตนิพัทธ์ ผ่องผิว นายนครินทร์ ชีวะเสรีชล ภาคใต้