ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 16p11w0036 เกมงานวัดสามมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาวธัญชนก มณีสุธรรม นางสาววาสนา กรีธาธร   ภาคตะวันตก

2 16p11w0054 อย่าให้เปียกเชียว!!! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญ์ทองอุษา นางสาวธัญลักษณ์ สกะมณี นางสาวนรินทร หงษ์ทอง ภาคตะวันตก

3 16p11w0055 อม๊อคเนส ทาวเวอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายวสุธร รัตนจงจิตรกร นายตรีพิศุทธิ์ มิ่งแม้น นางสาวพลอย สมยานนทนากุล ภาคตะวันตก

4 16p11w0060 โพรสเสอพินที่หายไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นายมาย ยินชัย นางสาวเนตรทราย อิบรอฮีม นายสันติ มาอุ่น นายชัยภัทร์ เกียรติทวีพงษ์ ภาคตะวันตก

5 16p11w0068 ดินแดนกบมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายธนัชชา แพลอย นายภาษวิชญ์ พุทธา   ภาคตะวันตก

6 16p11w0070 การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับทำนายความฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายณัฐพงษ์ หมื่นเจริญ นายดนัย เต่าทอง   ภาคตะวันตก

7 16p11w0075 ในบ้านไร่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายพิสิฐ ไพรวัฒนา นางสาวนันทิกาญจน์ สกุลรุ่งจรัส นางสาวนันทพร คล้ายอุดม นางสาวจุฑามาศ มณีอินทร์ ภาคตะวันตก

8 16p12w0003 ห้องเรียนเสมือนจริงบนเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวณัฐฐา บัวศรี นายอุฬาร แย้มบริสุทธิ์ นายธนศักดิ์ จันทร์ปาน ภาคตะวันตก

9 16p12w0007 การค้นคืนภาพและการจัดกลุ่มรูปภาพด้วยสี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวณัฐฐิดา หอระตะ นางสาวนิตยา เอกทัน   ภาคตะวันตก

10 16p12w0009 การเล่นดนตรีอัตโนมิตสำหรับดนตรีไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายอาทิตย์ มณีสุธรรม นางสาวกุลฉัตร โชคสวัสดิ์ นางสาวศุภรัศมิ์ ทองสมุย ภาคตะวันตก

11 16p12w0014 ระบบส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายศศิน เทียนดี นายธนวัฒน์ ลำใย     ภาคตะวันตก

12 16p12w0019 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตเบเกอรี่ กรณีศึกษา: บริษัท ชุมพรเบเกอรี่ จำกัด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวชุติมา หนูทอง นางสาวสุชาดา สุทธวาวัน   ภาคตะวันตก

13 16p12w0026 ทราฟฟิคสตอรี่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช นายก่อเกียรติ วิลาศรี นายวริษฐ์ คุรุชาคร นายศรัณย์ บุรีพาณิชย์ ภาคตะวันตก

14 16p12w0032 เกมแปร๋นน้อยชิงอ้อยทองคำ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายศุภวัฒน์ จึงธนาเจริญเลิศ นางสาวนวพร โชควาณิชย์ นางสาวกุลจิรา ภาสุรเลิศสกุล ภาคตะวันตก

15 16p12w0035 ระบบค้นหาติวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุิทธิวิเศษ นายวาริท ทวีกาญจน์ นางสาวรักษ์ภัสสร ลัทธิธรรม นายณัฐวัฒน์ กิตติเจริญจิตต์ ภาคตะวันตก

16 16p12w0046 เมโลดี้ทัช โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายภูริณัฐ กิติชัยวัฒน์ นางสาวมนันญา ทองสุข นางสาวศิริญรัชต์ เหล่าธนถาวรนิธิศ ภาคตะวันตก

17 16p12w0047 โปรแกรมสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นางสาวปัญจพร ตรีเหรา     ภาคตะวันตก

18 16p12w0063 โปรแกรมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นางสาวณัฐณิชา ถิระชุณหะ นางสาวณิชาภา ศรีเพ็ญ   ภาคตะวันตก

19 16p12w0071 เครื่องมือเพื่อการออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาววรัญญา จันทร์วีระชัย นางสาวสรวีย์ ฤทธิ์การุณวงศ์   ภาคตะวันตก

20 16p13w0006 อุปกรณ์เตือนคนหูหนวกเมื่อมีโทรศัพท์หรือข้อความเข้า โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายภาณุวัฒน์ คุ้มพะเนียด นายวิวัฒน์ แข็งขัน นายนาทดนัย อินทะแสน ภาคตะวันตก

21 16p13w0011 โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ช่วยการเรียนรู้จดจำภาพสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายศศิน เทียนดี นายเชาวลิต เฟื่องฟูพาณิชย์     ภาคตะวันตก

22 16p13w0012 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างเอกสารการนำเสนอสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายศศิน เทียนดี นางสาวศศิกร วัฒนะ     ภาคตะวันตก

23 16p13w0013 เกมส์3มิติ สำหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายศศิน เทียนดี นายทศพร ไทยวัฒนธรรม     ภาคตะวันตก

24 16p13w0016 การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิชภิญโญ นายจุลวัชน์ พรพงศ์พันธุ นางสาวกัญญ์กนก นาคคลี่   ภาคตะวันตก

25 16p13w0020 พจนานุกรมสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวกันตา ฉ่ำเฉลิม นางสาวจิตสุภา รัตนขจรศักดิ์ นางสาวอัญชลี สามศรีสุข ภาคตะวันตก

26 16p13w0034 ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายนนทิยุต มหินทรเทพ นายกันตภณ วงษ์สรรพ์ นายวิวิชญ์ ปูชิตเสถียร ภาคตะวันตก

27 16p13w0039 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายศศิน เทียนดี นางสาวทยานันท์ กระจ่างเย่า     ภาคตะวันตก

28 16p13w0044 เดอะ เปียโน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาววัชราวลี วงษ์สุนา นางสาวกันยารัตน์ ประภารัตน์ นางสาวพิชญาภัค สิริวิมลชัย ภาคตะวันตก

29 16p13w0067 โปรแกรมแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายธรรมปพน ฝูงทองเจริญ     ภาคตะวันตก

30 16p14w0001 การสร้างแบบจำลองการจัดลำดับงานสำหรับ Data Center ที่มีการวัด Power Consumption โดยใช้ OMNeT++ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางจันทนา จันทราพรชัย นายเดชาธร ยะนันท์ นายสุวัช มูลเมืองแสน   ภาคตะวันตก

31 16p14w0010 โปรแกรมจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติในระบบรักษาความปลอดภัย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายไชยนันท์ จันทรวิวัฒน์ นายกรเทพ งามอัจฉริยะกุล นายกานนท์ จันทร์วิทยานุชิต ภาคตะวันตก

32 16p14w0021 ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมห้องผ่าตัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายศศิน เทียนดี นายพงศกร ตรุษทิม     ภาคตะวันตก

33 16p14w0024 โปรแกรมระบบจัดการเวลาการใช้ยาแบบอัจฉริยะ และการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับยา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นางสาวภัคจิรา เหลืองมาตรฐาน นางสาวญาณินทร ฉายรัศมี นางสาววไลรัตน์ ปัญจธนมงคล ภาคตะวันตก

34 16p14w0033 แอพพลิเคชันช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นางสาวเตชินี ตรีประทีปศิลป์ นายพีร์ สัจจชลพันธ์ นางสาวนภารัตน์ เผ่าเกียรติ์ ภาคตะวันตก

35 16p14w0040 ตัวแทนปัญญาสังฆภัณฑ์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายศศิน เทียนดี นายปัญจะ สังข์ทิพย์     ภาคตะวันตก

36 16p14w0049 การสรุปใจความสำคัญของความคิดเห็น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นายชลทิตย์ ดำรงค์     ภาคตะวันตก

37 16p14w0050 ต้นแบบตู้ Kiosk แบบจอสัมผัส กรณีศึกษาร้านไปรษณีย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางจันทนา จันทราพชัย นางสาววรรณพร เกษตรนนท์     ภาคตะวันตก

38 16p14w0051 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับโรคทางพันธุกรรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวเปมิกา สันติสุนทรวัฒน์ นางสาวปาณิสรา จุลเจือวงศ์ นางสาวปฐมพร แย้มเดช ภาคตะวันตก

39 16p14w0064 ระบบหุ่นยนต์สนทนาโต้ตอบอัตโนมัติบนเครือข่ายสังคม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายสันติ แซ่เฮง นายพงษ์พัฒน์ ค้าทวี   ภาคตะวันตก

40 16p14w0069 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยโรคที่เกิดกับสุนัข โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวปัทมา ธงทอง นายศรัณยู สถาปนพิทักษ์กิจ   ภาคตะวันตก

41 16p14w0072 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นด้วยการวัดชีพจรทั้งหกจุด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายธีรวิช แก้วภิรมย์ นายกลางใจ ธรรมนาม   ภาคตะวันตก

42 16p14w0073 ระบบสุขภาพเพื่อสถานพยาบาลขนาดเล็กบนคลาวด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวธนวรรณ กฤตยาเชวง นางสาวมนัสวี สกุณา นางสาวลลนา การย์สกุลธร ภาคตะวันตก

43 16p14w0074 การจัดจำแนกประเภทของรูปภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวปัทมา ประชาวณิชย์กุล นายกิตติศักดิ์ อัศวชิตานนท์   ภาคตะวันตก

44 16p14w0076 มีเดีย บีมเมอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธ์ ยิ้มวาสนา นายคุณาภาส คงกิติมานนท์ นางสาวศศวรรณ เอื้อนิธิรัตน์ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง ภาคตะวันตก

45 16p14w0077 ระบบการแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายกานต์ สุวรรณสิทธิ์ นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว นางสาวบุษบากร ก้อนสมบัติ ภาคตะวันตก

46 16p21w0048 การผลิตเกมคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ("Braver Land ดินแดนผู้กล้า") โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นางสาวจุฑารัตน์ พรวิษณุสกุล นางสาวกุลนัดดา มั่นฤกษ์   ภาคตะวันตก

47 16p22w0002 เกมส์ผจญภัยในโลกคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม RPG maker XP V.1.8.1 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต นายประภาส สาระศาลิน ด.ช.กิตติพงศ์ ศรีเจริญ ด.ช.อนุรักษ์ กลักเพชร ด.ช.ศิรสิทธิ์ ถาวรเศษ ภาคตะวันตก

48 16p22w0028 เมืองอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ด.ช.ศรุต คงสมัย     ภาคตะวันตก

49 16p22w0029 อัจฉริยะผจญภัย2 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายศุภวิชญ์ อินทนาคม นายศิวกร แพชนะ นายศุภณัฐ ผิวเกลี้ยง ภาคตะวันตก

50 16p22w0030 แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องธาตุ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายวนพล เมธาประยูร นายนิธิวัฒน์ อัครสุวรรณกุล นายศิวกร ศิลาวิโรจน์ ภาคตะวันตก

51 16p22w0031 ผจญภัยในอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ด.ช.ประดิษฐ์ คินดอนทราย     ภาคตะวันตก

52 16p22w0041 ฝ่าประตูแห่งตรรกะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายชานน โตวิถีเลิศกุล นายเจษฎากร บุญรุ่งศิริทรัพย์   ภาคตะวันตก

53 16p22w0057 กงล้อคณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธื์ นายภวินท์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ นายศิวกร ศิริผลหลาย   ภาคตะวันตก

54 16p22w0058 รอบรู้เรื่องผังงาน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายชนน ตั้งเกษมจิตต์     ภาคตะวันตก

55 16p23w0017 โปรแกรมการจำลองการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง นางสาวกัญญพัชร จันทา นางสาวธนาชิตา สุมณฑา   ภาคตะวันตก

56 16p23w0042 โปรแกรมปรับปรุงภาพสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายโชคชัย ธารรักประเสริฐ นายอรรถวิท ไชยโรจน์   ภาคตะวันตก

57 16p23w0043 ระบบตรวจโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเพื่อการเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายนรภัทร หลิมศิโรรัตน์     ภาคตะวันตก

58 16p23w0053 การพัฒนาคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวศิรภัสสร พงศ์พิริยะกาญจน์ นางสาวภัทริน ศรีวัฒนศักดิ์   ภาคตะวันตก

59 16p23w0056 แอพพลิเคชั่นสำหรับบีบอัดวิดีโอจากกล้องวงจรปิดและเล่นภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดที่บีบอัดแล้วโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายชินวุธ เสวี     ภาคตะวันตก

60 16p23w0059 การพัฒนาระบบรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ นางสาวชนิสรา วิบูลย์ลาภ     ภาคตะวันตก

61 16p31w0037 โปรแกรมเก็บบันทึกประวัติ และการใช้ยาส่วนบุคคล Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวเรวดี เจียระศิริภิญโญ นางสาวนิจาลักษณ์ ตั้งสวัสดิรัตน์ นายธนนันต์ วันทนียกุล ภาคตะวันตก

62 16p31w0045 แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในสวนสัตว์ Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายอนันต์ ศรีสุภาพ นางสาวณัฏฐา ศิริเลิศวรกุล นายจิณณ์กวิน พงษ์ปวริศร์ นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์ ภาคตะวันตก

63 16p31w0065 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการติดตามบุคคลในครอบครัว Mobile Application มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายอานันท์ จรัสอรุณฉาย นายกมล พิริยะสุรวงศ์   ภาคตะวันตก

64 16p31w0066 ระบบแนะนำโภชนาการบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายชินวัตร์ มหานันทกูล     ภาคตะวันตก

65 16p31w0078 แอพพลิเคชั่น ช่วยเจ้าของตามหาสุนัข Mobile Application มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นายทศพล คันธธาศิริ นายสุภบุตร ชุติชูเดช   ภาคตะวันตก

66 16p32w0004 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยฟีทเจอร์จากหลายระดับความละเอียด BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์วิสิทธิ์   ภาคตะวันตก

67 16p41w0025 พิชิต AS3 แบบชิว ชิว สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นางสาวบำรุง แจ้งจิตร     ภาคตะวันตก

68 16p41w0062 การจำลองเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เพื่อการเรียนรู้โดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตัลใช้ในระบบออนไลน์ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง     ภาคตะวันตก